Nyheter

Rektor informerer, oktober 2017

Rektor informerer, oktober 2017

VID vokser

Sammenslåing av Høyskolen Diakonova med VID – endelig vedtatt 16. oktober 2017. Sammenslåingen av Senter for interkulturell kommunikasjon med VID, de respektive styrene har 19. og 20. oktober gjort enstemmige vedtak om ønske om sammenslåing. For mer informasjon, les VID vokser.

Tilsyn med VIDs systematiske kvalitetsarbeid

Som rektor informerte om i mai ble VID invitert og takket ja til å delta i NOKUTs pilotprosjekt om periodisk tilsyn med utdanningsinstitusjoners systematiske kvalitetsarbeid. NOKUT har nå oversendt utvalg av studier og dokumentasjonskrav for tilsynet. For mer informasjon, les Tilsyn med VIDs systematiske kvalitetsarbeid.

Søknad om statstilskudd for 2019

I sitt møte 26.10.17 behandlet høgskolestyret søknad om statstilskudd for 2019.

Det er høgskolestyrets ansvar å fastsette hvilke studier høgskolen skal tilby og styret behandlet i septembermøtet sak om studieporteføljen for studieåret 2018-2019 (sak 40/17). Der ble det lagt føringer for den porteføljen VID søker statstilskudd for i 2019.

Når det gjelder søknad om tildeling utenfor rammen, prioriterer VID å søke om:

 • fire rekrutteringsstillinger til ph.d.-studier i VID
 • nye fullfinansierte studieplasser til bachelorutdanning i sykepleie og i barnevern. VID ønsker å utvide med tilbud om deltid, desentralisert profesjonsutdanning for å dekke kommune-Norges framtidige behov for kompetanse og kapasitet innenfor helse- og sosialsektorene
 • tilskudd til infrastruktur/rehabilitering/bygg og utstyr knyttet til campusutvikling i VID

Styret drøftet søknaden og mener at denne gjenspeiler styrets strategiske satsinger og prioriteringer. Styret støtter forslaget til satsinger utenfor budsjettrammen som det søkes støtte til og prioriteringen av disse.

Søknaden om statstilskudd for 2019 sendes Kunnskapsdepartementet 1. november 2017.

Arbeidet med virksomhetsplan, handlingsplaner og budsjett for 2018 og 2019

Det arbeides for fullt i høgskolen med enhetsvise handlingsplaner og budsjett for 2018 og 2019.

Virksomhetsplan for høgskolen 2018 og 2019, samt budsjett for 2018 og langtidsbudsjett for 2019–2022 skal vedtas i høgskolestyret 12. desember 2017. Deretter ferdigstilles enhetenes handlingsplaner og legges til grunn for enhetenes virksomhet i 2018 og 2019.

Pågående høgskoleovergripende prosjekter

Det pågår flere høgskoleovergripende prosjekter som berører virksomheten i høgskolens fakultetet, sentre og seksjoner.

Gjennomføringsprosjektet: Fase 2

Prosjektet Gjennomstrømming/gjennomføring ved studier i VID ble igangsatt våren 2017 og det er nå levert rapport fra prosjektets fase 1, kartlegging.

Prosjektets fase 2 er igangsatt og følges opp av fakultetene og de enkelte studieprogramansvarlige/studieledere med analyser og tiltak. Det skal rapporteres om oppfølgingsarbeidet/fase 2 i forbindelse med årsmeldingen for 2017 og rapporteringen på utdanningskvalitet for 2017. For mer informasjon, les Gjennomstrømming og gjennomføring ved studier i VID.

Gjennomgang av fakultets- og senteradministrasjonen

Se prosjektbeskrivelse i 360 (for VID-ansatte, krever pålogging).

Prosjektet ble igangsatt høsten 2017 og har til hensikt å kartlegge oppgaver/funksjoner, kompetanse, ressursbruk/dimensjonering i fakultets- og senteradministrasjonen og gjennomgå arbeidsprosessene for å utarbeide forslag til endringer som sikrer økt kvalitet og effektivitet/produktivitet.

Prosjektet er inne i kartleggingsfasen og ledes av dekan Kristin Fjelde Tjelle, Fakultet for helsefag. Det vil bli orientert om status i prosjektet på utvidet ledersamling 8. november.

Andre prosjekter knyttet til arbeidsprosesser og ressursbruk

I tillegg til prosjektet nevnt ovenfor pågår det flere tilsvarende prosjektet knyttet til andre administrative områder i VID, for eksempel:

 • gjennomgang av arbeidsprosesser under området internasjonalisering i VID
 • gjennomgang av førstelinjetjenestene i bibliotek, studentservice, IT og drift
 • revidering av arbeidsprosesser knyttet til variabel lønn

Prosjektene er i prosess og resultater kommer til høring i organisasjonen og drøfting med tillitsvalgte.

