Nyheter

Hilde Smith-Strøm disputerer

Hilde Smith-Strøm disputerer

Foto: Jørgen Barth, Universitetet i Bergen

Foto: Jørgen Barth, Universitetet i Bergen

Formålet med avhandlingen

Formålet med avhandlingen var å fremskaffe ny kunnskap om faktorer som påvirker sårtilheling, samt vurdere effekten av og pasienterfaringer med telemedisinsk oppfølging hos pasienter med diabetes fotsår. Avhandlingen består av tre artikler, publisert i internasjonale tidsskrifter.

I den første studien ble viktige forklaringsfaktorer for sårtilheling før pasienten startet behandlingen i spesialisthelsetjenesten undersøkt. Resultatene viste at både tidlig henvising av fastlegen til spesialisthelsetjenesten og sårets alvorlighetsgrad før behandlingen startet i spesialisthelsetjenesten var essensielt for optimal sårtilheling.

Intensjonen med telemedisinsk oppfølging

Intensjonen med telemedisinsk oppfølging i primærhelsetjenesten er blant annet å tilby en mer sømløs behandling og opprettholde høye krav til sårpleie. Denne effektstudien undersøkte om telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetes fotsår i primærhelsetjenesten var et likeverdig tilbud til tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten når det gjaldt sårtilheling. Den telemediske delen bestod av at hjemmesykepleien tok bilder av såret og sendte bilde med en vurdering av såret via en felles samhandlingsplattform til et ekspertteam på sykehuset som vurderte videre oppfølging av såret. Resultatene viste at det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt sårtilhelingstiden, overlevelse og konsultasjon, men færre amputasjoner i gruppen som fikk telemedisinsk oppfølging. Pasientene i begge behandlingsgruppene var like tilfreds med oppfølgingen de mottok

I den tredje studie brukte vi kvalitative intervjuer for å undersøke hvordan pasientene erfarte å få telemedisinsk- eller tradisjonell oppfølging. Type oppfølging var av underordnet betydning for pasientene. Sårkompetanse blant helsepersonell, kontinuitet i behandlingen og mulighet for lett tilgjengelighet ble vektlagt. Et positivt aspekt for pasienter som fikk telemedisinsk oppfølging var at ved bruk av bilder kunne forandringer i såret raskt oppdages og behandling kunne hurtig tilpasses.

Avhandlingen utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Avhandlingen utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen med professor Marjolein M. Iversen som hovedveileder og professor Marit Kirkevold, Dr. med Svein Skeie, professor Truls Østbye og professor Grethe S. Tell som medveiledere.

Prøveforelesningen

  • Kl. 10.15, fredag 16. februar 2018
  • Sted: Haukeland sykehus, auditoriet i Armauer Hansens hus, 0 etasje, Haukelandsveien 28.

Disputasen

  • Kl. 12.15, fredag 16. februar 2018
  • Sted: Haukeland sykehus, auditoriet i Armauer Hansens hus, 0 etasje, Haukelandsveien 28.