Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Studiet er viet studier av og forskning på profesjonell praksis innenfor helse- og sosialtjenester – og kirker og trossamfunn, og anlegger diakoni og verdier som hovedperspektiv på begge.

3 år heltid / 4 år deltid
Oslo
Ikke støttet av Lånekassen
180 studiepoeng

Studiet av de profesjonelle praksisene settes inn i en større verdimessig og verdifaglig sammenheng. På denne måten skal ph.d.-studiet gi et særegent bidrag både til studier av profesjoner og profesjonell virksomhet, og til studier av diakoni og verdier. Tilnærmingen tar utgangspunkt i praksis, henter sine problemstillinger fra praksis, og gjennomfører studiene i samarbeid med brukere og praksisfelt. Studiet har som mål å bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling i praksis og sikter mot å bidra til et situert og reflektert innenfra- og nedenfrablikk.

Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Profesjonell praksis

Høgskolen har som mål å utvide og utvikle sin faglige egenart gjennom et forskningsprogram som fokuserer på profesjonell praksis i diakoni og helse- og sosialtjenester. Ph.d.-utdanningen har derfor en empirisk og fler- og tverrfaglig profil og en praksisorientert målsetning relatert til kunnskapsutvikling innen verdi-, relasjons- og livssynskompetanse. Ph.d.-utdanningen, som er organisert under Senter for diakoni og profesjonell praksis, er et treårig heltidsstudium.

Tildelingsgrunnlag

Doktorgraden ph.d. – philosophiae doctor – tildeles med på grunnlag av:

  • Gjennomført undervisningsdel på 40 studiepoeng
  • Vitenskapelig avhandling formidlet som monografi eller vitenskapelige artikler
  • Prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Søknadsfrist(er)

Det er fortløpende opptak til ph.d.-utdanningen for søkere med ekstern finansiering. For søkere til stipendiatstillinger gjelder fristen i utlysningstekstene.

Ph.d.-kurs

Høstsemester (2017)

PHD-903.3 Research Design and Data Collection in Qualitative and Quantitative Research (5 ECTS)
19.–21. oktober, 2017 (uke 42)
Sted: VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

PHD-903.1 Philosophy of science, research methods, and research ethics (10 ECTS)
4.–8. desember, 2017 (uke 49)
Sted: VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

Vårsemester (2018)

PHD-903.2 Qualitative and Quantitative Methods – From analysis to description (5 ETCS)
12.–14. februar, 2018 (uke 7)
Sted: VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

PHD-901 Diakonia, values and professional practice (10 ECTS)
19.–23. mars, 2018 (uke 12)
Sted: VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

Valgfrie eksterne kurs

Ph.d.-prosjekter

Gå til vår oversikt over ph.d.-prosjekter ved ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis: Ph.d.-prosjekter ved ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Regelverk for ph.d.

VID er akkreditert som vitenskapelig høgskole og har to akkrediterte ph.d.-program. Denne siden gir en oversikt over nasjonale lover og forskrifter og VIDs eget regelverk, som på ulike måter regulerer forskerutdanningen. Les mer på siden Regelverk for ph.d.

Gjennomføring av ph.d.

Det legges vekt på at ph.d.-utdanningen gjennomføres på normert tid, som er tre år med fulltidsstudier som fordeles på fire år dersom kandidaten gjennomfører 25 % pliktarbeid.

Det er viktig å komme tidlig i gang med undervisningsdel og doktorgradsprosjekt. Retningslinjer for forlengelse av stipendiatstilling reguleres av forskrift for ansatte i stipendiatstillinger.

Av forskeropplæringens 180 studiepoeng omfatter undervisningsdelen og ph.d.-seminaret tilsammen 45 studiepoeng. Doktorgradsstudentene skal gjennomføre følgende emner.

Diakoni, verdier og profesjonell praksis (10+5 studiepoeng)

Dette emnet belyser den grunnleggende tenkningen for det vitenskapelige arbeidet med profesjonelle praksiser i et diakonalt og verdimessig perspektiv. For å ivareta tilstrekkelig bredde og dybde i opplæringen, vil dette emnet bestå av en felles innføringsdel på 10 studiepoeng og to alternative fordypningsdeler hver på 5 studiepoeng:

  • Diakoni, verdier og profesjonell praksis, innføring (10 studiepoeng)
  • Alternativ 1: Diakoni, verdier og profesjonell praksis i helse – og sosialtjenester (5 studiepoeng)
  • Alternativ 2: Diakoni, verdier og profesjonell praksis i kirker og trossamfunn (5 studiepoeng)

Fordypningsdelene går nærmere inn på hvert av de to feltene der dette perspektivet anvendes, henholdsvis helse- og sosialtjenester og kirke- og trossamfunn.

