Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer? Ønsker du mer kunnskap om hvordan analysere og behandle utfordrende atferd. Målet med dette studiet er å bidra til økt kompetanse på faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller.

1 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 01.11.2017
Studiestart 24.01.2018
30 studiepoeng

Studiets formål

Formålet med videreutdanningen er å styrke tjenester for personer med utviklingshemming som har særlig utfordrende atferd der bruk av tvang kan være nødvendig. Opplæring i avanserte ferdigheter skal bidra til å identifisere tidlige signaler på utfordrende atferd, analysere og komme frem til mulige årsaksforklaringer, gjennomføre proaktive tilnærminger og i tillegg kunne takle allerede oppståtte situasjoner med utfordrende atferd på en optimal måte.

Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Hva lærer du?

Den metodiske tilnærmingen i videreutdanningen henter inspirasjon fra den faglige tradisjonen positive atferds- og støttetiltak, også kjent som Positive Behavior Support eller PBS. Positive atferds- og støttetiltak bygger i hovedsak på moderne atferdsanalyse og humanistiske verdier. Mål med tiltakene er å bidra til økt livskvalitet, inkludering, deltakelse og tilegnelse av sosialt verdsatte roller som fremmer medborgerskap. Tiltakene skal bygge på personens interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter og gi kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i viktige beslutningsprosesser.

Opptak og organisering

Studiet gir 10 + 10 + 10 studiepoeng og gjennomføres som deltidsutdanning, hvor 10 studiepoeng (delemne 1) gjennomføres vår 2018 og de resterende 10 + 10 (delemne 2 og 3) gjennomføres i høst 2018. Søkere som får tilbud om studieplass i opptaket høst 2017 er tatt opp til alle tre delemnene.

Hvert emne er samlingsbasert med tre samlinger på 2–4 dager, totalt ni samlinger.

Videreutdanningen kan tas selvstendig, eller den kan inngå i master i medborgerskap og samhandling.

Samlinger våren 2018

Emner

Fakta om deltid

Søknadsfrist

1. november 2017

Studiestart

24. januar 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018
1. semester, vår 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 4000
Totalt per semester: Kr 4730

Deltid, 2018–2019
2. semester, høst 2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8000
Totalt per semester: Kr 8730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Ulf Berge

Fagrelaterte spørsmål?

Ulf Berge
høgskolelektor
Sandnes
+4751972257
ulf.berge@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Krav om bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag. Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.

Ressurser