Nyhet

Disputation: Benedicte Sørensen Strøm

Benedicte Sørensen Strøm will be defending her dissertation for the degree of PhD, Wednesday September 20, 2017.

Disputation: Benedicte Sørensen Strøm

Dissertation

Sensory stimulation for people with dementia – The effect of the Sonas programme on communication

Trial lecture

The trial lecture's title is Etiske aspekter vedrørende ikke-farmakologiske intervensjoner ved personsentrert pleie av personer med demenssykdom.

Time and place

Wednesday September 20, 2017 in the main auditorium at VID in Oslo (Store auditoriet at Diakonveien 18, VID Oslo, in the basement of the library building).

  • Trial lecture: 10:00 AM
  • Defence of thesis: 12:00 PM

Evaluation committee

  • Professor Per-Olof Sandman, Umeå University, Sweden
  • Professor Camilla Ihlebæk, Norwegian University of Life Sciences
  • Professor emerita Liv Wergeland Sørbye, VID

Supervisors

  • Professor Ellen-Karine Grov (Høgskolen i Oslo og Akershus)
  • Professor emeritus Knut Engedal (Aldring og Helse)

The public defence will be chaired by rector Ingunn Moser

Pressemelding

Sansestimuli for personer med demens, studie om effekten av Sonas programmet på kommunikasjon hos personer med demens.

Et nytt ph.d.-prosjekt fra VID vitenskapelige høgskole undersøkte effekten av multi-sansestimuleringsprogrammet, Sonas og dets effekt på kommunikasjon hos personer med moderat og alvorlig demens. Studien så også på sammenhengen mellom kognitiv funksjon og kommunikasjon. Studien ble gjennomført av Benedicte Sørensen Strøm

Økningen i kommunikasjonsvansker hos personer som lever med demens og deres nedsatte evne til å fortolke sanseinformasjon understreker behovet for å finne passende intervensjoner som kan overvinne disse utfordringene. En rekke sansestimulerende intervensjoner har blitt utviklet, men verken virkningene av eller kjennetegn ved disse intervensjonene har imidlertid blitt klarlagt. I tillegg er det utviklet få strategier for forbedret kommunikasjon med personer med demens, og få testede kommunikasjonsskalaer for vurdering av deres kommunikasjonsevne.

Ph.d.-prosjektet var en tredelt studie hvor delstudie 1 var en litteraturgjennomgangen av 55 studier. Det viste seg at selv om mer enn halvparten av studiene henviste til et teoretisk grunnlag, var det mange som hadde metodologiske begrensninger. Selv om det var vanskelig å trekke en generell konkusjon om effekten av bruken av ulike strategier for sansestimulering, rapporterte flertallet av de musikkbaserte intervensjonene en positiv effekt. Imidlertid ble det ikke tilstrekkelig studert hvorvidt mottak av enten multi-sensorisk eller monosensorisk stimulering, eller deltakelse i gruppeintervensjoner sammenlignet med individuelle møter, hadde noen mulig effekt på kommunikasjon.

Vurderingen av Holdens kommunikasjonsskala i delstudie 2 viste at skalaen er et pålitelig og gyldig instrument for vurdering av kommunikasjonsevne hos personer med demens.

Selv om man ikke fant en klar effekt av Sonas-programmet i delstudie 3, var effekten på kommunikasjonsevne bedre i Sonas-gruppen, sammenlignet med lesegruppe og kontrollgruppe. Sonas-gruppen hadde en klar forbedring i kommunikasjonsevne i den 24 uker lange behandlingsperioden, mens lesegruppen hadde en nesten uendret kommunikasjonsevne og kontrollgruppen viste en nedgang i kommunikasjonsevne.

Contact

Anja Nieuwenhuis