Forskningsmetode, forskningsetikk og vitenskapsteori (15 studiepoeng)

Dette emnet vil gi en grundig fremstilling av forskningsområdets problemstillinger og metoder, av ulike typer design i kvantitativ og kvalitativ forskning og av anvendelsesområder, muligheter og begrensninger ved ulike tilnærminger. Emnet behandler videre etiske utfordringer i forskning og vitenskapelig virksomhet

Innen vitenskapsteori vil undervisningen knyttes opp til de vitenskapsteoretiske utfordringer som oppstår ved forskning på diakoni og profesjonell praksis. Praksisbegrepet vil stå sentralt i emnet. For å ivareta tilstrekkelig bredde og dybde i opplæringen, vil dette emnet bestå av en felles innføringsdel på 10 studiepoeng og to alternative fordypningsdeler hver på 5 studiepoeng:

  • Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk (10 studiepoeng)
  • Kvalitative og kvantitative metoder – From analysis to description (5 studiepoeng – emnet gjennomføres i samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet)
  • Qualitative and Quantitative Methods – Designing research and constituting data (5 studiepoeng)

Valgfritt fordypningsemne (10 studiepoeng)

Et valgfritt emne på 10 studiepoeng skal velges blant tilbud som fyller kriteriene til emner i forskeropplæringen. Her kan det velges emner fra forskerskolen The Research School Religion Values Society eller andre relevante emner som arrangeres av samarbeidende forskningsinstitusjoner. Doktorgradsstudentene skal fortrinnsvis velge emner som understøtter deres forskningsmessige spesialisering. Valg av emnet godkjennes av programansvarlig for ph.d.-utdanningen og veileder.

Ph.d.-seminaret (5 studiepoeng)

Det vil hvert semester bli arrangert et ph.d.-seminar med regelmessige samlinger, hvor aktuelle forsknings- og forskerutdanningsproblemer vil bli drøftet. Hver doktorgradsstudent skal legge frem deler av sitt prosjekt i ulike faser av avhandlingsarbeidet. Arbeidet med forberedelse til og deltakelse i ph.d.-seminarer tilsvarer 5 studiepoeng. Den sentrale delen av studiet, 135 studiepoeng, er arbeidet med den vitenskapelige avhandlingen.

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen kan bestå av en sammenhengende tekst (monografi), eller av minst tre enkelte, men tematisk relaterte artikler som bindes sammen av en overbyggende tekst (kappe).

Andre kurs og seminarer

Høgskolen vil legge vekt på å tilby forskningsseminarer på doktorgradsnivå og på den måten ta i bruk høgskolens forskningsmessige spisskompetanse på de ulike delene av programområdet. Forskningsseminarene annonseres fortløpende på høgskolens forskningsside.

Fremdriftsrapportering

Doktorgradsstudenten og hovedveileder skal hvert år rapportere om fremdrift og plan for kommende periode på rapporteringsskjema for ph.d.-utdanningen. Rapporteringsfrist er 15.februar. Finn skjema for rapportering under lenke til regelverk.

Veiledning

Under arbeidet med avhandlingen har doktorgradsstudenten rett til veiledning, og det forventes å benytte seg aktivt av dette tilbudet. Doktorgradsstudenten og veileder har plikter overfor hverandre som er regulert gjennom avtale for opptak.

Fakta om heltid

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2018–2019
For studenter uten tilsettingsforhold hos VID

Semesteravgift: Kr 0
Kopiavgift/studentråd: Kr 0
Studieavgift: Kr 3100
Totalt per semester: Kr 3100

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2018–2019
For studenter uten tilsettingsforhold hos VID

Semesteravgift: Kr 0
Kopiavgift/studentråd: Kr 0
Studieavgift: Kr 3100
Totalt per semester: Kr 3100

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Hans Stifoss-Hanssen

Fagrelaterte spørsmål?

Hans Stifoss-Hanssen
professor
Oslo
+4722963775
hans.stifoss-hanssen@vid.no

Anja Nieuwenhuis

Spørsmål om opptak?

Anja Nieuwenhuis
Oslo
+4722963788
phdadmission@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Enten ansettelse i stipendiatstilling med automatisk opptak til utdanningen, eller ved opptak med ekstern finansiering.

Krav til opptak

For opptak til ph.d.-utdanningen kreves hovedfag, mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen diakoni og helse- og sosialfag og/eller ledelse innenfor disse områdene. For søkere med annen profesjonsrettet bakgrunn på samme nivå, vil søkernes prosjektprofil bli vektlagt.

Søknadsfrist

Det er løpende opptak til ph.d.-utdanningen for søkere med ekstern finansiering. For søkere til stipendiatstilling gjelder fristen i utlysningsteksten.

Søknad

Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen sendes til VID vitenskapelige høgskole, Senter for diakoni og profesjonell praksis i fire eksemplarer. Søknaden skal bestå av utfylt søknadsskjema, prosjektbeskrivelse, CV, dokumentasjon på finansiering og bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Prosjektbeskrivelse, på maks 5000 ord ikke iberegnet referanseliste, skal gjøre rede for tema, problemstilling, teorigrunnlag og valg av metode på norsk eller engelsk. Beskrivelsen skal også angi fremdriftsplan for de ulike delene av forskningsarbeidet, inkludert plan for eventuelt utenlandsopphold.

Ansettelse som stipendiat

Ansettelse i stipendiatstilling innebærer normalt et fireårig ansettelsesforhold med arbeidsplass ved høgskolen, hvor 25 % av stillingen utgjøres av pliktarbeid.

Søknad på stipendiatstilling er samtidig en søknad om opptak til ph.d.-utdanningen.

Stipendiatstillinger utlyses på høgskolens oversikt over ledige stillinger.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på prosjektbeskrivelsens relevans og kvalitet, samt kvaliteten på master- eller hovedfagsoppgaven.

Opptak med ekstern finansiering

Det kan søkes om opptak til ph.d.-utdanningen med ekstern finansiering. Dette kan for eksempel være finansiering fra andre utdanningsinstitusjoner eller frivillige organisasjoner. Normert tid for en ph.d.-grad er tre års heltidsstudier. En søker med ekstern finansiering må kunne dokumentere å ha anledning til å jobbe minst 50 % av normal arbeidstid med sitt doktorarbeid.