Helse

Videreutdanning i kreftsykepleie

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet.

Mange roller for en kreftsykepleier

Kreftsykepleieren møter pasienter og deres pårørende i alle faser av en kreftsykdom. Når helbredende behandling av pasienten ikke lenger er mulig har kreftsykepleieren en sentral rolle ved å lindre plagsomme symptomer og gi omsorg ved livets slutt.

Viktig med oppdatert kunnskap

Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse- og livssituasjonen i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og sikre og styrke brukerperspektivet. Tjenestene skal være samordnet, preget av kontinuitet og god samhandling på tvers av fag og nivåer der ressursene utnyttes på en god måte.

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer til å arbeide med:

  • Forebygging av kreftsykdom
  • Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom
  • Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase
  • Andre alvorlig og / eller kronisk syke

Målgruppe

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider innen kreftomsorg eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorg i sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for sykepleiere som arbeider med veiledning, informasjon og undervisning om kreft.

Annet

Studentene kan i løpet av studiet gjennomføre en studietur nasjonalt eller internasjonalt. Hensikten med studietur er faglig påfyll og inspirasjon og idéer til fornyelse innen kreftomsorg.

Flere høgskoler og universiteter tilbyr relevante masterstudier. Etter gjennomført videreutdanning i kreftsykepleie kan studenten søke opptak til masterstudium, og videre søke om godkjenning av videreutdanning (innpass).

Emner

  • Kreftsykepleiens kunnskapsgrunnlag og kontekst
  • Klinisk spesialitet i kreftsykepleie
  • Fordypning i klinisk kreftsykepleie
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode
Vis hele teksten

Søknadsfrist

15. april 2017

Studiestart

22. august 2017

Studieavgift

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.


Type/år: Heltid, 2017–2018
Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 3 300
Totalt per semester: Kr 843

Søknadsfrist

15. april 2017

Studiestart

22. august 2017

Studieavgift

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.


Type/år: Deltid, 2017–2018
Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 3 300
Totalt per semester: Kr 843

Gå til toppen