Nyheter

Ny professor ved Fakultet for helsefag

Ny professor ved Fakultet for helsefag

Bodil har hovedtilknytning til bachelorutdanningen i sykepleie i Oslo, men underviser og veileder på alle utdanningsnivåer. Bodil har vært på Diakonhjemmet fra midten på 1980-tallet, først som sykepleierstudent og senere som høgskolelektor. Hun var den første som avla ph.d ved Senter for profesjonsstudier, og har vært ansatt som førsteamanuensis siden 2008.

Et sakkyndig utvalg har vurdert arbeidene til Bodil, og konkludert med at forskningsbidragene er omfattende og solide. Videre uttaler utvalget:

Hun viser evner til overordnede analyser og originale fortolkninger. Hun er en svært god skribent, skriver enkelt, analytisk og argumenterende. Dette kommer særlig til syne i de teoretisk arbeidene der hun skriver i essayistisk stil. På elegante måter bruker hun teori og empiri og vever dette sammen i overbevisende argumentasjoner. Tveit har også gjennomført en rekke kvalitative empiriske prosjekter som vitner om grundig analyser og originale fortolkninger. Kommisjonen har delt inn Tveits virke i tre områder: (1) Sykepleierutdanning -ungdomskultur, motivasjon og identitet, (2) Utdanningsforskning med vekt på kunnskapsgrunnlag og danningsprosesser, og (3) Helsetjenesteforskning med vekt på profesjonsutøvelse og profesjonskunnskap.

Forskningsområdene i Bodil sin portefølje er svært relevante og sentrale både i et undervisnings- og forskningsperspektiv. I tillegg har hun svært viktig kompetanse som brukes på tvers i VID. Flere forskningsarbeider knytter seg til forsking på utdanningen og hvordan øke studenters kompetanse og motivasjon. Hennes forskning er praksisnær og praksisrelevant og er innenfor høgskolens strategiske satsningsområder.

Hennes forskningsområder er viktig på alle tre nivå i utdanningen i helsefag og særlig i forhold til ledelse av nytt senter for utdanningsforskning og som leder av forskningsgruppen Læring i profesjonsutdanning og praksis (LÆRINGSFORSK). Hun har solid pedagogisk erfaring og også internasjonale erfaring. Hennes forskningsarbeider sammen med pedagogiske erfaring på alle nivå knyttet til undervisnings/- veiledningsoppgaver og curriculumsarbeid, er svært viktig for VIDs satsning og viktig kjernekompetanse for at høgskolen skal nå framtidige mål. Bodil er for tiden ansattrepresentant i styret ved VID.