15.
Nov

Photo by John Schnobrich on Unsplash.com

Basic introduction to EndNote, November 15

Monday 15. Nov 2021, 12.00 - 14.00