News

Boring av energibrønner i parkområdet mellom sykehuset og Diakonveien Omsorg+

Boring av energibrønner i parkområdet mellom sykehuset og Diakonveien Omsorg+

Boring av energibrønner i parkområdet mellom sykehuset og Diakonveien Omsorg+

Hvorfor skal vi bore energibrønner?

 • En energibrønn er et borehull ned i grunnen for å hente ut varme. Energibrønner kan også fungere som et energilager, ved at overskuddsvarme om sommeren pumpes ned i grunnen, for senere å bli brukt til oppvarming om vinteren.
 • Diakonhjemmet sykehus og Diakonhjemmet stiftelse har sammen etablert en felles energisentral – som blant annet skal utnytte overskuddsvarme fra sykehuset og brønnparken som er bygd under Diakonhjemmet Omsorg+.
 • Energisentralen leverer i dag varme og kjøling til både sykehuset og Diakonveien Omsorg+.
 • Målet med Energisentralen er å bygge et helhetlig og bærekraftig energisystem for både eksisterende bygg og nye bygg i Diakonhjemmet hage. Overskuddsvarme fra blant annet sykehuset, og geovarme fra energibrønnene, fordeles og utnyttes dermed på en best mulig måte.

Hva skal gjøres i området?

 • Det skal bores 12 nye energibrønner i parkområdet – mellom sykehuset og Diakonveien Omsorg+ se illustrasjon.
 • Det skal bores 8 brønner i område Del 1, og 4 brønner i område Del 2. Det vil bli satt opp gjerde rundt del 1 og rundt del 2 hver for seg slik at gangfeltet mellom kan brukes.
 • En borerigg borer et omtrent 15 cm stort hull omtrent 300 meter ned i bakken. Boringen gir ikke fra seg støv, men det vil være mye støy under selve boringen.
 • Boreslam fra boringen samles i kontainere, som deretter fraktes ut av området.
 • Øverst i nordøstre hjørnet av parkeringsplass syd vil det være et avsperret område/-riggplass for kompressor, utstyr, maskiner.
 • Plantekassene som er utplassert vil ikke bli berørt.
 • Lekeplassen i området vil ikke bli berørt.

Anleggsperiode

 • Det vil være omtrent 8 arbeidsdager med boring og transport inn/ut – resten av perioden vil bestå av mindre støyende arbeider som blant annet graving, planering og opprydning.
 • Inngjerding av de berørte områdene i del 1 og 2 starter fredag 21. mai forutsatt offentlig igangsettingstillatelse (IG) i rett tid.
 • Boring av energibrønner i del 1 starter tirsdag 25. mai. Boring av energibrønner i del 2 starter fredag 28. mai.
 • All boring i området skal etter planen være ferdig fredag 4. juni. Deretter blir det graving, planering, opprydning og fjerning av gjerder i uke 22– 25 – det vil si fram til alt arbeidet avsluttes fredag 25. juni.
 • Normal arbeidstid for planlagte arbeider er mandag til fredag kl 07.00-19.00. Det skal ikke arbeides i helger eller på røde dager.

Spørsmål?

Ta kontakt med kommunikasjonssjef Pål A. Berg, Paal.berg@diakonhjemmet.no