Normer for og vekting av pedagogiske ressurser i utdanningene

Det har vært jobbet med ny intern ressursfordelingsmodell og med analyser av ressursbruken i utdanningene. Ny ressursfordelingsmodell er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene, vedtatt og ligger til grunn for arbeidet med budsjett 2018. Analysen av ressursbruken i utdanningene sluttføres i begynnelsen av november og skal ligge til grunn for videreføring og sluttføring av arbeidet med normer og vekting av pedagogiske ressurser i utdanningene. Sluttføringen av dette prosjektet igangsettes i november, med sikte på drøfting med tillitsvalgte i januar 2018. Planen er at resultatet skal legges til grunn for planlegging av studieåret 2018–2019 som starter primo februar 2018.

Campusutvikling og infrastruktur i VID

Som tidligere informert om, vedtok høgskolestyret 21. september 2017 en overordnet plan for utvikling av høgskolens campus som gir føringer for utvikling av høgskolens samlede bygninger og campus, både de eksisterende og eventuelle nye.

Arbeidet med romprogrammering i Bergen er i gang og ansatte i Bergen er involvert i ulike brukergrupper som definerer og drøfter behov.

Det igangsettes også et arbeid med romprogrammering ved VID Oslo før jul med tanke på sammenslåing av studiestedene Diakonhjemmet og Fredensborgveien (Høyskolen Diakonova) og dette innebærer involvering av ansatte i brukergrupper.

VID er i dialog med eiere og utleiere i Rogaland om den videre prosessen der.

Campusutvikling kommer som sak igjen i høgskolestyrets desembermøte.

Medlemskap i European University Association

Av strategiske og faglige grunner er det besluttet at VID skal søke medlemskap i European University Association. På sine hjemmesider omtaler European University Association seg selv som the representative organization of universities and national rectors' conferences in 47 European countries. Slik sett er European University Association et Universitets- og høgskoleråd for alle universiteter i Europa, i tillegg å være et Universitets- og høgskoleråd for alle Universitets- og høgskoleråd i Europa.

I tillegg til å påvirke på et høyt politisk nivå, forestår European University Association også gode kurs og kompetanseutviklingstilbud innen utdanning, forskning og forskerutdanning, som det kan være av interesse for VID å ha full tilgang til. Et European University Association-medlemskap vil også være viktig dersom VID ønsker å fremstå som et tydelig universitetsmiljø (jamfør specialized university), jamfør VID strategi (kortversjon) om å styrke sin posisjon lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt som en livskraftig og foretrukket utdannings- og forskningsinstitusjon. Til orientering er de to andre private vitenskapelige høgskolene i Norge (Handelshøyskolen BI, Det teologiske menighetsfakultet) medlemmer av EU. For øvrig er de fleste høgskoler og universiteter i Norge medlemmer.

VID International Advisory Board

Høgskolestyret ga i sitt junimøte tilslutning til at det arbeides videre med å etablere et internasjonalt rådgivende organ for VID (VID International Advisory Board) og ba om å få tilbake en sak om forslag til mandat og medlemmer. I styrets oktobermøte ble forslag til mandat og medlemmer i rådet drøftet og høgskolen er nå i gang med å etablere et International Advisory Board.

Rådet skal ha 5-6 medlemmer og oppnevnes av rektor med følgende sammensetning:

 • en person med erfaring fra institusjonsledelse/strategisk ledelse av universiteter/høgskoler (rektor/rektor emeritus/dekan/dekan emeritus)
 • 3–4 professorer innenfor sentrale fagområder for VID, tilknyttet velrennomerte institusjoner
 • 1–2 person(er) med strategisk erfaring fra lignende virksomheter utenfor akademia som VID utdanner kandidater til og utvikler kunnskap om (for eksempel diakonale institusjoner/organisasjoner; velferdsinstitusjoner; næringsliv; NGOer)
 • begge kjønn skal være representert
 • både det globale nord og sør skal være representert
 • internasjonal profil, herunder også mulighet for nordiske medlemmer

Rektor oppnevner leder av rådet og prorektor for forskning er sekretariat for rådet.

Æresdoktorer i VID

I forbindelse med at VID i 2018 markerer jubilerer for tre av høgskolene bak VID-fusjonen (Misjonshøgskolen 175 år, Haraldsplass 100 år og Sosialarbeiderutdanningen ved Diakonhjemmet 50 år) har ledelsen drøftet å benyttet slike anledninger til å tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) til betydelige og internasjonalt anerkjente vitenskapspersoner på de aktuelle fagområdene, eller personer som på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats til beste for fagområdene. Styret støttet i sitt oktobermøte at VID etablerer en slik ordning og utnevner æresdoktorer i forbindelse med jubileene i 2018.

Det utarbeides nå retningslinjer for graden æresdoktor inkludert hvordan nominasjon og tildeling skal skje.