Forskning

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget ved VID er rektors rådgivende og utøvende organ i saker som omhandler forskning, forskerutdanning, utviklingsarbeid, formidling og nyskaping.

Forskningsutvalget er av rektor delegert fullmakt til å forvalte ph.d.-utdanningene og fatte nødvendige vedtak innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende ph.d.-forskrift for VID.

VID har et eget, uavhengig forskningsetisk utvalg som arbeider for at forskning ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske rammer og som behandler og gir uttalelse eller råd til høgskolens ledelse i forskningsetiske enkeltsaker knyttet til brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis.

Mandat

 • Bidra til å utforme og gjennomføre høgskolens strategi på forsknings- og utviklingsområdet
 • Bidra til internasjonalisering av forskningsvirksomheten.
 • Bidra til at VID utvikler en sterk kobling mellom utdanning og forskning.
 • Medvirke til at alle ansatte og studenter ved VID er informert om og følger allmenne forskningsetiske retningslinjer og krav til personvern.
 • Kvalitetssikre VIDs ph.d.-programmer faglig, pedagogisk og administrativt fra opptak til disputas for å sikre god gjennomstrømming, herunder forvalte den til enhver tid gjeldende ph.d.-forskrift for VID, samt foreslå utfyllende bestemmelser til forskriften.
 • Bistå, koordinere og følge opp forskning og utvikling ved de faglige enheter for å sikre høy internasjonal kvalitet, herunder godkjenne FoU-planer.
 • Være en pådriver i samordning og koordinering av forsknings- og utviklingsvirksomheten på tvers av faglige enheter og sentre.
 • Arbeide for å styrke ekstern finansiering av forskning ved VID.
 • Stimulere til forskningspublisering og forskningsformidling.
 • Samordne sin virksomhet med studieutvalget og forskningsetisk utvalg.
 • Drøfte dette mandatet én gang per år.

Oppgaver

 • Utarbeide forslag til høgskolens forskningsstrategi.
 • Bidra til at VID når sine resultatmål innenfor forskning.
 • Bidra til å initiere og koordinere nasjonalt og internasjonalt samarbeid om forskning og forskerutdanning.
 • Drøfte egen forskningsvirksomhet og forskerutdanning i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk.
 • Være aktivt bindeledd mellom fagenhetene og sentrene og stimulere til økt FoU-virksomhet, herunder oppdragsvirksomhet, kunnskapsdeling, forskningspublisering og forskningsformidling.
 • Stimulere og støtte at det dannes fagenhetsovergripende forskergrupper og arenaer rundt spesifikke tema av relevans for høgskolens fag- og utdanningsområder og praksisfelt.
 • Styrke samarbeidet med eksterne finansieringskilder for forskning og drive opplysningsvirksomhet om slike internt.
 • Behandle og innstille på søknader om forskningsstrategiske midler på bakgrunn av innstilling fra faglige enheter.
 • Gi råd og føringer om plassering og faglig profil på stipendiatstillinger.
 • Gi råd og føringer for bruk av strategiske midler knyttet til høgskolens forskningsstrategi.
 • Overfor ph.d.-utdanningene:
  • Bidra til å sikre god rekruttering.
  • Godkjenne emner og revisjon av emner samt studieplaner på de fagområder høgskolen har akkrediteringsrett
  • Medansvar for kvalitetssikring av ph.d.-studiene.
  • Overordnet ansvar for ph.d.-studiene, herunder at opptak, avtale, gjennomføring og fullføring skjer i henhold til høgskolens ph.d.-forskrift, og å oppnevne veileder(e).
  • Avgi innstilling til tilsettingsutvalget i tilsettinger av stipendiater.
  • Oppnevne bedømmelseskommisjoner og behandle rapporter fra slike.
 • Uttale seg om forskningsrelevante høringer.
 • Koordinere årlig rapportering fra fagenhetene og sentrene om forsknings- og utviklingsarbeid.

Medlemmer

Observatører

Varamedlemmer

Sammensetning

Forskningsutvalget oppnevnes av rektor og har følgende sammensetning:

 • Prorektor (leder)
 • Rektor
 • Leder for Senter for diakoni og profesjonell praksis. Vara: Faglig ansvarlig ved senteret
 • Leder for Senter for misjon og globale studier. Vara: Forskningskoordinator
 • FoU-lederne/forskningskoordinatorene ved fagenhetene
 • En stipendiat fra hvert ph.d.-program, med vara

Stipendiatgruppene ved de to ph.d.-programmene ved VID velger ett varamedlem for hver av sine representanter. Funksjonstiden for stipendiatene er ett år, med mulighet for gjenvalg for én periode. Funksjonstiden for øvrige følger funksjonsperioden i stilling.

Seksjon for bibliotek, læringssenter og arkiv, Internasjonalt kontor og Senter for interkulturell kommunikasjon er observatører i utvalget.