Forskning

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget ved VID er rektors rådgivende og utøvende organ i saker som omhandler forskning, forskerutdanning, utviklingsarbeid, formidling og nyskaping.

Forskningsutvalget er av rektor delegert fullmakt til å forvalte ph.d.-utdanningene og fatte nødvendige vedtak innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende ph.d.-forskrift for VID.

VID har et eget, uavhengig forskningsetisk utvalg som arbeider for at forskning ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske rammer og som behandler og gir uttalelse eller råd til høgskolens ledelse i forskningsetiske enkeltsaker knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis.

Mandat

Oppgaver

Medlemmer

Observatører

Varamedlemmer

Sammensetning

Forskningsutvalget oppnevnes av rektor og har følgende sammensetning:

Stipendiatgruppene ved de to ph.d.-programmene ved VID velger ett varamedlem for hver av sine representanter. Funksjonstiden for stipendiatene er ett år, med mulighet for gjenvalg for én periode. Funksjonstiden for øvrige følger funksjonsperioden i stilling.

Seksjon for bibliotek, læringssenter og arkiv, Internasjonalt kontor og Senter for interkulturell kommunikasjon er observatører i utvalget.