Videreutdanning i palliativ sykepleie

Palliativ sykepleie handler om helhetlig omsorg for mennesker i livets sluttfase, og er et relativt nytt fagområde innen helsefaglig utdanning og forskning. Videreutdanning i palliativ sykepleie har sitt utgangspunkt i hospicebevegelsens filosofi og i WHOs definisjon av palliasjon.

2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.08.2017
60 studiepoeng

WHOs definisjon av palliasjon

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientenes fysiske smerter og andre plagsomme symptom står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.

Videreutdanning i palliativ sykepleie

Økende behov for palliativ kompetanse

Like så sikkert som at vi blir født skal vi alle dø. Livet er sårbart og som nyfødt er det tydelig at vi er helt avhengig av andre for å vokse opp. Betydning av omsorg for barnet er helt sentralt. I løpet av livet kan vi glemme vår sårbarhet og avhengighet til andre. Ved livets avslutning blir vi minnet på dette. Hvordan vi ivaretar hverandre i en sårbar livssituasjon og ved livets avslutning, sier mye om hvem vi er og hvordan menneskeverdet blir verdsatt i vårt samfunn. Flere offentlige utredninger har beskrevet omsorg for alvorlig syke og døende som viktige satsingsområder på alle nivå i helsevesenet.

Statsmelding nummer 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen, viser til økt behov for palliative enheter i kommunehelsetjenesten. Helsepolitikkens dreining mot kommunehelsetjenesten gjør at behovet for kompetanse i palliativ omsorg er sterkt økende.

Studiets hovedmål

Studentene skal videreutvikle sin teoretiske, yrkesetiske og praktiske kompetanse i palliativ sykepleie. Ferdighetene skal være integrert på en slik måte at studentene blir ressurspersoner på sine arbeidsplasser og at de skal kunne påta seg leder- og utviklingsoppgaver innen fagfeltet palliativ sykepleie.

Høy faglig bredde på lærere og forelesere gjør undervisningen variert og man får et helhetlig innsyn i hva palliativ sykepleie er. Jeg anbefaler studiet til alle som jobber innen helsevesenet. Alle bør ha palliativ kompetanse.

Merete S. Midthun, student palliativ sykepleie

Målgruppe

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor palliativ sykepleie i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Mennesker dør og ender livet i alle deler av helsetjenesten. Studiet henvender seg til sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere, møte og gi faglig omsorg, pleie og behandling til mennesker med kort levetid.

Arbeidsform

Studiet er et deltidstudium på 60 studiepoeng over to år. Det er tre ukesamlinger per semester og passer derfor godt for yrkesaktive. I tillegg er det to ukers praksisstudier hvert år. Undervisningsformene er variert med forelesninger, studium av aktuell fag- og forskningslitteratur, fagutviklingsarbeid, oppgaveskriving og anvendelse, samt videreutvikling av kunnskap gjennom praksisstudier.

Praksisstudier

For å styrke kunnskapsgrunnlaget er det krav om fire ukers praksisstudier (to hvert år). Praksis skal være på palliativ avdeling, senter, enhet, team i sykehus eller sykehjem. Praksissted velges i samråd med og godkjennes av høgskolen. Praksisstudiet kan avvikles på egen arbeidsplass, på eget hjemsted eller søkes avviklet i utlandet. Høgskolen har kontakt med følgende praksissteder: Sunniva senter for lindrende behandling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Palliativt team ved Haukeland universitetssykehus og Palliativ enhet ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

Emner

  • Klinisk sykepleiespesialitet – palliativ sykepleie
  • Grunnlag og rammer for sykepleie
  • Vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder

Artikler

Intervju med Jose Richard II Reyes

Intervju med Jose Richard II Reyes

Da norsk ikke er Jose sitt morsmål har studiet, i tillegg til å være både spennende og interessant, også vært svært utfordrende. Han har likevel hatt et stort læringsutbytte og er blant annet invitert til å snakke om palliasjon og palliativ omsorg ved et universitet på Filippinene.

Les mer

Intervju med Merete S. Midthun

Intervju med Merete S. Midthun

Merethe startet som hjelpepleier tilbake i 1992 og utdannet seg siden til sykepleier. Selve bacheloroppgaven handlet den gang om palliasjon. Siden da har hun brent for dette fagfeltet. I dag tar hun videreutdanning i palliativ sykepleie for ytterligere å spesialisere seg.

Les mer

Flere artikler

Fakta om deltid

Studieplasser

25

Søknadsfrist

15. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 13000
Totalt per semester: Kr 13840

Deltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 13750
Totalt per semester: Kr 14590

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Sidsel Ellingsen

Fagrelaterte spørsmål?

Sidsel Ellingsen
førsteamanuensis
Bergen
+4756992672
sidsel.ellingsen@vid.no

Greta Halseth

Spørsmål om opptak?

Greta Halseth
Bergen
+4756992678
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet, autorisert sykepleier og 1 års yrkeserfaring etter utdanning.

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Dokumentasjonskrav

Vitnemål fra bachelor i sykepleie, arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato, stillingsprosent og autorisasjon.

Se ellers utfyllende bestemmelser for opptak på Lov- og regelverk for studier.