Enkeltemne

Læring og inkludering i barnehage og skole – et migrasjonsperspektiv

Emnet gir en grunnleggende innføring i interkulturell kompetanse med et særlig fokus på pedagogisk profesjonsutøvelse i barnehagen

Emnet vil både omhandle psykiatriske sykdommer som debuterer hos eldre over 65 år, og omhandle utfordringer i alderdommen nå psykiske lidelser har vært et tema fra tidligere. Både individuelle, kontekstuelle, og sosiale forhold vil belyses og diskuteres. Ulike tilnærminger for behandling- og støtte vil være sentralt. Andre tema er samhandling med, og støtte til pårørende, relevante lovverk som styrer både spesialist- og kommunehelsetjeneste, og tverrfaglig samarbeid.

I emnet legges det vekt på at studentene får mulighet til å utvikle en kritisk bevissthet om debatter og dagens utfordringer i det psykiske helsefeltet. Det vil også legges vekt på at studentene skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner i feltet, og tverrfaglige perspektiver samarbeidsformer og tjenestetilbud. Emnet være praktisk og klinisk orientert.

Innhold

 • Psykiatriske sykdommer og psykiske helseutfordringer hos eldre.
 • Ulike perspektiver på årsaksforhold og bedringsprosesser ved psykiske lidelser.
 • Kartleggings-, utrednings- og vvurderingsverktøy.
 • Individ-, familie- og miljørettede tilnærminger.
 • Medbestemmelse, samfunnsdeltakelse og verdimessige perspektiver.
 • Tverrfaglige samarbeids og samhandlingsformer.
 • Relevant lovverk, forskrifter og retningslinjer.

Undervisning

  1. september 2016
  1. september 2016
  1. september 2016
  1. november 2016
  1. november 2016

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. august 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

kveldskurs

Pris

Kr 10030. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopavgift kr 200, studieavgift kr 2370 og kursavgift kr 7000.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no