Studier Society Master

Master of intercultural work

An experience-based master in intercultural work will give you the skills to see opportunities and propose constructive solutions to multicultural challenges in a working world characterized by globalization and cultural diversity.

 • Stavanger (Part-time)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juli 2023
  • Programkode MIKA
  • Studiepoeng 90
  • Studieform Part-time
  • Studiets lengde 3
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norwegian

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8200
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9094

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master of intercultural work Part-time Stavanger (MIKA)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 1. juli 2023

  Opptakskrav

  • Søker må ha godkjent bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er vurdert som jevngod med en av disse.
  • Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 studiepoeng med relevans for gradens fordypninger, det vil si helse/sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag eller religion/kristendom.
  • Søker må videre ha minimum to års relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid.

  Søknadsfrist er 1. juli eller til studiet er fulltegnet.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra 3-årig høgskoleutdanning
  • Arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato, stillingsprosent og autorisasjon.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter er ikke gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Datoer for heldagssamlinger høst 2023

  1. år: MAMIKA 5010: Interkulturell kompetanse i et mangfoldssamfunn: Heldagssamling: Tirsdag 12. september kl. 10-16

  2. år: MAMIKA 6010: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk: Heldagsseminar onsdag 25. oktober (kl. 10-16) til torsdag 26. oktober (kl. 9-16)

  3. år: MAMIKA 7010: Tirsdager: 17/10, 31/10 (Digitalt på dagtid. Tidspunkt er avhengig av påmelding og vil bli publisert i Canvas

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, studiekonsulent, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

Target group

The program is specifically aimed at students with work experience from the health and social care sector and from school and kindergartens. The theme of the degree is also relevant for employees of voluntary organizations in civil society. The degree is interdisciplinary in its approach to various professions and contexts where global issues are part of everyday life. At the same time, the degree represents a clearly defined subject area related to global issues and intercultural competence. The degree is suitable for occupational groups with jobs characterized by cultural diversity. The program is adapted to those who want to study part-time alongside a job.

Description of the content and profile of the program

The field of study is intercultural work - understood as an interdisciplinary approach to different professions and professions. The study emphasizes promoting understanding of otherness and outsiders, and seeking practical solutions to challenges that a modern working life represents.

The core areas of the study are primarily related to intercultural competence and globalization processes. The approach to intercultural competence is based on the hermeneutic philosophy that emerged in the wake of Hans-Georg Gadamer's work on the hermeneutic circle, the importance of understanding for knowledge production and the possibility of different mergers of horizons. This philosophical approach to understanding is applied to practical cases, and students are challenged to see their own practice in light of new perspectives. At the same time, students are challenged to see "the other" in a context that provides opportunities for insight into new horizons of understanding.

Calling globalization processes a professional core is about seeing the complexity of the political, economic, cultural, religious and climatic changes that affect human life. The consequence of these changes is new economic, political and religious networks that both lead to increased migration - and which affect migration patterns and opinion formation in the place where the migrants settle. Increased cultural and religious diversity in turn affects workplaces in virtually every part of society, and in particular the health and social sector as well as the educational system from kindergarten to the college sector. The study therefore has a special focus on children and families in multicultural contexts.

The Master’s degree in intercultural work offers specialization courses with special relevance for employees in the health and social care sector, kindergarten / school and voluntary organizations in civil society.

Lectures are online

The Master's degree (90 ECTS) is taken part-time over a period of three years, 30 ECTS per academic year. Lectures (video lessons) are posted on the learning platform Canvas and the student can see the videos when it suits them. Submissions of mandatory work requirements and communication between teacher / student / fellow students also take place in Canvas. In some subjects there will also be a day gathering in Stavanger. The curriculum indicates which topics this is relevant for.

All exams for this program will be home-exams and do not require campus presence.

Work and carrier options after finished degree

 • Work on multicultural issues within the health and social care sector, school and kindergarten.
 • Jobs in state / municipalities and in civil society organizations where globalization and diversity are important issues within the work tasks.

Further study opportunities after graduation.

The degree does not grant admission to apply for admission to VID's doctoral program.

Courses

 • Globalization processes
 • Intercultural competence
 • Scientific theory and methods
 • Specialization courses
 • Field work/textual study
 • Master's Thesis

Offer to foreign exchange students:

https://www.vid.no/en/international/exchange-student/learning-possibilities/

Questions and answers

 • Målgruppe

  Studiet er spesielt rettet mot studenter med arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren og fra skole og barnehage. Tematikken i graden er også relevant for ansatte i frivillige organisasjoner i det sivile samfunn. Graden er tverrfaglig i sin tilnærming til forskjellige profesjoner og kontekster hvor globale spørsmål er en del av arbeidshverdagen. Samtidig representerer graden et klart definert fagområde knyttet til globale spørsmål og interkulturell kompetanse.

  Graden passer for yrkesgrupper med arbeidsplasser preget av kulturelt mangfold. Studiet er tilpasset den som ønsker å studere deltid ved siden av jobb.

 • Studieprogrammets innhold

  Kjerneområdene i studiet er først og fremst knyttet til interkulturell kompetanse og globaliseringsprosesser. Tilnærmingen til interkulturell kompetanse bygger på den hermeneutiske filosofien som oppstod i kjølvannet av Hans-Georg Gadamers arbeider om den hermeneutiske sirkel, forforståelsens betydning for kunnskapsproduksjon og muligheten for forskjellige ståsteders horisont-sammensmelting. Denne filosofiske tilnærmingen til forståelse blir anvendt på praktiske case, og studentene blir utfordret til å se sin egen praksis i lys av nye perspektiver. Samtidig utfordres studentene til å se «den andre» i en kontekst som gir muligheter for innsikt i nye forståelseshorisonter.

  At globaliseringsprosesser kalles et faglig kjerneområde handler om å se kompleksiteten i de politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers livsgrunnlag. Konsekvensen av disse endringene er nye økonomiske, politiske og religiøse nettverk som både fører til økt migrasjon – og som påvirker migrasjonsmønstre og meningsdanning på det stedet hvor migrantene slår seg ned. Økt kulturelt og religiøst mangfold påvirker igjen arbeidsplasser i nær sagt alle deler av samfunnet, og spesielt helse- og sosialsektoren samt utdanningssystem fra barnehage til høgskolesektor . Studiet har derfor et spesielt fokus på barn og familier i flerkulturelle kontekster.

 • Hva vil det si at studiet er nettbasert?

  Mastergraden (90 stp) tas på deltid over en periode på tre år, 30 studiepoeng pr. studieår. Forelesninger (videoleksjoner) legges ut på læringsplattformen Canvas og man kan se dem når det måtte passe. Innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og kommunikasjon mellom lærer/student/medstudenter skjer også i Canvas. I noen emner vil det i tillegg være dagssamlinger i Stavanger. Emnebeskrivelser i studieplanen angir hvilke emner dette gjelder for.

  Alle eksamener i graden er hjemmeeksamener, og krever ikke tilstedeværelse på campus.

 • Arbeidsmuligheter etter endt utdanning
  • Arbeid med flerkulturelle problemstillinger innen helse- og sosialsektoren, skole og barnehage.
  • Stillinger i stat/kommuner og i organisasjoner innen det sivile samfunn hvor globalisering og mangfold er viktige tema innenfor arbeidsoppgavene.
 • Muligheter for videre utdanning

  Graden gir ikke adgang til å søke opptak ved VIDs doktorgradsprogram.

 • Tilbud for innreisende utvekslingsstudenter

Resources

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.