Nyheter

Rektor informerer mai 2018

Rektor informerer mai 2018

FoU-virksomheten i VID

I høgskolestyrets møte 2. mai 2018 ble styret forelagt årlig sak om forskningsvirksomheten i VID, hvor hensikten var å gi styret en bred og oppdatert orientering og få styrets innspill og synspunkter til videre arbeid med å utvikle VID som forskningsinstitusjon.

Styret drøftet notatet og understreket behovet for en egen delstrategi for forskningen som gir utdypende presiseringer og tydeligere føringer enn den vedtatte hovedstrategien.

Styret støtter organiseringen av forskningsvirksomheten og den satsingen som notatet synliggjør og understreket viktigheten av at organisasjonen er omforent i denne satsingen på forskningsvirksomhet og kompetanseheving. Styret uttrykte stor anerkjennelse til den positive utviklingen i høgskolens forskningsvirksomhet.

Risikoområder knyttet til fortsatt akkreditering som vitenskapelig høgskole etter 1. januar 2019 er tilstrekkelig andel førstekompetanse på alle fagområder, og særlig andelen professorkompetente, og antall disputaser/gjennomstrømming på ph.d.-studiene. Styret understreket betydningen av å ha kontinuerlig fokus på målene for kompetanse gjennom hele 2018.

Samtidig ga styret støtte til en dreining i retning av større grad av prioritering og differensiering av FoU-ressurser. Det ligger i strategien at VID skal sikte mot å utvikle enkelte fagmiljøer som gjør seg bemerket internasjonalt og inn mot Horisont 2020.

Les styresaken og notatet: 18/00716-1 Forskningsvirksomheten i VID - orientering til høgskolestyret

Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2017

Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2017 ble også behandlet i styrets maimøte. Grunnlaget for årsrapporten er delrapporter om helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i høgskolens verneområder.

Mye av den sentrale helse, miljø og sikkerhetsaktiviteten i 2017 har vært rettet mot å sikre gode prosesser ved gjennomføring av fusjonene med Diakonova og Senter for interkulturell kommunikasjon, samt campusutvikling. I tillegg har arbeidet med å utvikle retningslinjer og prosedyrer for VIDs helse, miljø og sikkerhetsarbeid fortsatt, herunder opprettelsen av AKAN, forbedring og tydeliggjøring av retningslinjer for å håndtere uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering, og revisjon av høgskolens handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet. I denne revisjonen er integrering av høgskolens IA-arbeid i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet vektlagt. Det er påbegynt arbeider innenfor alle satsningsområder i 2017. I tillegg er det gjort mye og godt helse, miljø og sikkerhetsarbeid i de lokale verneområdene, for eksempel knyttet til oppfølging av sykefravær, tilrettelegging for jobbnærvær, godt arbeidsmiljø og sosialt fellesskap.

Styret drøftet rapporten og bemerket at det er positivt og tillitvekkende at det arbeides så systematisk på helse, miljø og sikkerhetsområdet i VID. Styret uttrykte bekymring for at sykefraværet har økt og er samtidig overrasket over at det ikke er rapportert om arbeidsrelatert sykefravær, særlig relatert til at det antas at fusjonsperioden har skapt krevende arbeidsforhold og stort arbeidspress.

Ansattevalgte styremedlemmer bemerket at det å være med og utvikle noe nytt er meningsfullt og gir energi, og at arbeidsmiljøet oppleves godt til tross for høyt arbeidspress og tempo. Resultatene av den pågående arbeidsmiljøundersøkelsen imøteses med tanke på hvordan høgskolen kan jobbe videre med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.

Styret bemerket at rapporten og innleggene fra ansatte til saken i møtet vitner om en medarbeider- og ledelseskultur i VID som styret er imponerte av og ønsker å uttrykke respekt for.

Les helse, miljø og sikkerhetsrapporten: 18/00127-11 HMS-årsrapport 2018

Samlokalisering av VID Oslo

I samme møte behandlet styret sak om samlokalisering av VID Oslo. Det arbeides med sikte på å samlokalisere VID Oslo på Steinerud, studiested Diakonhjemmet, fra og med høsten 2019. Tidspunktet er knyttet til oppstart for ny, felles fagplan for sykepleiestudiet i VID. Det arbeides med tanke på en samlokalisering i midlertidige lokaler fram til nybygging kan finne sted, trolig tidligst 2025.

