Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Videreutdanningen vil gi erfarne barnevernsarbeidere kompetanse i å gi veiledning. Studiet gir innføring i ulike tilnærminger i veiledning. Sammenhengen mellom praksis og teori vektlegges.

1 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
30 studiepoeng

Oppstart avlyst

Barnevernfaglig veiledning starter ikke opp høsten 2017. Aktuelle kandidater har fått indidviuell beskjed.

Barnevernsarbeiderne står i mange komplekse situasjoner. De blir avkrevd en umiddelbar handling samtidig som avgjørende spørsmål krever grundige overveielser. Barnevernsarbeid krever at en tar i bruk mange typer av kunnskap, ferdigheter og en etisk bevissthet. Alle kan trenge veiledning, men særlig har nytilsatte og nyutdannede har behov for veiledning.

Veiledning kan bidra til å utvikle kompetansen i å møte utfordringer på en konstruktiv måte. Veiledingssamtaler legger til rette for utvikling av en reflektert profesjonsutøvelse. Gjennom veiledning får barnevernsarbeideren flere handlingsalternativer i møte med barn, ungdom og foreldre.

Prosessorientert og kritisk veiledningstradisjon

Studentene får en innføring i ulike veiledningstradisjoner, teorier og metoder. Studiet står i en prosessorientert og kritisk veiledningstradisjon. Studiet legger vekt på at studentene skal oppøve sine praktiske ferdighet, holdninger og kunnskaper. Undervisningen gir mulighet for refleksjon over egen praksis og utvikle denne i møte med teoretisk kunnskap. Studentene både gir og får veiledning gjennom studiet.

Kan inngå i mastergrad

Videreutdanningen kan inngå som 30 studiepoeng på master i sosialt arbeid.

Organisering

Studiet går over et år og er inndelt i to emner på 15 studiepoeng: Veiledningspedagogikk og veilederrollen og Profesjonell veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten.

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger per semester og tre eller fire undervisningsdager per samling.

For å kunne fremstille seg til eksamen i emnene forutsettes deltakelse i undervisning og metaveiledning (veiledning på den veiledningen studentene selv gir) samt gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne.

Emne 1 – veiledningspedagogikk og veilederrollen

Emne 1 gir en generell innføring i veiledning som fag og veilederrollen med innføring i ulike veiledningstradisjoner. Eksamen emne1: Eksamen består av et faglig essay hvor studenten bygger videre på arbeidskravet med refleksjon over utfordringer i veilederrollen og relaterer dette til relevant pensum.

Emne 2 – profesjonell veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten

I emne 2 tematiseres særlige utfordringer nyutdannede og nytilsatte møter i overgangen fra utdanning til en komplisert arbeidshverdag i barnevernet, og hvilke krav dette stiller til tilrettelegging for veiledning. Eksamen emne 2: Eksamen er et individuelt skriftlig fagessay over et selvvalgt tema innenfor faglig veiledning i barnevernet.

Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Emner

Fakta om deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Ved søknad om opptak kan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gi tilskudd til arbeidsgivere til studenter som tar videreutdanning i barnevernfaglig veiledning i 2017. Les informasjon om tilskuddet hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Søknadsfristen for dette tilskuddet er 15. mai.

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14270
Totalt per semester: Kr 15000

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Inger Oterholm

Fagrelaterte spørsmål?

Inger Oterholm
førsteamanuensis, studieleder master i sosialt arbeid og videreutdanninger
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bestått bachelorgrad som barneverns­pedagog, sosionom, vernepleier eller annen relevant bachelorgrad.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Forutsetter praksis

Opptak til videreutdanningen forutsetter minst 2 års praksis i barnevernet (praksis både fra kommunal barneverntjeneste og institusjonsbarnevernet anses relevant) etter endt godkjent utdanning.

Ressurser