Nyheter

Intern utlysning: Senterleder Kirkelig utdanningssenter nord

Intern utlysning: Senterleder Kirkelig utdanningssenter nord

Åremålet er på 4 år med ansettelse fra 1. oktober 2018. Senterlederfunksjonen vil være tillagt en 50 % del av en ordinær vitenskapelig stilling. Senterleder er medlem av fakultetets ledergruppe og vil ha Tromsø som arbeidssted.

Arbeids- og ansvarsområder

Senterleder leder virksomheten ved senteret. Senterleder er resultatansvarlig for senterets virksomhet og at senteret når sine mål innenfor de rammer som gis av styret og av høgskolens ledelse. Studieprogrammene ved senteret er faglig underlagt fakultetets studieledere.

Senterleder skal:

 • ivareta strategiske og administrative lederoppgaver i forbindelse med senterets oppgaver og mandat knyttet til utdanning, forskning og utvikling

 • ha personalansvar for ansatte i senteret

 • ha ansvar for koordinering og samhandling mellom studieretningene på KUN

 • ha ansvar for senterets planarbeid og ressursplanlegging, herunder budsjettarbeid og økonomistyring, samt rapportering av avvik til dekan

 • sikre faglig samhandling mellom senteret og fakultetets studieledere i teologi og diakoni

 • samarbeide med relevante utdanningsinstitusjoner om senterets studieprogram hvor VID ikke har akkrediterte studier (kantor, kateket)

 • samarbeide med relevante institusjoner som har et særlig ansvar nordnorsk, samisk og kvensk kirkeliv og fremme forskning på dette området

 • ivareta kontakt og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og nettverk nasjonalt og internasjonalt

 • ha ansvar for utvikling av et godt arbeids-, forsknings- og læringsmiljø

 • arbeide systematisk for forenkling av faglige/administrative prosesser

 • representere institusjonen og ha ansvar for senterets synlighet og rolle i det nordnorske kirkelandskap

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves følgende:

 • førstekompetanse innen relevant fagområde

 • relevant forsknings- og utviklingsprofil

 • bred kontaktflate i relevante fagmiljø innen utdanning og forskning og innen de kirkelige profesjonene VID utdanner til

 • erfaring med å drive faglige og pedagogiske utviklingsprosesser

 • kunnskap om, og erfaring med utvikling av fag- og studieplaner

 • evne til å fremstå som en tydelig og samlende leder, med god beslutnings- og gjennomføringskraft

 • evne til å inspirere, motivere og oppnå resultater gjennom medarbeidere.

 • erfaring fra/kompetanse i å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid, samt prosjektakkvisisjon

 • evne til å arbeide strategisk, til å organisere og være utviklings- og løsningsorientert

 • saksbehandlingskompetanse

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

 • generell IKT-kompetanse

 • god økonomiforståelse

Senterleder er forpliktet på høgskolens verdigrunnlag og profil og skal være en drivkraft i å integrere denne i senterets virksomhet.

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig og utviklingsorientert

 • Gode samarbeidsevner

 • Evne til å arbeide systematisk og analytisk

Senterlederfunksjonen er organisert som en åremålsstilling med midlertidig tilsetting i fire år (UHL § 6-4). Fornyelse av åremålsavtale kan avtales før utløpet av åremålsperioden eller stillingen utlyses.

Senterlederfunksjonene utgjør 50%. Senterlederfunksjonene legges til en ordinær vitenskapelig stilling. Den resterende delen av stillingen vil knyttes til senteret med oppgaver som i ordinære vitenskapelige stillinger, herunder tid til FoU og pedagogisk virksomhet.

Arbeidssted: Tromsø.

Det tas forbehold om fremtidige endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde.

Stillingen er plassert i stillingskode 1003 Avdelingsleder. Den som tilsettes får et funksjonstillegg.

Spørsmål

De som er interessert i stillingen som senterleder oppfordres til å kontakte dekan Tomas Sundnes Drønen (tomas.sundnes.dronen@vid.no) for ytterligere informasjon om stillingens innhold.

Send søknad

Søknadsbrev med CV sendes via intern utlysning på Jobbnorge