Prosjekter

  • Ung og polsk. Og i Norge (UNGPOL)
  • Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager (KOMÅP)
  • Mangfoldsorientert undervisning - hva og hvordan?
  • Minoritetsfamiliers tanker om og erfaringer med familierådgivning
  • Flerkulturelt kulturliv i Stavanger
  • Rehabilitering og sosial reintegrering av asylsøkende barn utsatt for krig og væpnet konflikt
  • En krysskulturell studie av polske og norske familier. Sosiokulturelle og psykologiske indikatorer på likestilling og balanse mellom arbeid og fritid
  • Arbeidsinnvandrere til Vestlandet: Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling
  • Tospråklige familier, identitet og læring i tidlig barndom