Vernepleie

  Organisering av vernepleie, deltid

  Bachelor i vernepleie, deltid organiseres annerledes enn heltid. Her har vi samlet informasjonen om organiseringen av deltidsstudiet.

  Høsten 2017 er det planlagt å ha studentgrupper i Sandnes og Haugesund.

  Undervisningen foregår fra Sandnes, enten i form av forelesninger på videokonferanse eller andre former for e-læring. Alle studentene blir fordelt i basisgrupper på sitt sted (Sandnes, Haugesund). Det blir gitt mer informasjon om dette ved studiestart.

  Studentene må bo så nær studiestedet at de kan møtes to ganger i uka: En dag til undervisning, og en dag til gruppearbeid og veiledning. For nye deltidsstudenter i vernepleie 2017 blir de faste dagene tirsdager og onsdager. Undervisningen er i hovedsak på tirsdager, men kan unntaksvis bli onsdager. Studentene må ha fri fra jobb disse to ukedagene gjennom hele studieåret.

  Samlingsuker

  Ved oppstart av studiet må nye deltidsstudenter møte opp i Sandnes når studiet starter opp i uke 33, 2017 Det blir i tillegg følgende samlingsuker i Sandnes i løpet av studieåret: Uke 34, 2017; uke 42, 2017; uke 3, 2018 (tirsdag) og uke 6, 2018 (tirsdag–torsdag).

  I samlingsukene er det obligatorisk frammøte.

  Arbeidsmengde

  Vernepleie deltid er et fireårig studieløp mot en bachelorgrad. Det innebærer en arbeidsmengde som tilsvarer cirka 80 % av et fulltidsstudium, med en gjennomsnittlig ukentlig tidsbruk til studiene på 27 timer.

  Praksisstudier

  Det er tre praksisperioder i løpet av studiet, disse er lagt til 2., 3. og 4. studieår. Varigheten på de to første praksisperiodene er ni uker, og den siste er 13 uker. I praksisperiodene regnes 30 timers arbeidsuke på praksisplassen, og Studentene må påregne full permisjon fra ordinær jobb i praksisperioden.

  Det tildeles praksisplasser i geografisk nærhet til studiestedene i Sandnes og Haugesund, cirka innen en times reisetid.

  Eksamen

  Alle tester og eksamener som ikke er hjemmeeksamen, avholdes i Sandnes. Så langt det er mulig vil skoleeksamener bli lagt til samlingsukene.

  Krav til teknologi

  Studiet gjennomføres med varierte læringsformer, slik som forelesninger, gruppearbeid og selvstudium, i tillegg til praksis. itslearning vil være studentenes elektroniske læringsplattform og studentene er forpliktet til å ha kontakt med lærer mellom samlingene.

  • Studentene må disponere egen PC. Denne må ha nyeste Microsoft Office, mikrofon og webkamera installert.
  • Studentene må ha en klar forventning til seg selv om å være aktiv på læringsplattformen itslearning og tilstrebe en digital kompetanse som inkluderer ferdigheter, kunnskaper og holdninger til nettbruk.