Videreutdanning i legevaktsykepleie

Studiets målgruppe er sykepleiere over hele landet som arbeider eller ønsker å arbeide i legevakt. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere og å håndtere mennesker med akutt sykdom og skade.

2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
60 studiepoeng

Avviklet

Videreutdanning i legevaktsykepleie er avviklet og har ingen flere opptak.

Mål for legevaktutdanningen

Utdanningen skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med de svært varierte og utfordrende situasjonene på legevaktene og i legevakt-sentralene. Den gir studenten klinisk og organisatorisk spesialkompetanse knyttet til legevaktsykepleie.

Studenten tilegner seg kunnskaper og faglig skjønn gjennom undervisning, øvelser, selvstudium av fag- og forskningslitteratur, studiegruppearbeid, skriving av fagnotat og gjennom praksis og hospitering.

Videreutdanning i legevaktsykepleie

Fagmiljø

Studiets fagmiljø består av personer med ulik type spisskompetanse fra høgskolen, legevakt, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap og fra andre fagmiljøer.

Ukesamlinger og hospiteringsuker

Studiet er organisert i intensive undervisningsbolker med en varighet på fem dager per samling. Det er totalt 11 ukesamlinger og to hospiteringsuker.

Læringsutbytte etter endt studium

Kunnskap

 • Kandidaten har spesialisert kunnskap og innsikt i fagfeltene knyttet til legevaktsykepleie for å mestre komplekse situasjoner i praksisfeltet.
 • Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger og vurdere teorier, metoder og forskningsresultater knyttet til legevakts-relaterte fagområder.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan foreta kompetente og selvstendige vurderinger og prioriteringer i møte med akutt sykdom og skade, det brede spekter av pasientsituasjoner og utfordringer i legevakt.
 • Kandidaten har pedagogisk kompetanse og kan undervise og veilede pasienter og kollegaer.
 • Kandidaten kan formidle spesialisert kunnskap og innsikt skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan anvende forskningsbasert kunnskap, analyserer og forholder seg kritisk til aktuelle informasjonskilder og kan argumentere faglig.
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og lede og veilede fagutviklingsarbeid på egen arbeidsplass.
 • Kandidaten har høy etisk bevissthet i møte med legevaktpasienten og kan vurdere yrkesetiske problemstillinger.

Lærerne og den faglige kompetansen her er veldig bra. Det blir også bra for jobben min hvor jeg kan formidle hva jeg har lært her.

Alfons Kemming, student ved legevaktsykepleie

Behovet for utdanningen

Sykepleierne er en viktig personellgruppe på legevakt i Norge. De fleste legevaktpasientene blir først møtt og vurdert av sykepleier. Om lag en fjerdedel av henvendelsene blir håndtert og avklart ved råd fra sykepleier alene. Videreutdanningen i legevaktsykepleie har som mål å videreutvikle faglig kompetanse for sykepleiere ved norske legevakter og i annen virksomhet med akutt syke og skadde mennesker.

PS! Førsteamanuensis Oddvar Førland og høgskolelektor Marta Mjeldheim har skrevet artikkelen Kompetanseheving på legevaktene (publisert i Scandinavian Update Magazine) som handler om videreutdanningen og legevaktsykepleie som arbeidsfelt.

Emner

 • Klinisk sykepleiespesialitet
 • Grunnlag og rammer for sykepleie
 • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder
 • Fordypning i klinisk sykepleiespesialitet
 • Prosjektplan

Fakta om deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 16500
Totalt per semester: Kr 17340

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Ingrid Hage

Fagrelaterte spørsmål?

Ingrid Hage
høgskolelektor
Bergen
+4755699234
ingrid.hage@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker