Nyheter

Forventinger for høsten; kontor eller hjemme?

Forventinger for høsten; kontor eller hjemme?

Forventinger for høsten; kontor eller hjemme?

Ledelsen følger situasjonen tett, og VID vil fortsette å følge gjeldene råd og veiledninger fra FHI og Helsedirektoratet. Det er viktig at alle ansatte skal føle det så trygt som mulig på campus, og vite hvordan ansatte og studenter kan være med og bidra til dette.

Tilstedeværelse for ansatte på campus

Før sommerferien ble det formidlet at fra og med uke 25 ønsket VID ansatte velkommen til å arbeide ved campus der hvor det er mulig, og at ved campuser hvor byggearbeid eller flytteprosesser pågår ble ansatte oppfordret til å først sjekke med nærmeste leder om det er mulig å arbeide ved campus før sommerferien.

VID ønsker fremdeles at ansatte er tilstede på campus i så stor grad som mulig, men vi ønsker samtidig å være fleksible. I tillegg er selvsagt VID opptatt av å delta i dugnaden for å hindre smittespredning, og vi må sikre at vi overholder gjeldende smittevernregler.

Således vil vi fremdeles tilrettelegge for at ansatte skal kunne arbeide hjemmefra deler av arbeidsuken, etter avtale med nærmeste leder.

Reisevirksomhet

Når det gjelder reisevirksomhet innenlands og utenlands, viser erfaring fra de siste månedene at mye av den ordinære møtevirksomheten kan ivaretas digitalt. Både ut fra et smittevernhensyn og et miljøhensyn forventer derfor ledelsen ved VID at tjenestereiser fremover fortsatt kan holdes på et lavere nivå enn det som har vært normal i tidligere år.

Når det gjelder tjenestereiser til utlandet, eksempelvis til fagkonferanser, 3IN alliansepartnere, Erasmus + ansattmobilitet, e.l. vil Ledermøtet vil gjøre eget vedtak om evt. gjenopptakelse av tjenestereiser til utlandet etter 20. august. Premisser for eventuelle tjenestereiser til utlandet ligger allerede nå i reiserådet.

Alle tjenestereiser skal vurderes som ønskelig og nødvendig for VID, etter avtale med nærmeste leder, og UDs reiseråd må tillate reise til det aktuelle land. Dersom reisen medfører karantene ved innreise eller hjemkomst, kan reisen ikke gjennomføres.

For private reiser til utlandet forventes det at både Norge og destinasjonslandet ikke fordrer karantene på utreisetidspunkt.

Reiseråd for tjenestereiser i VID er basert på Folkehelseinstituttets råd for reiser.

Høstsemesteret

Situasjonen kan fort endre seg, og vi må alle være forberedt på at utviklingen fort kan kreve strengere tiltak for bl.a. tilstedeværelse for ansatte og studenter på campus. VID følger situasjonen tett, og vi er opptatt av å bidra på best mulig måte for å unngå ytterlig smittespredning knyttet til våre ansatte og studenter.