Utredningen omfatter analyser av økonomiske konsekvenser, synergier og konsekvenser for undervisnings- og forskningskvalitet. Det er gjennomført en mulighetsstudie, ledet av arkitektfirmaet LPO, med tanke på samlokalisering som ikke innebærer å bygge nytt. Mulighetsstudien anbefaler utvidet undervisningstid, etablering av arbeidsplasser med tilhørende møterom og så videre i midlertidige modulbasert bygning (brakke) og omgjøring av kontorareal i Diakonveien 14, C-fløy, til undervisningsformål (grupperom og studieplasser) som tiltak for å realisere felles campus. Les rapporten fra mulighetsstudien her: 18/00044-3 Mulighetsstudie felles campus på Steinerud i Oslo (LPO)

Saken ble forelagt styret for å få styrets signaler og støtte til den pågående utredningen. Styret drøftet saken og støtter en slik løsning under forutsetning av at de konsekvensene er tilstrekkelig utredet og hensyntatt. Erfaringene fra VID Bergen, hvor både studenter og ansatte melder om uønskede konsekvenser av drift på to campuser for læringsmiljø og arbeidsmiljø, tilsier også at det er ønskelig å samlokalisere så raskt som mulig. Styret understreket at den foregående utredningen og ROS-analysen må inneholde en vurdering av konsekvensene for arbeids- og læringsmiljøet, i tillegg til økonomi og fag/synergier, og at utredningen også bør omfatte en fortsatt tocampusløsning. Styret får saken tilbake for endelig vedtak på et senere tidspunkt.

Utvikling av felles campus VID Bergen – status

Felles campus ved VID Bergen utvikles på Haraldsplass og målet er samlokalisering fra høsten 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom VID og Haraldsplass, stiftelse og sykehus.

Visjonen for samlokaliseringen er:

  • Studiested Haraldsplass skal være et fyrtårn i Bergen for avansert læring og nye samarbeids- og læringsformer innenfor helse og omsorg.
  • Studiested Haraldsplass skal legge til rette for et tett samarbeidet og synergier mellom sykehuset, stiftelsen, høgskolen og andre aktører.

Det arbeides nå med siste innspurt av romprogrammeringen, hvor behovene til høgskolen og sykehuset er beskrevet. Arkitekt er allerede i gang med sitt arbeid og målet er at det i løpet av juni er inngått avtale med entreprenør om å bygge den nye høgskolen.

NOKUTs institusjonsbesøk og videre prosess

Som siste del av NOKUTs pilotprosjekt om periodisk tilsyn med utdanningsinstitusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, som VID deltar i, ble det gjennomført institusjonsbesøk ved VID 23.–24. april 2018. Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon om kvalitetsarbeidet i VID intervjuet NOKUTs sakkyndige komite ulike grupper av studenter, ansatte og høgskolens ledelse, samt representanter for sentrale utvalg, komiteer, høgskolestyret og Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).

VID vil motta et første utkast til tilsynsrapport for faktasjekk ved overgangen mai/juni og en foreløpig rapport i slutten av juni. Høgskolen får en frist på seks uker, eksklusiv ferie, for tilbakemelding, justering og eventuelle tilleggsopplysninger. Endelig tilsynsrapport behandles i NOKUTs styre medio oktober.

En stor takk til alle som har bidratt i dette omfattende tilsynsarbeidet, som har pågått siden tidlig i høstsemesteret 2017. En spesiell takk også til kvalitetsrådgiverne, Åse Gammersvik og Ave Sazko, som har hatt et hovedansvar i utarbeidingen av selve kvalitetssystemet, til studieledere og programansvarlige, som har hatt et særlig ansvar i implementeringen av det nye kvalitetssystemet, i revisjoner av fag- og studieplaner og i dokumentasjonsarbeidet i tilsynsprosessen, og til ansatte som har påtatt seg verv i utvalg og komiteer med ansvar for kvalitet i utdanningene.

Prosessen har vært arbeidskrevende, men har også gitt verdifull læring, samkjøring og forståelse for kvalitetsarbeidet og dets betydning. Vi håper og tror det gir resultater! Nå ser vi fram til de sakkyndiges konklusjoner om VIDs systematiske arbeid med utdanningskvaliteten.

Endringer i høgskolens organisasjon og ledelse

Den delen av virksomheten som sorterer under prorektor for forskning er gjennomgått, endret og har fått nytt navn. En egen seksjon for forskningsstøtte, med prorektor som seksjonsleder inntil videre, er opprettet. I tillegg til de opprinnelige to ph.d.-sentrene, Senter for diakoni og profesjonell praksis og Senter for misjon og globale studier, rommer enheten Senter for interkulturell kommuniksjon, som kom inn i VID i 2017 og det nyetablerte Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis, etablert i 2017. Enhetens navn er Strategiske sentre for forskning. Se oppdatert organisasjonskart.

Nåværende direktør for Avdeling for fagstøtte har søkt og er tilsatt som senterleder for Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis. Hun tiltrer med virkning fra 1. august 2018. Stillingen som direktør for Avdeling for fagstøtte ble utlyst i slutten av mars og det meldte seg flere godt kvalifiserte søkere. Det pågår nå en ansettelsesprosess og ny direktør vil forhåpentligvis være på plass tidlig i høstsemesteret.

