Nyheter

Disputas om folkelig bibeltolkning hos maasaiene

Disputas om folkelig bibeltolkning hos maasaiene

Zephania Shila Nkesela disputerte i Stavanger 6. juni. F.v. Pro-rektor Bård Mæland, Dr. Ntozakhe Simon Cesula, professor Knut Holter (veileder), Zephania Shila Nkesela, Dr. Peter Kimilike, professor Kari Storstein Haug

Zephania Shila Nkesela disputerte i Stavanger 6. juni. F.v. Pro-rektor Bård Mæland, Dr. Ntozakhe Simon Cesula, professor Knut Holter (veileder), Zephania Shila Nkesela, Dr. Peter Kimilike, professor Kari Storstein Haug

Zephania Shila Nkesela forsvarte onsdag 6.juni sin doktorgradsavhandling ved VID Stavanger.

Avhandlingen har fått tittelen A Maasai Encounter With the Bible: Nomadic Lifestyle as a Hermenutical Question.

Nkesela har intervjuet informanter fra Maasai-folket for å undersøke hvordan de leser utvalgte tekster fra Det gamle testamente som beskriver en nomadisk livsform. Forskningen har kretset rundt spørsmålet om hvordan lesing av gammeltestamentlige tekster kan legge til rette for refleksjon rundt frigjøringsperspektiver i møte med marginaliseringen maasaiene opplever i dag.

Doktorgraden har undersøkt hvordan maasaiene leser bibelteksten og hvordan deres tolkning og interaksjon med teksten drar veksler på deres livserfaring og kulturelle kontekst. Prosjektets tilnærming er dermed en måte å jobbe med bibeltekster hvor man ikke primært søker å finne ut hva teksten «egentlig sier», men hvor man undersøker bibelteksten fra leserens perspektiv og hvordan bibelteksten kan fungere som et verktøy for å forstå leserens kultur og erfaringsvirkelighet.

Nkeselas undersøkelse er del av et større prosjekt der forskere fra Tanzania, USA og Norge har sett på historiske og mer aktuelle sider ved møtet mellom maasaiene og Bibelen. Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Knut Holter.

Ph.d.-prosjektet har vært veiledet av professor Knut Holter.

Bedømmelseskomitéen bestod av:

  • Dr Lechion Peter Kimlike, Open University, Tanzania
  • Dr Ntozakhe Simon Cezula, University of Stellenbosch, Sør-Afrika
  • Professor Kari Storstein Haug, VID vitenskapelige høgskole

Disputasen ble ledet av pro-rektor for forskning Bård Mæland.