Nyheter

Rekordstor forskningssum til VID

Rekordstor forskningssum til VID

Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.

Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.

Tildelingen er den største i VIDs historie. Forskere fra både Fakultet for sosialfag og Fakultet for helsefag er tungt involvert.

– Vi skal forske på hva som er forutsetninger for brukerdeltakelse og hva som hindrer brukermedvirkning når muligheter for selvbestemmelse av forskjellige årsaker blir utfordret, sier arkitekten bak prosjektet, professor Tor Slettebø ved Fakultet for sosialfag.

Hva hindrer deltakelse i samfunnet?

Støtte til prosjektet starter i 2018 og går fram til august 2022. Det skal forskes på fem hovedkategorier hvor sårbare grupper lett faller utenfor samfunnet: Eldre med demens, voksne med utviklingshemming, mennesker med rusproblemer unge innvandrere i NAV-systemet og barn i lavinntektsfamilier.

– Vi vil finne ut hva som hindrer at disse gruppene til å bli mer aktive og deltakende i samfunnet. Hvilke hindre gjør at for eksempel unge innvandrere ikke kommer seg ut i arbeid? Vi skal undersøke forutsetninger for medvirkning på tvers av brukergruppene. På den måten skal vi lære av hverandre, sier Slettebø.

– Dette er en kjempenyhet for VID, og den største tildelingen vi har mottatt noensinne. Prosjektet er særdeles viktig for den kunnskapsutviklingen VID ønsker å bidra med om sårbare grupper mennesker i det norske samfunnet og hva som hindrer dem i å ta ut sitt fulle potensial som aktive og deltakende medborgere. Det er derfor all grunn til å gi honnør til professor Tor Slettebø som sammen med VID-kolleger i Oslo og i Sandnes og eksterne samarbeidspartnere ved Høgskolen på Vestlandet og OsloMet har utviklet dette prosjektet, sier prorektor Bård Mæland.

Samarbeid på tvers

Både ansatte ved Fakultet for sosialfag ved og Fakultet for helsefag ved VID Oslo og VID Sandnes skal jobbe med prosjektet. En ph.d.-student skal ansettes og flere masterstudenter vil skrive sine masteroppgaver i tilknytning til forskningen.

– Vi vil også utvikle et masteremne i samarbeid med brukere, praktikere og studenter, sier Slettebø.

– Forskningen skal formidles gjennom ph.d.-kurs og seminarer, ved blogging og twitring og ved å skrive artikler i internasjonale tidsskrift. Forskere fra Danmark og England vil også bidra, forteller Slettebø.

Prosjektet er utviklet gjennom forskningsgruppen CHAPAR og i samarbeid med Kirkens Bymisjon.