Enkeltemne

Velferdsteknologi for eldre

Dette emnet tar for seg viktige begreper og utviklingstrender knyttet til temaet velferdsteknologi. De senere årene har velferdsteknologi blitt viet stadig mer oppmerksomhet, både i Norge og internasjonalt.

Selve begrepet velferdsteknologi viser til bruk av ny teknologi i en helse/velferdstjeneste-kontekst. Eksempler på velferdsteknologi er automatiserte alarmer og detektorer som varsler dersom det skjer noe uforutsett, medisinsk-teknisk utstyr som kan registrere data om vekt, blodtrykk og hjertefrekvens i hjemmet, og sporingsteknologi som GPS. Emnet tematiserer fremveksten av velferdsteknologi og tar opp muligheter og begrensninger for eldre, pårørende og tjenesten ved innføring av ulike typer teknologier.

Emnet er utformet for å gi en bred og nyansert innføring i tematikken velferdsteknologi. Ulike former for velferdsteknologiske løsninger vil bli presentert, med vekt på hvilke implikasjoner dette har for tjenesteorganisering, utøvelsen av faglighet og endringer i relasjoner, ansvar og oppgaver i forhold til tjenestemottakere, pårørende og ansatte.

Andre temaer som tas opp er den velferdspolitiske konteksten for fremveksten av denne type løsninger, trender nasjonalt og internasjonalt, sentrale problemstillinger knyttet blant annet til design og brukerinvolvering, samt verdimessige aspekter, som etikk, verdighet, retten til privatliv og gjeldende lovgivning på området.

Innhold

  • Den velfredspolitiske konteksten for fremveksten av velferdsteknologiske løsninger.
  • Begrepsklargjøring, teoretisk forståelse av teknologi og relasjonen til omsorg.
  • Nasjonale og internasjonale erfaringer og trender, eksempler.
  • Samhandling og koblingen til velferdsteknologi.
  • Design og deltagelse.
  • Velferdsteknologi: ny omsorg?
  • Forskyving i ansvar, oppgaver og roller. Implikasjoner.
  • Nye krav til kompetanse: tjenestemottaker, pårørende og tjenesteyter. Implikasjoner.
  • Etikk og verdimessige aspekter.
  • Lovgivning på området.

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. desember 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 4460. Består av studieavgift på kr 4000 kr og semesteravgift kr 460. Samarbeidspartnere og praksisveiledere blir tilbudt emnet til halv pris på studieavgiften.

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfagene, eller tilsvarende kompetanse

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no