Nyheter

Praksis for sykepleiestudenter fra 16. mars og fremover

Praksis for sykepleiestudenter fra 16. mars og fremover

Praksis for sykepleiestudenter fra 16. mars og fremover

Sjekk informasjon om praksis på Canvas.

Det er mange uavklarte spørsmål f.o.m uke 12 for studenter i Oslo. For studenter i Bergen går praksis tilnærmet normalt.

Flere studenter mangler praksisplasser, noen får utsatt oppstart og andre må få alternative digitale undervisningsopplegg.

Hver enkelt student informeres og må sjekke informasjon om praksis på Canvas.

Smittefare ved å være i praksis

Mange spørsmål er knyttet til smittefare ved å være i praksis. Skal studenter behandle pasienter med smitte, blir det gitt opplæring i henhold til rutiner og retningslinjer.

  • Studenter utgjør ikke en stor smittefare for pasienter så lenge råd og retningslinjer som gjelder for helsepersonell følges.
  • Det er viktig å begrense antall personer som er samlet på "en plass" - derfor oppfordrer sykehuset til færrest mulig besøkende. Men som helsefaglig student er man "på jobb" som en del av teamet som skal behandle og følge opp pasienter og man kommer derfor i en annen kategori enn besøkende.
  • Det å være i praksis i en slik beredskapssituasjon kan være svært lærerikt og vi tenker at flere læringsmål vil kunne oppnås gjennom å bidra i teamarbeidet på post/avdeling

Når hele samfunnet er i "corona-beredskap" er dette en ukjent situasjon for alle og det er vanskelig å vite hva som er riktige beslutninger. Sykehuset vil sammen med høgskolene fortløpende vurdere situasjonen for studenter i praksis.

Noen avklaringer knyttet til praksis

Kan studenter komprimere praksis?
Ja, det åpnes opp for dette.

Kan ekstravakter telle som praksis?
Tar man vakter utenom praksisstedet erstatter det ikke praksis. Begrunnelsen for dette er at vi må forholde oss til læringsutbyttebeskrivelser og retningslinjer for praksis i det emnet studentene er inne i.

Fravær
Vi forholder oss foreløpig til normale fraværsregler og vil se på hvert enkelt tilfelle som har mer enn 10% fravær. Studentene har en turnus-/vaktliste å forholde seg til, den skal studenten sørge for at praksisveileder eller vakthavende attestere. Lærer holder øye med fravær og student varsler lærer ved sykdom.

Forsinket oppstart i praksis:
Dette erstattes med en digital løsning som må godkjennes ukentlig.

Spørsmål: Kan jeg ha praksis på hjemstedet?

Svar: Nei. Unntak er for utenlandsstudenter som har blitt sendt hjem fra praksis i utlandet.

Spørsmål: Kan jeg jobbe andre steder enn der jeg er i praksis som student?

På generelt grunnlag har ikke VID et forbud mot at studenter jobber på andre steder enn hvor de har praksis. Men, grunnet potensial for kryss-smitte mellom arbeidssted og praksis kan hvert enkelt praksissted beslutte at studenter ikke kan jobbe andre steder. Således er det praksisstedet som tar slike beslutninger

Spørsmål: Jeg ønsker å melde meg til tjeneste. Er det OK?

Svar: Ja, det er helt OK for studenter å melde seg til tjeneste. Se også punktet "Jeg ønsker å hjelpe" på https://www.vid.no/om-oss/beredskap/

Egen e-post for spørsmål om praksis

Det er opprettet en egen e-post for VIDs sykepleiestudenter om praksisstudier: corona.praksis@vid.no.

Studenter oppfordres om å bruke denne for generelle spørsmål rundt koronaviruset og situasjonen. Studieleder, praksiskoordinator eller lærerveiledere har nå mindre kapasitet til å svare på spørsmål og telefoner pga. stor pågang. Følg med på Canvas og VIDs hjemmeside hvor det hele tiden vil komme viktig informasjon.

Avbryter du praksis eller blir syk skal du kontakte praksis, praksiskoordinator og din lærerveileder.

  • Praksiskoordinator Diakonhjemmet: Bitte Flinder
  • Praksiskoordinator Diakonova: Herdis Rangnes
  • Praksiskoordinator Bergen: Berit Bjørkeli

NB! Du må huske å skrive inn følgende øverst i e-posten

  • Studentnummer
  • Hvilket kull du hører til
  • Hvilket studiested du tilhører.

Pga. stor pågang på mail og møtevirksomhet i forbindelse med situasjonen vi er i, kan ta det et noen dager å få svar på mail. Vi ber om tålmodighet og svarer så raskt vi kan.