Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider i kommunale institusjoner med ØH-senger og ved akuttmottak eller observasjonsposter i somatiske sykehus. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse om akuttmedisinsk sykepleie.

2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 19.04.2017
Studiestart 04.09.2017
60 studiepoeng

Målgruppe

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider med, eller ønsker å arbeide med pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom og skade. Aktuelle arbeidsplasser kan være akuttmottak i sykehus, ambulansetjeneste, og kommunale tjenestesteder med ØH-senger.

Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

Mål for akuttmedisinsk sykepleie

Studiet skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med akutt/kritisk syke pasienter. Videreutdanningen gir faglig/klinisk spesialkompetanse knyttet til akuttmedisinsk sykepleie.

Arbeidsmåter

Studenten tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og faglig skjønn gjennom undervisning, praksisstudier, simuleringsøvelser, hospitering og selvstudium av fag- og forskningslitteratur, studiegruppearbeid og skriving av fagtekster.

Fagmiljø

Studiets fagmiljø består av fagpersoner med ulik type spisskompetanse fra høgskolen, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Organisering

Studiet er organisert i tre intensive undervisningsuker (4–5 dager) i hvert semester. I 2., 3. og 4. semester er det i tillegg til disse undervisningsukene til sammen seks uker praksisstudier i akuttmottak, kommunehelsetjenesten og andre aktuelle praksissteder.

Samlingsuker for høsten 2017 er uke 36, 43 og 47.

Læringsutbytte etter endt studium

Kunnskap

 • Kandidaten har spesialisert kunnskap og innsikt i fagfeltet akuttmedisinsk sykepleie og alvorlig forverring av kronisk sykdom, og kan anvende denne til å mestre komplekse situasjoner i praksisfeltet.
 • Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger og vurdere aktuell teori, metoder og forskningsresultater innen fagfeltet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan foreta kompetente og selvstendige vurderinger og prioriteringer i møte med pasienter med akutt sykdom/skade.
 • Kandidaten kan utøve avansert sykepleie til akutt/kritisk syke og til pasienter med forverring ved kronisk sykdom.
 • Kandidaten har pedagogisk kompetanse, og kan undervise og veilede pasienter og kolleger, samt formidle spesialisert kunnskap og innsikt skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan anvende forskningsbasert kunnskap, kan analysere og forholde seg kritisk til aktuelle informasjonskilder og argumentere faglig.
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og lede og veilede fagutviklingsarbeid på egen arbeidsplass.
 • Kandidaten har høy etisk bevissthet i møte med den akutt/kritisk syke pasienten og kan vurdere yrkesetiske problemstillinger.

Behovet for utdanningen

Samhandlingsreformen og den nye forskriften for akuttmedisinske tjenester understreker viktigheten av høy faglig kompetanse på ulike tjenestenivå i møte med den akutt/kritisk syke pasienten. Bakgrunnen for videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie er dette økte behovet for spesialisert og avansert sykepleie på tjenestesteder i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Emner

 • Grunnleggende akuttmedisinsk sykepleie – medisinske og naturvitenskapelige emner
 • Avansert akuttmedisinsk sykepleie – traumatologi og livstruende sykdom/skade
 • Grunnlag og rammer for sykepleie – lover, helsepolitikk og yrkesutøvelse
 • Grunnlag og rammer for sykepleie – menneskesyn, etikk og kultur
 • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder
 • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder, skriving av prosjektplan

Fakta om deltid

Studieplasser

30

Søknadsfrist

19. april 2017

Studiestart

4. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Dette studiet har et engangs bekreftelsesgebyr på kr 3000 som du betaler når du godtar studieplassen.

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 16500
Totalt per semester: Kr 17340

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Linda Øye

Fagrelaterte spørsmål?

Linda Øye
høgskolelektor
Bergen
+4756992704
linda.oye@vid.no

Greta Halseth

Spørsmål om opptak?

Greta Halseth
Bergen
+4756992678
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet, autorisert sykepleier og 12 måneders yrkeserfaring som sykepleier etter utdanning.

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Dokumentasjonskrav

Vitnemål fra bachelor i sykepleie, arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato, stillingsprosent og autorisasjon.

Se ellers utfyllende bestemmelser for opptak på Lov- og regelverk for studier.

Ressurser