Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Dette masterstudiet er tverrfaglig innenfor helse- og sosialfag. Helse- og sosiale tjenester for eldre skal dekke ulike behov og situasjoner på tvers av profesjoner, og derfor kan ikke én profesjon alene dekke de ulike utfordringene som eldre har.

2 år heltid / 4 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 28.08.2017
Studiestart 28.08.2017
120 studiepoeng

Masterstudiet gir deg økt kunnskap innen eldrefeltet, samt kompetanse som lar seg anvende i mange arbeidssituasjoner. Studiet kvalifiserer til ordinære fagstillinger, tilstillinger som fagutvikler, fagkoordinator og faglig leder ved helse- og omsorgstjenesten i kommunene, i sykehus, og i frivillig sektor. Studiet kvalifiserer for videre forskning og forskerutdanning.

Masterstudiet er tverrfaglig, og gir deg forskningsbasert kunnskap og anvendelig kompetanse innen eldrefeltet. Du vil blant annet få en helhetlig forståelse av eldres posisjon i samfunnet, og kompetanse i fag- og tjenesteutvikling. I masteroppgaven fordyper du deg i et selvvalgt område.

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Hva lærer du?

 • Du vil utvikle analytiske ferdigheter, selvstendighet, og kritisk tenkning.
 • Du vil utvikle samhandlingskompetanse på arenaer der eldre mottar helse- og sosialtjenester.
 • Du vil lære om aldring og eldres posisjon i samfunnet, og muligheter for å være aktive samfunnsborgere så lenge som mulig.
 • Du vil lære om eldres helseproblemer og ulike faglige tilnærminger til dette.
 • Du vil lære om tjeneste- og kvalitetsutvikling i tilbud til eldre.
 • Du velger selv en fordypning innen fagfeltet.
 • Du får dybdekunnskap om et valgt område innen fagfeltet, samt innsikt i fagets plass i og relevans for samfunnet.
 • Du vil lære om vitenskapsteoretiske tradisjoner og metoder i helsefagene.
 • Du lærer om verdi- og kunnskapsgrunnlaget, og etiske utfordringer i profesjonelle relasjoner.

Faglig innhold

Mastergradsstudiet har aldring og eldre som hovedfokus. Utdanningsløpet er lagt opp slik at ferdige kandidater har tilegnet seg et helhetlig bilde av eldres posisjon i samfunnet, og de utfordringene velferdsstaten står overfor med å tilrettelegge for en god og verdig alderdom. Å avhjelpe konsekvenser som følger helseproblemer og sykdom er derfor et hovedområde.

Studiet har også søkelys på kvalitetsutvikling av tjenester, og det utdanner til å møte eldre med behov for helse- og sosiale tjenester i alle faser av alderdommen. Et annet gjennomgående tema er aktivitet og deltakelse for eldre, uansett funksjonsdyktighet. Derfor er helsefremmende og forebyggende arbeidsformer som ivaretar medvirkning grunnleggende i studiet.

Organisering

Undervisningen i mastergradsstudiet er organisert i tre samlingsuker per semester, og studiet kan tas på heltid (60 studiepoeng per år) eller deltid (30 studiepoeng per år). Periodene mellom samlingsukene er lagt opp til selvstendig arbeid med emnene. I tillegg til studiets innførings- og obligatoriske emner, velger studentene selv områder å fordype seg i. Dette kan være sosiale tjenester til eldre, velferdsteknologi, rehabilitering, demens, og omsorg ved livets slutt.

Studiet avsluttes med mastergradsoppgaven, som gir mulighet for ytterligere spesialisering. Mastergradsstudiet favner en rekke profesjoner, og for opptak kreves det en bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Det passer blant annet for sosionomer, radiografer, vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere, fysioterapeuter og osteopater, samt andre med helse/samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Ønsker du kun litt faglig påfyll? Ta enkeltemner uavhengig av mastergraden. Se enkeltemner for mer informasjon.

Jobb og videre studier

Mastergradsstudiet kvalifiserer til stillinger som fagutvikler, fagkoordinator og faglig leder både i spesialisthelsetjenesten, ved helse- og omsorgstjenesten i kommuner, og i frivillige organisasjoner. Studiet kvalifiserer i tillegg til videre forskning og forskerutdanning (ph.d.).

Det er utrolig mange flotte og dyktige forelesere ved VID vitenskapelige høgskole. Vi er kjempeimponert over foreleserne og er veldig godt fornøyd med hvor godt studiet er tilrettelagt for oss som jobber fullt ved siden av. Jo mer vi lærer, jo mer spennende er det.

Inger-Marie Nyborg og Eva Merete Hoel Skjevik, studenter på helse- og sosialfaglig arbeid med eldre.

Hvorfor studere hos VID?

 • Du får en framtidsrettet utdanning.
 • Tett oppfølging fra lærere.
 • Lang og bred erfaring fra eldrefeltet.
 • Godt studiemiljø.
 • Fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder.
 • Stor valgfrihet når det gjelder spesialisering/fordypning.
 • Mulighet for utveksling i utlandet.
 • Gode tilbakemeldinger på undervisning og gjennomføring.

Emner

 • De eldre og samfunnet
 • Vitenskapsteori
 • Forskningsprosessen, forskningsetikk og kvantitativ metode
 • Tjenesteutvikling og kvalitet
 • De eldres helseproblemer og ulike faglige tilnærminger
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Rehabilitering
 • Kvalitativ metode og forskningsetiske utfordringer
 • Velferdsteknologi
 • Demens
 • Omsorg ved livets slutt
 • Sosiale tjenester for eldre
 • Mastergradsoppgaven

Fakta om heltid

Søknadsfrist

28. august 2017

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8500
Totalt per semester: Kr 9230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

28. august 2017

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 5500
Totalt per semester: Kr 6230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Hege Bøen

Fagrelaterte spørsmål?

Hege Bøen
førsteamanuensis, ph.d studieleder helse- og sosialfaglig arbeid med eldre
Oslo
+4722963727
hege.boen@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Masterstudiet bygger på fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende kompetanse i helse- og sosialfag.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.

Ressurser