Helse

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge

Har du lyst å bidra til å styrke barn og unges egenverd, sette i spill deres potensiale, kompetanse og uante muligheter? Hva med å utvikle ferdigheter til å samhandle med barn og unge på måter som gir dem tilhørighet og fellesskap, samt endre tjenestesystemer slik at barns behov og rettigheter kan sikres?

Helsedirektoratet som oppdragsgiver

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse og er et oppdragsstudium med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Den er både tverrfaglig og tverretatlig og henvender seg til alle som har en grunnutdanning (pedagoger, helse- og sosialarbeidere, kulturarbeidere og politi), og er i direkte arbeid med barn og unge.

Psykososialt arbeid

For å forstå barns handlinger, reaksjoner og ferdigheter, må en kjenne barn og unges sosiale og kulturelle fortolknings- og virksomhetsrammer.

Barn- og unges initiativer er viktige og skal bekreftes, samtidig som de er avhengige av gradert støtte og ledet samspill i dagliglivets aktiviteter og gjøremål.

Psykososialt arbeid innebærer en vedvarende opprettholdelse av nysgjerrighet, samtale, samhandling og samarbeid hvor barnet og viktige andre har mulighet for å speile seg i tilbakemeldinger og utfordringer som gir anerkjennelse, håp, mestring, overskudd og positive forventninger.

Du lærer om

 • grunnlag for samspill og selvdannelser hos barn
 • barns rettigheter, levekår, oppvekstmiljø som risiko- og beskyttelse
 • sammenhenger mellom biologiske, psykologiske og sosiale forståelser med relevans for barns tilknytning og tilhørighet
 • former for psykiske plager og lidelser hos barn og unge – og hvordan disse kan komme til uttrykk
 • grunnleggende forskningsmetoder og forskningsetikk – og om aksjonsforskning spesielt
 • innovasjon og prosjektarbeid i barne- og ungdomsfeltet og i tjenestesystem

Det viktigste er å møte det enkelte barn eller ungdom i sin situasjon, og her er dette studiet unikt. Det samme er de fantastiske foreleserne som plukkes fra øverste hylle.

Knut Andersen, tidligere student, psykososialt arbeid med barn- og unge

Du utvikler ferdigheter til å kunne:

 • inngå i hensiktsmessige kontaktforhold og utviklingsstøttende dialog og samspill med barn og unge, familier og nettverk
 • initiere og utvikle samarbeid og samordning hvor psykisk helse og utsatte livssituasjoner er i fokus på tvers av profesjons- og etatsgrenser
 • tilrettelegge for samarbeid, samordning, kunnskaps- og praksisutvikling sammen med barn og unge og deres nettverk, myndigheter, næringsliv og frivillig sektor
 • initiere og lede utviklingsprosjekter

Hva sier studentene?

På oppdrag fra Helsedirektoratet ble utdanningen evaluert i 2015 av Oxford Research.

I spørreundersøkelsen svarer 93-95 prosent av respondentene at utdanningen har forbedret deres mestringsevne og egenutvikling, og at de opplever det faglige nivået som høgt. 87-89 prosent svarer at de har behov for å lære det som det blir undervist/veiledet om, og at det er sammenheng mellom det som det undervises i og de behovene de møter i praksis.

Dette er i samsvar med våre egne evalueringer. Studiet favner bredt både tverrfaglig og tverretatlig. Vi tilbyr et faglig innhold på tvers av utdannings- og faggrupper som erfares som relevant og nyttig.

Hvem er studiet for?

Alle med minimum bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi, og ett års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Det er viktig at din arbeidsgiver gir deg rom til å studere og ser mulighetene studiet kan gi, ikke bare for deg som fagutøver, men for barne- og ungdomsfeltet i din bydel og kommune.

Helsedirektoratet oppfordrer til at det aller helst kommer en tverrfaglig gruppe av studenter fra samme bydel eller kommune som tar studiet sammen. Slike grupper blir prioriterte ved opptak, men det er selvfølgelig ønskelig at enkeltpersoner også søker studiet.

Det er viktig at arbeidsgiveren din tidlig på vårparten (og før du får bekreftet studieplass) ber Fylkesmannen om lønnstilskudd for å kompensere utgiftene i forbindelse med at du studerer (Denne lønnstilskuddsordningen gjelder også for det tverrfaglige studiet i psykisk helsearbeid).

Studiet krever at du er i direkte arbeid med barn og unge i minimum 50% under hele studieforløpet.

Studium på masternivå

Undervisning og veiledning vil være forsknings- og kunnskapsbasert, og det gis egen forskningsopplæring som også vil framgå av vitnemålet. Slik kan du lettere om ønskelig søke utdanningen innpasset ved andre relevante masterutdanninger her eller ved andre skoler, og få deler av eller hele utdanningen godkjent som første året i en mastergrad (1+1).

Emner

 • Vitenskapsteoretiske perspektiver
 • Psykisk helse hos barn og unge
 • Kvalitativ og kvantitativ metode
 • Organisering og samordning av tjenestetilbudene - ungdom og voksne
 • Psykososialt arbeid - kompetanse- og tjenesteutvikling, ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer
Vis hele teksten

Søknadsfrist

15. april 2017

Studieavgift

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.


Type/år: Deltid, 2017–2018
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 0
Totalt per semester: Kr 730

Gå til toppen