Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nrvr og mestringsfremmende kommunikasjon

Studium

Programbeskrivelse

Teoretisk grunnlagsforståelse for fenomenologi og biomedisin som ulike forklaringsmodeller Kommunikasjon og veiledningstrening Bruk av meg selv som instrument i samhandling Sammenhenger, tanker, følelser, kropp og levd liv Oppmerksomhetstrening Stress og stresshåndtering Gruppe- og gruppeprosesser

Lov- og regelverk for studier

Lov- og regelverk for studier på VID.no

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter endt utdanning skal studenten ha: oppdatert forskningsbasert kunnskap innenfor fagområdet oppmerksomt nærvær (mindfulness) og dets effekter på helse kunnskap om biomedisin og fenomenologi som ulike vitenskapsteoretiske forklaringsmodeller på menneskers symptomer og plager kunnskap om akutte og kroniske smerter og konsekvenser for rehabilitering kunnskap om kroppen i historisk og kulturelt perspektiv kunnskap om helsepedagogikk og helsepedagogiske prinsipper kunnskap om nærværsbaserte kommunikasjonsmetoder (mindfulness based cognitive therapy) Ferdigheter:Etter endt utdanning skal studenten kunne: anvende kunnskapen og lede gruppeprogrammet ”Livsstyrketrening” tilpasse gruppeprogrammet til organisatoriske rammer på egen arbeidsplass anvende og beherske oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon i møter med brukere/pasienter individuelt og i gruppe praktisere oppmerksomt nærvær i egen hverdag Generell kompetanse: Etter endt utdanning skal studenten: ha økt kompetanse til å styrke pasientens/brukerens bevisstgjøring av sammenhenger mellom tanker, følelser og kroppens reaksjoner og atferd ha økt kompetanse i mestringsfremmende og nærværsbasert kommunikasjon (mindfulness based cognitive therapy) ha økt forståelse og handlingskompetanse i å bruke seg selv som instrument i møte med pasienter/brukere kunne formidle fagstoff om livsstyrketrening og oppmerksomt nærvær både til fagpersoner og andre aktuelle målgrupper ha forståelse og interesse for å holde seg faglig oppdatert innen feltet livsstyrketrening, oppmerksomt nærvær og helse ha økt kompetanse om prosesser som kan bidra til tilbakeføring til arbeid

Gjennomføringskrav

Obligatoriske aktiviteter

Studieprogramkode

VULS

Kvalifikasjonsnivå

Videreutdanning

Studiested

Oslo

Organisering av studiet

Deltid

Studieleder

Heidi Zangi

Studiepoeng

30

Emner

1. studieår