Kreftsykepleie | Videreutdanning | VID vitenskapelige høgskole

Videreutdanning i
Kreftsykepleie

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet.

Kreftsykepleie

Mange roller for en kreftsykepleier

Kreftsykepleieren møter pasienter og deres pårørende i alle faser av en kreftsykdom. Når helbredende behandling av pasienten ikke lenger er mulig har kreftsykepleieren en sentral rolle ved å lindre plagsomme symptomer og gi omsorg ved livets slutt.

Viktig med oppdatert kunnskap

Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse- og livssituasjonen i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og sikre og styrke brukerperspektivet. Tjenestene skal være samordnet, preget av kontinuitet og god samhandling på tvers av fag og nivåer der ressursene utnyttes på en god måte.

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer til å arbeide med:

 • Forebygging av kreftsykdom
 • Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom
 • Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase
 • Andre alvorlig og / eller kronisk syke

Målgruppe

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider innen kreftomsorg eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorg i sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for sykepleiere som arbeider med veiledning, informasjon og undervisning om kreft.

Organisering av studiet

Studiet tilsvarer 60 studiepoeng og er organisert i ukesamlinger. Kreftsykepleie kan tas på heltid (1 år) eller på deltid (2 år). Heltidsstudiet har 3 samlinger à 2 uker per semester, deltidsstudiet har 3 samlinger à 1 uke per semester. I tillegg har studentene to praksisperioder à 6 uker.

Annet

Studentene kan i løpet av studiet gjennomføre en studietur nasjonalt eller internasjonalt. Hensikten med studietur er faglig påfyll og inspirasjon og idéer til fornyelse innen kreftomsorg.

Flere høgskoler og universiteter tilbyr relevante masterstudier. Etter gjennomført videreutdanning i kreftsykepleie kan studenten søke opptak til masterstudium, og videre søke om godkjenning av videreutdanning (innpass).

Emner

 • Kreftsykepleiens kunnskapsgrunnlag og kontekst.
 • Klinisk spesialitet i kreftsykepleie.
 • Fordypning i klinisk kreftsykepleie.
 • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode.

Samlinger/praksis

Heltidsstudenter

Studiet har samlinger i følgende uker skoleåret 2016–2017 for heltidsstudentene:

 • Høst 2016: Uke 34–35, 40, 42 og 49–50.
 • Vår 2017: Uke 3–4, 13–14 og 22–23.

Praksisstudier høsten 2016: Uke 43–48. Våren 2017: Uke 16–21.

Deltidsstudenter

Studiet har samlinger i følgende uker skoleåret 2016–2017 for deltidsstudentene:

 • Høst 2016: Uke 34, 40 og 49.
 • Vår 2017: Uke 3, 13 og 22.

Praksisstudier våren 2017: Uke 16–21. Høsten 2017: Uke 43–48.

Ressurser

Fag-/studieplan, heltidFag-/studieplan, deltid
Vis hele teksten
Søk her

StudiestedBergen

Studielengde 1 år, heltid

Studiepoeng 60

Pris per semester kr 3770 Se prisdetaljer

Støttet av Lånekassen Ja

Studiestart 22. august 2017

Fagansvarlig ​Marie Kvamme Mæland

Søk her

StudiestedBergen

Studielengde 2 år, deltid

Studiepoeng 60

Pris per semester kr 3770 Se prisdetaljer

Støttet av Lånekassen Ja

Fagansvarlig ​Marie Kvamme Mæland

Spørsmål om opptak?

Faglige spørsmål?

Til toppen