Videreutdanning i kreftsykepleie

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet.

1 år heltid / 2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 27.08.2017
Studiestart 28.08.2017
60 studiepoeng

Mange roller for en kreftsykepleier

Kreftsykepleieren møter pasienter og deres pårørende i alle faser av en kreftsykdom. Når helbredende behandling av pasienten ikke lenger er mulig har kreftsykepleieren en sentral rolle ved å lindre plagsomme symptomer og gi omsorg ved livets slutt.

Videreutdanning i kreftsykepleie

Viktig med oppdatert kunnskap

Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse- og livssituasjonen i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og sikre og styrke brukerperspektivet. Tjenestene skal være samordnet, preget av kontinuitet og god samhandling på tvers av fag og nivåer der ressursene utnyttes på en god måte.

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer til å arbeide med:

 • Forebygging av kreftsykdom
 • Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom
 • Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase
 • Andre alvorlig og / eller kronisk syke

Målgruppe

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider innen kreftomsorg eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorg i sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for sykepleiere som arbeider med veiledning, informasjon og undervisning om kreft.

Organisering av studiet

Studiet tilsvarer 60 studiepoeng og er organisert i ukesamlinger. Kreftsykepleie kan tas på heltid (1 år) eller på deltid (2 år). Heltidsstudiet har 3 samlinger à 2 uker per semester, deltidsstudiet har 3 samlinger à 1 uke per semester. I tillegg har studentene to praksisperioder à 6 uker.

Samlinger/praksis

Heltidsstudenter

Samlinger i følgende uker:

 • Høst 2017: Uke 35, 36, 40, 42, 49, 50
 • Vår 2018: Uke 4, 5, 14,15, 22, 23

Deltidsstudenter

Samlinger i følgende uker:

 • Høst 2017: Uke 35, 40, 49
 • Vår 2018: Uke 4, 14, 22

Valgfri studietur

Studentene kan i løpet av studiet gjennomføre en studietur nasjonalt eller internasjonalt. Hensikten med studietur er faglig påfyll og inspirasjon og idéer til fornyelse innen kreftomsorg.

Gå videre til master

Flere høgskoler og universiteter tilbyr relevante masterstudier. Etter gjennomført videreutdanning i kreftsykepleie kan studenten søke opptak til masterstudium, og videre søke om godkjenning av videreutdanning (innpass).

Emner

 • Kreftsykepleiens kunnskapsgrunnlag og kontekst
 • Klinisk spesialitet i kreftsykepleie
 • Fordypning i klinisk kreftsykepleie
 • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Fakta om heltid

Søknadsfrist

27. august 2017

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3300
Totalt per semester: Kr 4140

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

27. august 2017

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 3300
Totalt per semester: Kr 4140

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Merete Gloppen

Spørsmål om opptak?

Merete Gloppen
Bergen
+4755699252
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet, autorisert sykepleier og 2 års relevant yrkeserfaring som sykepleier etter utdanning.

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Dokumentasjonskrav

Vitnemål fra 3-årig bachelor i sykepleie, arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato, stillingsprosent og autorisasjon.

Se ellers utfyllende bestemmelser for opptak på Lov- og regelverk for studier.

Ressurser