Videreutdanning i avansert gerontologi

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning for helsepersonell som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse i velfungerende tverrfaglige miljøer. Studiet bidrar til økt faglig innsikt og utvikler evnen til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet. Det vil være mulighet for påbygging av videreutdanningen til en Mastergrad i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre

1 år heltid / 2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
60 studiepoeng

Økende behov for tverrfaglig kompetanse

Befolkningsprognosene viser at gruppen over 80 år, de aller eldste, vil øke sterkt de neste årene. De fleste i denne gruppen er aleneboende og mange rammes av funksjonstap, sykdom og helseplager. Det er en særlig økning i kroniske lidelser og demens, noe som tilsier at behovene for varierte omsorgstjenester vil øke. Tverrfaglig samhandling må inkludere pasienter og pårørendes synspunkter. Samfunnet står overfor store utfordringer i utformingen av tjenester preget av kontinuitet, god ressursutnyttelse og samarbeid på tvers av fag og nivåer.

Videreutdanning i avansert gerontologi

Studiets hovedmål

Avansert gerontologi – en tverrfaglig videreutdanning, har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk standard kan ta initiativ til, organisere og iverksette tjenester i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen.

Studiet skal bidra til at studentene ved endt utdanning har gode kunnskaper om eldres livsvilkår, den normale aldringsprosessen, om geriatriske sykdommer og funksjonssvikt, samt lindrende omsorg, behandling og tverrfaglig samhandling. Forebygging av sykdom og funksjonssvikt hos eldre på det samfunnsmessige og på det personlige plan er også sentralt. Studiet gir innføring i vitenskapsteori og forskningsmetoder innen helsefag. Det legges vekt på at studentene utvikler evne til fagutvikling og nytenkning i fremtidig yrkespraksis og at de i samarbeid med de eldre blir dyktige talsmenn/-kvinner i forhold til planlegging og beslutninger som vedrører eldre mennesker.

Etter 25 år på sykehus, forsto jeg hvor lite jeg kunne om de eldre, om demens og symptomene en gammel får kontra en ung. Det vil bli et stort behov for sykepleiere med denne kunnskapen i fremtiden, og jeg har lyst til å bidra.

Hilde Christensen, deltidsstudent Avansert gerontologi

Målgruppe

Kvalitet, sikkerhet og verdi på tjenestene er avhengig av fagkompetanse inne eldreomsorg og geriatri, individuell egnethet og tverrfaglig samarbeid. Studiet henvender seg til søkere som har 3-årig helse- eller sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning og minst ett års relevant pasient-/ klientrettet yrkespraksis etter fullført utdanning.

Arbeidsform

Avansert gerontologi gir 60 studiepoeng og er organisert som ukesamlinger. Studiet kan tas på heltid (1 år) eller på deltid (2 år). Heltidsstudiet har 3 samlinger à 2 uker per semester, mens deltidsstudiet har 3 samlinger à 1 uke per semester.

Studiet er lagt opp med en forventet studiebelastning på 20 t/uke for deltidsstudenter og 40 t/uke for heltidsstudenter. Videreutdanningen har ikke praksisstudier.

Studentene gis redskaper til å videreutvikle eget fag og egen yrkesutøvelse, forstå og vurdere helsefaglig forskning, samt til å utvikle tverrfaglig kompetanse i arbeidet med eldre både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Undervisningen er forskningsbasert og tar utgangspunkt i teoretisk og praktisk kunnskap. Studiet er tilrettelagt voksenpedagogiske prinsipper med høy grad av egenaktivitet og ansvar for egen læring. Narrativ tilnærming, simulering, dialog, studiegrupper og muntlige fremlegg bidrar til personlig og faglig utvikling. I studiet inngår også forelesninger, seminarer, veiledning, prosjektarbeidog selvstudier. Studiestøtteprogrammet its learning benyttes ved høgskolen.

Annet

Studentene kan gjennomføre en studietur i løpet av studiet, men dette er ikke et arbeidskrav. Programmet for studieturen skal gi den enkelte faglig påfyll, inspirasjon og idéer til fornyelse, noe som også kan komme studentenes arbeidsplass til gode.

Påbygg til mastergrad

Det aktuelle masterstudiet tilbys ved VID Oslo: Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre. Studenter som ønsker å bygge videre til en mastergrad kan ta kontakt for mer informasjon.

Emner

  • Aldring og eldre menneskers livsvilkår og mestring
  • Somatiske og psykiske lidelser relatert til høy alder
  • Organisering, arbeidsmåter, yrkesutøvelse og fordypning i eldreomsorgen
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3300
Totalt per semester: Kr 4140

Heltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3750
Totalt per semester: Kr 4590

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3300
Totalt per semester: Kr 4140

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Linda Rykkje

Fagrelaterte spørsmål?

Linda Rykkje
førsteamanuensis
Bergen
+4756992675
linda.rykkje@vid.no

Merete Gloppen

Spørsmål om opptak?

Merete Gloppen
Bergen
+4755699252
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

3-årig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning. Minimum ett års relevant pasient/klientrettet yrkespraksis etter fullført utdanning.

Det er en forutsetning at søkere/studentene har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (FOR-2007-01-31-173): For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Dokumentasjonskrav

Vitnemål fra 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato, stillingsprosent og autorisasjon.

Se ellers utfyllende bestemmelser for opptak på Lov- og regelverk for studier.