Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Dette mastergradsstudiet er tverrfaglig innenfor helse- og sosialfag. Helse- og sosiale tjenester for eldre skal dekke ulike behov og situasjoner på tvers av profesjoner, og derfor kan ikke én profesjon alene dekke de ulike utfordringene som eldre har.

2 år heltid / 4 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2017
Studiestart kommer
120 studiepoeng

Mastergradsstudiet gir deg økt kunnskap innen eldrefeltet, samt kompetanse som lar seg anvende i mange arbeidssituasjoner. Utfordringene på eldrefeltet er komplekse, og samfunnet trenger fagpersoner som kan arbeide kunnskapsbasert og utvikle gode tjenester til ulike grupper av eldre.

Utgangspunktet for studiet er eldres situasjon og medvirkning for eldre og pårørende, i motsetning til mange andre mastere som har profesjonsmetoder i form av terapi og konsultasjoner som utgangspunkt.

Hva lærer du?

Faglig innhold

Mastergradsstudiet har aldring og eldre som hovedfokus. Utdanningsløpet er lagt opp slik at ferdige kandidater har tilegnet seg et helhetlig bilde av eldres posisjon i samfunnet, og de utfordringene velferdsstaten står overfor med å tilrettelegge for en god og verdig alderdom. Å avhjelpe konsekvenser som følger helseproblemer og sykdom er derfor et hovedområde.

Studiet har også søkelys på kvalitetsutvikling av tjenester, og det utdanner til å møte eldre med behov for helse- og sosiale tjenester i alle faser av alderdommen. Et annet gjennomgående tema er aktivitet og deltakelse for eldre, uansett funksjonsdyktighet. Derfor er helsefremmende og forebyggende arbeidsformer som ivaretar medvirkning grunnleggende i studiet.

Organisering

Undervisningen i mastergradsstudiet er organisert i tre samlingsuker per semester, og studiet kan tas på heltid (60 studiepoeng per år) eller deltid (30 studiepoeng per år). Periodene mellom samlingsukene er lagt opp til selvstendig arbeid med emnene. I tillegg til studiets innførings- og obligatoriske emner, velger studentene selv områder å fordype seg i. Dette kan være sosiale tjenester til eldre, velferdsteknologi, rehabilitering, demens, og omsorg ved livets slutt.

Studiet avsluttes med mastergradsoppgaven, som gir mulighet for ytterligere spesialisering. Mastergradsstudiet favner en rekke profesjoner, og for opptak kreves det en bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Det passer blant annet for sosionomer, radiografer, vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere, fysioterapeuter og osteopater, samt andre med helse/samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Ønsker du kun litt faglig påfyll? Ta enkeltemner uavhengig av mastergraden. Se enkeltemner for mer informasjon.

Jobb og videre studier

Mastergradsstudiet kvalifiserer til stillinger som fagutvikler, fagkoordinator og faglig leder både i spesialisthelsetjenesten, ved helse- og omsorgstjenesten i kommuner, og i frivillige organisasjoner. Studiet kvalifiserer i tillegg til videre forskning og forskerutdanning (ph.d.).

Det er utrolig mange flotte og dyktige forelesere ved VID vitenskapelige høgskole. Vi er kjempeimponert over foreleserne og er veldig godt fornøyd med hvor godt studiet er tilrettelagt for oss som jobber fullt ved siden av. Jo mer vi lærer, jo mer spennende er det.

Inger-Marie Nyborg og Eva Merete Hoel Skjevik, studenter på helse- og sosialfaglig arbeid med eldre.

Hvorfor studere hos VID vitenskapelige høgskole?

Emner

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2017

Studieavgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 8500
Totalt per semester: Kr 9230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

15. april 2017

Studieavgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 5500
Totalt per semester: Kr 6230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Hege Bøen

Fagansvarlig

Hege Bøen
førsteamanuensis, ph.d studieleder helse- og sosialfaglig arbeid med eldre
Oslo
+4722963727
hege.boen@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Masterstudiet bygger på fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende kompetanse i helse- og sosialfag.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se våre realkompetansekrav.

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Send oss en e-post