Samarbeid med studentdemokratiet

Det arbeides, både fra høgskolens og studentenes side, med å få til et velfungerende studentdemokrati og styrke samarbeidet mellom studentdemokratiet og høgskolen.

Studentene og høgskolen har i løpet av våren samarbeidet om å utarbeide retningslinjer for denne samhandlingen. Den administrative støtten økes i form av en 20 % stilling som organisasjonskonsulent som skal bistå studentparlamentet og studentrådene i det administrative arbeidet. I tillegg tydeliggjør retningslinjene VIDs ansvar knyttet til samarbeid og samhandling med studentdemokratiet. Regelmessige møter mellom høgskolens ledelse og ledere i Studentparlamentet og studentrådene, opplæring av studenter som går inn i verv og økonomisk støtte er andre forhold som reguleres i disse retningslinjene.

Les retningslinjene her: 15/01230-23 Retningslinjer for VID vitenskapelige høgskoles samarbeid og samhandling med studentdemokratiet, herunder Studentparlamentet og studentrådene

Det arbeides også med diverse rutine- og prosedyrebeskrivelser, maler og oversikter knyttet til studentdemokratiet, som skal sikre kontinuitet og erfaringsoverføring og slik lette arbeidet for de som velges til og påtar seg verv. Disse vil bli gjort tilgjengelige i høgskolens kvalitetshåndbok på web.

Valg av ansatte styremedlemmer

Valgperioden for ansattevalgte styremedlemmer utløper 31. juli 2018 og det skal i henhold til gjeldende valgreglement velges nye styremedlemmer av og blant ansatte i VID. Et valgstyre er oppnevnt av tillitsvalgte i AU og valget vil bli gjennomført i løpet av mai/juni. Valgperioden er 4 år gjeldende fra 1. august 2018–31. juli 2022.

Vær klar når valgstyret og/eller kollegaer tar kontakt med deg angående dette viktige vervet! Kanskje er du det neste ansattevalgte styremedlemmet?

Vær med og stem på den/de du mener vil være best egnet til å ivaretar VIDs virksomhet og utvikling på en god måte som styremedlem!

GDPR

EUs nye personvernforordning (GDPR) ble vedtatt i april 2016. Forordningen blir norsk lov, trolig fra juli 2018, noe som innebærer at VIDs virksomhet så raskt som mulig, og senest innen juli 2018, skal være i henhold til ny personopplysningslov. Hovedmålet med den nye personopplysningsloven er å ivareta personvernet til den enkelte ved elektronisk behandling av personopplysninger.

For VID vil forordningen ha betydning for hvordan en behandler og sikrer personopplysninger i forskning, undervisning, administrasjon og formidling. For at høgskolen skal overholde den nye personvernforordningen, er det iverksatt diverse prosjekter i høgskolen hvor det jobbes bla med behandling av personopplysninger, informasjonssikkerhet, forebygging, avdekking og håndtering av sikkerhetshendelser, intern kontroll. Det skal ansattes et personvernombud, i delt stilling med de andre virksomhetene innenfor Diakonhjemmet, med spesialkompetanse om det nye regelverket og om personvern. Både ansatte og studenter vil bli berørt av GDPR. Som ansatte i høgskolen må vi forstå hva de nye forordningene betyr for eksempel for hvordan vi håndterer, lagrer og sletter informasjon om studenter i ulike sammenhenger, hvordan vi håndterer data i forsknings- og studentprosjekter, søknader til stillinger, og så videre. Det vil komme informasjon om og opplæring i hvordan en skal håndtere personversforordningen.

Virksomhetsoverdragelse av KUN (Kirkelig Utdanningssenter i Nord) til VID

Som informert om i Rektor informerer desember 2017 har det siden høsten 2017 vært dialog mellom Kirkerådet og VID om å overta KUN. Styret ga i desembermøtet 2017 rektor fullmakt til å gå i forhandlinger med Kirkerådet om en avtale om virksomhetsoverdragelse av KUN til VID.

Kirkemøtet fattet i april 2018 vedtak som ga Kirkerådet fullmakt til en virksomhetsoverdragelse av KUN fra Den norske kirke til VID. Les mer om saken og vedtaket

Det arbeides nå med å få på plass en endelig avtale og tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen.

Jubileum ved VID Bergen, studiested Haraldsplass

Ved VID Bergen har det vært markering av 100-årsjubileum for sykepleierutdanningen ved Haraldsplass med jubileumsgudstjeneste i Bergen domkirke 1. mai og fagseminar ved VID 3. mai 2018. Temaet for fagseminaret var Utdanning før og nå. Et høydepunkt var utnevning av den første æresdoktor ved VID, professor Barbara Parfitt

Vi gratulerer VID Bergen, studiested Haraldsplassmed jubileet!