Arrangement

Dialogkonferanse: Sammen om en aktiv hverdag

Med en økende andel eldre og stadig flere som lever lenge med sykdom og funksjonsnedsettelse, stilles norske kommuner overfor nye utfordringer.

Mange kommuner jakter på nye arbeids- og samarbeidsformer om kan understøtte og utløse ressurser som finnes hos brukerne selv, i familier og lokalsamfunn. Gode ideer om hverdagsrehabilitering, mestring og ulike former for samskaping på tvers av sektorer, finnes. Men hvordan lar disse ideene seg oversette til praksis i en kommunal hverdag der ressursene er knappe og der mange andre krav og utfordringer skal besvares? Hva slags grep må kommunene ta for å bidra til den nødvendige snuoperasjonen? Og hvilke hindringer og motkrefter bidrar til at omstillingene bremser opp eller sporer av?

Dette er noen av spørsmålene som har vært reist i et forsknings- og utviklingsprosjekt der ledere, bestillere, terapeuter og andre fagfolk fra Eigersund og Karmøy har samarbeidet med forskere om å formidle sine omstillingserfaringer. Prosjektet setter sluttstrek høsten 2017 og vil i den anledning invitere til en dialogkonferanse for å dele erfaringer med flere kommuner – med ledere praktikere og andre interesserte. Konferansen vil by på innlegg fra deltakere i prosjektet og fra eksterne foredragsholdere.

Vi legger også opp til diskusjonsgrupper der alle deltakerne kan lufte problemstillinger og bidra med egne gode erfaringer. For å sikre at flest mulig får et godt utbytte av konferansen gir vi mulighet til å velge mellom følgende diskusjonsgrupper:

 • Gruppe 1: Organisering av hverdagsrehabilitering

  Gruppe 1: . Hvilken tilrettelegging kreves for omstille tjenesteapparatet til en hverdagsrehabiliterende arbeidsform? Hva er de vanskeligste utfordringene for ansvarlige ledere? Hvordan bør makt fordeles mellom bestillerkontor og utøvende fagfolk. Hva sikrer et godt samarbeid mellom terapeuter og de hjemmebaserte tjenestene? Hvordan kan en best balansere mellom skriftlig (elektronisk) dokumentasjon og muntlig erfaringsutveksling? Hva slags kunnskap trengs for å komme videre i omstillingsarbeidet?

 • Gruppe 2: Dilemmaer knyttet til rehabilitering med eldre

  Hvilke faglige og menneskelig kompetanser er viktige for å bidra til mestring hos skrøpelige eldre? Hvordan sikre tverrfaglighet og unngå at hverdagsrehabilitering blir dominert av visse profesjoner? Hvordan balansere mellom det somatiske og det mentale og sosiale? Og hvordan balansere mellom faglig makt og brukerens makt?

 • Gruppe 3: Om å utløse ressurser i lokalsamfunnet

  Hvordan kan kommunen tilrettelegge for å understøtte lokale organisasjoner og næringsdrivende som bidrar til et enklere liv for skrøpelige eldre og andre med funksjonsvansker? Hvordan og i hvilken utstrekning informerer kommunen om tilbud som finnes utenfor eget tjenestetilbud? På hvilke områder kan det være aktuelt å inngå et tettere samarbeid med frivillige og lokale næringsdrivende. Hvilke utfordringer knytter seg til å samarbeide på tvers av ulike sektorer?

Pris

Det koster kr 200 å delta. Dette inkluderer lunsj.

Foredragsholdere

Kjersti Helene Haarr

Kjersti Helene Haarr

Kjersti Helene Haarr har deltatt i prosjektet Sammen om en aktiv hverdag, er ergoterapeut, høgskolelektor og studieleder ved VID Sandnes. Tidligere har hun jobbet med rehabilitering i kommune- og spesialisthelsetjeneste. I tillegg til å være studieleder for masterprogrammet, har hun nå ansvar for emner i rehabilitering og hverdagsrehabilitering tilhørende masteren.

Dorit Wahl-Brink

Dorit Wahl-Brink

Dorit Wahl-Brink er director i det danske rådgivningsfirmaet Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden. Hun har de senere årene bidratt til å utvikle redskaper og metoder for hvordan kommuner og frivillige organisasjoner hver for seg, men også sammen kan arbeide for å forebygge og redusere ensomhet blant eldre

Mia Vabø

Mia Vabø

Mia Vabø er prosjektleder for prosjektet «Sammen om en aktiv hverdag», og er til daglig tilknyttet forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vabø har gjennom flere år forsket på politiske og kulturelle endringstrender i omsorgsektoren. Hun har ledet og medvirket i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter

Kjersti Vik

Kjersti Vik

Kjersti Vik er professor i ergoterapi. Hun har arbeidet med rehabilitering og forsket på eldre og rehabilitering i en årrekke, samt gitt ut flere bøker knyttet til aktivitet og deltakelse for eldr

Nina Amble

Nina Amble

Nina Amble, professor ved fakultet for lærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus, forsker på læring i arbeid og sammenhengen mellom læring og bra arbeid. Nina er prosjektleder for #Læringslivet, et aksjonsforskningsprosjekt som utforsker slike sammenhenger gjennom begrepet medarbeiderdrevet innovasjon.

Program

25. oktober

Tid Innhold
09.30

Registrering/kaffe

10.00

Velkommen

Ved Mia Vabø (prosjektleder, NOVA)

10.15

Hverdagsrehabilitering fra ide til praksis – ulike veier, ulike mulighetsrom

Ved Mia Vabø (NOVA)

Last ned rapporten Sammen om en aktiv hverdag.

10.45

Om å balansere mellom dokumentasjonskrav og god brukerdialog

Ved Kjersti Vik (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og Grethe Lind (Eigersund kommune)

11.15

Den sosiale dimensjon i hverdagsrehabilitering – hvordan fremme et faglig fokus og kvalifisert samspill med sivilsamfunnet

Ved Dorit Wahl-Brink (Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

12.00

Lunsj

13.00

Utfordringer og dilemmaer i samarbeid med frivillige

Ved Kjersti Helene Haarr (VID).

13.30

Kritisk refleksjon – om å tørre å utfordre etablerte praksiser og nye ideer

Ved Nina Amble (Høgskolen i Oslo og Akershus).

14.00

Gruppearbeid

15.15

Presentasjoner fra gruppene – plenumsdiskusjon

Ledes av Mia Vabø og Nina Amble

15.45

Avrunding

16.00

Slutt

Hvordan kommer jeg hit?

Se veibeskrivelse og informasjon om VID i Sandnes på Kontakt oss.

Arrangører

 • VID
 • NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akerhus
 • Egersund kommune
 • Karmøy kommune

Kontaktinformasjon

Linda Lea. E-post: linda.lea@vid.no. Telefon: +4751972279

Kart