Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Studiet er viet studier av og forskning på profesjonell praksis innenfor helse- og sosialtjenester – og kirker og trossamfunn, og anlegger diakoni og verdier som hovedperspektiv på begge.

3 år heltid / 4 år deltid
Oslo
Ikke støttet av Lånekassen
180 studiepoeng

Studiet av de profesjonelle praksisene settes inn i en større verdimessig og verdifaglig sammenheng. På denne måten skal ph.d.-studiet gi et særegent bidrag både til studier av profesjoner og profesjonell virksomhet, og til studier av diakoni og verdier. Tilnærmingen tar utgangspunkt i praksis, henter sine problemstillinger fra praksis, og gjennomfører studiene i samarbeid med brukere og praksisfelt. Studiet har som mål å bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling i praksis og sikter mot å bidra til et situert og reflektert innenfra- og nedenfrablikk.

Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Profesjonell praksis

Høgskolen har som mål å utvide og utvikle sin faglige egenart gjennom et forskningsprogram som fokuserer på profesjonell praksis i diakoni og helse- og sosialtjenester. Ph.d.-utdanningen har derfor en empirisk og fler- og tverrfaglig profil og en praksisorientert målsetning relatert til kunnskapsutvikling innen verdi-, relasjons- og livssynskompetanse. Ph.d.-utdanningen, som er organisert under Senter for diakoni og profesjonell praksis, er et treårig heltidsstudium.

Tildelingsgrunnlag

Doktorgraden ph.d. – philosophiae doctor – tildeles med på grunnlag av:

Søknadsfrist(er)

Det er fortløpende opptak til ph.d.-utdanningen for søkere med ekstern finansiering. For søkere til stipendiatstillinger gjelder fristen i utlysningstekstene.

Fakta om heltid

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Fakta om deltid

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Hans Stifoss-Hanssen

Fagrelaterte spørsmål?

Hans Stifoss-Hanssen
professor
Oslo
+4722963775
hans.stifoss-hanssen@vid.no

Anja Nieuwenhuis

Spørsmål om opptak?

Anja Nieuwenhuis
Oslo
+4722963788
phdadmission@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Enten ansettelse i stipendiatstilling med automatisk opptak til utdanningen, eller ved opptak med ekstern finansiering.

Krav til opptak

For opptak til ph.d.-utdanningen kreves hovedfag, mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen diakoni og helse- og sosialfag og/eller ledelse innenfor disse områdene. For søkere med annen profesjonsrettet bakgrunn på samme nivå, vil søkernes prosjektprofil bli vektlagt.

Søknadsfrist

Det er løpende opptak til ph.d.-utdanningen for søkere med ekstern finansiering. For søkere til stipendiatstilling gjelder fristen i utlysningsteksten.

Søknad

Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen sendes til VID vitenskapelige høgskole, Senter for diakoni og profesjonell praksis i fire eksemplarer. Søknaden skal bestå av utfylt søknadsskjema, prosjektbeskrivelse, CV, dokumentasjon på finansiering og bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Prosjektbeskrivelse, på maks 5000 ord ikke iberegnet referanseliste, skal gjøre rede for tema, problemstilling, teorigrunnlag og valg av metode på norsk eller engelsk. Beskrivelsen skal også angi fremdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet, inkludert plan for eventuelt utenlandsopphold.

Ansettelse som stipendiat

Ansettelse i stipendiatstilling innebærer normalt et fireårig ansettelsesforhold med arbeidsplass ved høgskolen, hvor 25 % av stillingen utgjøres av pliktarbeid.

Søknad på stipendiatstilling er samtidig en søknad om opptak til ph.d.-utdanningen.

Stipendiatstillinger utlyses på høgskolens oversikt over ledige stillinger.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsens relevans og kvalitet, samt kvaliteten på master- eller hovedfagsoppgaven.

Opptak med ekstern finansiering

Det kan søkes om opptak til ph.d.-utdanningen med ekstern finansiering. Dette kan for eksempel være finansiering fra andre utdanningsinstitusjoner eller frivillige organisasjoner. Normert tid for en ph.d.-grad er tre års heltidsstudier. En søker med ekstern finansiering må kunne dokumentere å ha anledning til å jobbe minst 50 % av normal arbeidstid med sitt doktorarbeid.

Ressurser