Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Har du lyst å bidra til å styrke barn og unges egenverd, sette i spill deres potensiale, kompetanse og uante muligheter? Hva med å utvikle ferdigheter til å samhandle med barn og unge på måter som gir dem tilhørighet og fellesskap, samt endre tjenestesystemer slik at barns behov og rettigheter kan sikres?

2 år deltid
Oslo
Ikke støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
60 studiepoeng

Helsedirektoratet som oppdragsgiver

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse og er et oppdragsstudium med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Den er både tverrfaglig og tverretatlig og henvender seg til alle som har en grunnutdanning (pedagoger, helse- og sosialarbeidere, kulturarbeidere og politi), og er i direkte arbeid med barn og unge.

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Psykososialt arbeid

For å forstå barns handlinger, reaksjoner og ferdigheter, må en kjenne barn og unges sosiale og kulturelle fortolknings- og virksomhetsrammer.

Barn- og unges initiativer er viktige og skal bekreftes, samtidig som de er avhengige av gradert støtte og ledet samspill i dagliglivets aktiviteter og gjøremål.

Psykososialt arbeid innebærer en vedvarende opprettholdelse av nysgjerrighet, samtale, samhandling og samarbeid hvor barnet og viktige andre har mulighet for å speile seg i tilbakemeldinger og utfordringer som gir anerkjennelse, håp, mestring, overskudd og positive forventninger.

Du lærer om

Det viktigste er å møte det enkelte barn eller ungdom i sin situasjon, og her er dette studiet unikt. Det samme er de fantastiske foreleserne som plukkes fra øverste hylle.

Knut Andersen, tidligere student, psykososialt arbeid med barn- og unge

Du utvikler ferdigheter til å kunne:

Hva sier studentene?

På oppdrag fra Helsedirektoratet ble utdanningen evaluert i 2015 av Oxford Research.

I spørreundersøkelsen svarer 93-95 prosent av respondentene at utdanningen har forbedret deres mestringsevne og egenutvikling, og at de opplever det faglige nivået som høgt. 87-89 prosent svarer at de har behov for å lære det som det blir undervist/veiledet om, og at det er sammenheng mellom det som det undervises i og de behovene de møter i praksis.

Dette er i samsvar med våre egne evalueringer. Studiet favner bredt både tverrfaglig og tverretatlig. Vi tilbyr et faglig innhold på tvers av utdannings- og faggrupper som erfares som relevant og nyttig.

Hvem er studiet for?

Alle med minimum bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi, og ett års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Det er viktig at din arbeidsgiver gir deg rom til å studere og ser mulighetene studiet kan gi, ikke bare for deg som fagutøver, men for barne- og ungdomsfeltet i din bydel og kommune.

Helsedirektoratet oppfordrer til at det aller helst kommer en tverrfaglig gruppe av studenter fra samme bydel eller kommune som tar studiet sammen. Slike grupper blir prioriterte ved opptak, men det er selvfølgelig ønskelig at enkeltpersoner også søker studiet.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) ber Fylkesmannen om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med at du studerer (Denne lønnstilskuddsordningen gjelder også for det tverrfaglige studiet i psykisk helsearbeid).

Studiet krever at du er i direkte arbeid med barn og unge i minimum 50% under hele studieforløpet.

Studium på masternivå

Undervisning og veiledning vil være forsknings- og kunnskapsbasert, og det gis egen forskningsopplæring som også vil framgå av vitnemålet. Slik kan du lettere om ønskelig søke utdanningen innpasset ved andre relevante masterutdanninger her eller ved andre skoler, og få deler av eller hele utdanningen godkjent som første året i en mastergrad (1+1).

Organisering av studiet

Studiet gjennomføres over to år (fire semestre). Første studieår fire ukesamlinger, to hvert semester. Førstesemester kommer to ganger tre dager i tillegg. Andre studieår er det fem samlinger hvert semester av tre dager. Veiledning andre året inngår i samlingene. Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid, egen fordypning og egne framleggelser av fagstoff og materiale fra praksis.

Gjennomføring av dialogkonferanser, nettverksmøter og selvstendige seminarer i samarbeid med praksisfeltet må gjøres utenom de fast oppsatte samlingene. Det regnes dermed som en del av din yrkesutøvelse.

I hele studietiden må du delta i veiledning (totalt 60 timer) med 15 timer per semester med skolens veiledere. Det skal tilstrebes å ha minimum fem gruppesamlinger i semesteret.

Emner

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 0
Totalt per semester: Kr 730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Eystein Victor Våpenstad

Fagrelaterte spørsmål?

Eystein Victor Våpenstad
førsteamanuensis
Oslo

eystein.victor.vapenstad@vid.no

Brit Prytz Lyngner

Spørsmål om opptak?

Brit Prytz Lyngner
Oslo
+4722451981
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Det kreves bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i relevant fagområder. Søkere med annen utdanning på tilsvarende nivå kan bli tatt opp etter særskilt vurdering. Det kreves 1 års relevant praksis etter utdanning. I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte arbeid med barn og unge (under 23 år).

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se våre realkompetansekrav.

Ressurser

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post