Nyheter

Rektor informerer september 2018

Rektor informerer september 2018

Rektor informerer september 2018

Ledelsesrapport 2. tertial

I septembermøtet behandlet høgskolestyret ledelsesrapport for 2. tertial 2018.

Årshjulet for høgskolens virksomhet legger premisser for hva det til enhver tid finnes oppdaterte data om. Ledelsesrapporteringen vier oppmerksomhet til de områder som det foreligger oppdatert informasjon for og har dermed noe ulikt innhold i henholdsvis 1., 2. og 3. tertial. Det varierer hvilke indikatorer det rapporteres på gjennom året.

2. tertial rapporteres det på regnskap, sykefravær, kompetanse, status møttall ved studentopptak grunnutdanninger 01.09.18, studiepoengproduksjon våren 2018, vitenskapelig publisering og doktorgradskandidater og samlokalisering/campusutvikling.

Regnskapet per 2. tertial er ca 4,3 MNOK bedre enn budsjett. Prognosen for året viser at det økonomiske resultatet sannsynligvis blir noe bedre enn budsjett, men det er fortsatt usikkert. Balansen viser at høgskolen har god likviditet.

Sykefraværet er per juli på 4,7 prosent som er lavere enn måltallet på 5 prosent.

Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 2. tertial på 54,0 prosent. Det er utfordringer knyttet til å nå kompetansemålet for 2018 både på høgskolenivå og innenfor enkelte programområder. Vi har mange som har søkt og fått opprykk til førstekompetanse, flere er i prosess og under tilsetting. Denne positive utviklingen utjevnes eller motvirkes imidlertid i statistikken av avganger for alderspensjon og flere tilsettinger av stipendiater. Planer og prognoser tilsier imidlertid at vi fortsatt øker i løpet av høsten 2018 når det gjelder førstekompetanse, mens andelen ansatte med professorkompetanse viser seg vanskeligere å heve.

Antall studenter som har møtt til studiestart er tilfredsstillende og i henhold til budsjett.

Campusutviklingen i VID skjer i henhold til planene ved alle campus. Kalkylen for utbyggingen i VID Bergen er i henhold til budsjett, men det er en risiko for at investeringene og dermed husleien kan bli høyere enn lagt til grunn i forhandlingene med Haraldsplass. Forbindelsesbygget på Haraldsplass vil sannsynligvis ikke være klart for innflytting til studiestart 2020, men klart fra januar 2021. Ved VID Oslo er målet samlokalisering på campus Diakonhjemmet fra 2019. Det jobbes med endelige avklaringer vedrørende kapasitet/mulighet til å samlokalisere aktiviteten i Oslo og med å finne leietagere for eiendommen i Fredensborgveien 24Q. I Rogaland er arbeidet med campusutvikling i henhold til planene. Det legges opp til vedtak om lokalisering mars 2019. Målet er samlokalisering i Rogaland fra høsten 2022.

Styret drøftet rapporten og uttrykte at denne gir oversiktlig og relevant informasjon.

Styret understreket spesielt at det er imponerende at sykefraværet igjen synker, tatt i betraktning de store fusjons- og utviklingsprosessene som har pågått i lang tid. Styret ønsker tydeligere fokus på risikovurdering knyttet til alle rapporteringsområdene.

Les rapporten her: 18/00221-8 Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 2. tertial 2018.docx

Studieportefølje i VID studieåret 2019-2020

I samme møtet behandlet styret sak om studieporteføljen i VID studieåret 2019-2020, samt utviklingen av denne framover.

I henhold til føringer i tilskuddsbrev til private høgskoler fra Kunnskapsdepartementet er det høgskolestyrets ansvar å fastsette hvilke studier høgskolen skal tilby. Studieporteføljen har strategisk betydning med hensyn til høgskolens faglige profil og kostnadsutviklingen framover. Forut for årlig søknad om statstilskudd skal styret ha behandlet og prioritert hvilke studier som høgskolen skal fortsette å tilby og hvilke nye studier det eventuelt ønskes søkt tilskudd til.

Styret uttrykte honnør til måten det tenkes fag- og porteføljeutvikling i VID og at det spores en offensiv og nytenkende tilnærming i måten høgskolen arbeider med studieporteføljen på. Videre ser styret en god sammenheng mellom profil, studietilbud og planene for videre utvikling. Porteføljen og måten det tenkes fleksibilitet på, svarer i stor grad på utfordringsbildet i samfunnet i dag.

Les mer om saken og oversikten over studieporteføljen i VID studieåret 2019-2020: 16/01675-9 Studieportefølje i VID studieåret 2019-2020 - utvikling og prioriteringer

Samlokalisering av VID Oslo – konsekvenser av planlagte byggearbeider i Fredensborgveien

Høgskolen arbeider med å få fram et beslutningsgrunnlag vedrørende samlokalisering av høgskolens aktivitet i Oslo på campus Diakonhjemmet. Opprinnelig var planen at eventuell samlokalisering skulle gjennomføres fra høsten 2019, men på grunn av at det er planlagt et omfattende byggeprosjekt på naboeiendommen i Fredensborgveien 24Q, som potensielt vil medføre betydelige ulemper for høgskolevirksomheten, vurderes det å fremskynde samlokaliseringen.

Styret har drøftet saken og uttrykte skepsis til muligheten for å framskynde samlokaliseringen til januar/februar 2019. Det er mye ekstraarbeid forbundet med en framskynding og gevinstene er usikre. Styret anbefaler at det også arbeides med å finne løsninger som reduserer ulempene med å bli værende i Fredensborgveien fram til høsten 2019 som planlagt. Styret var opptatt av at løsningene som velges må fungere for studentene og sikre kvaliteten på undervisningen i så stor grad som mulig i den situasjonen høgskolen er kommet opp i på grunn av de planlagte byggearbeidene i Fredensborgveien.

Det vil muligens være behov for et ekstraordinært styremøte i begynnelsen av oktober for å ta endelig beslutning i saken.

Internrevisjon i VID?

Kunnskapsdepartementet har bedt alle virksomheter i UH-sektoren som har samlede utgifter eller samlede inntekter over 300 mill. kroner å vurdere om de bør bruke internrevisjon.

Styret har drøftet hvorvidt VID bør etablere en ordning med internrevisjon og støtter at internrevisjon tas i bruk som virkemiddel for forbedringsarbeid. Styret vektlegger at en ordning med fokus på forbedring framfor kontroll påvirker kulturen på en positiv måte og fremmer utvikling og forbedringsperspektiv på virksomheten.

Motargumentene er at dette vil kreve ressurser og at høgskolen tilsynelatende har god kontroll på virksomheten p.t. På den andre siden er det viktig å være «føre var» og det å ha internrevisjonsvirksomhet vil også være betryggende for styret.

Det skal arbeides videre med et forslag til system for internrevisjon i VID som forelegges styret til endelig beslutning.

Avtale om IT -samarbeid

Det er inngått en avtale om framtidig IT-samarbeid mellom VID og Diakonhjemmet. Samarbeidet reguleres gjennom et felles IT-styre og innebærer at IT-seksjonen i VID skal levere tjenester til Diakonhjemmet, med unntak av sykehuset. Planen er å samle IT-leveranser i ett felles internt IT-tjenestesenter. Dette gir muligheter for å bygge et større fagmiljø og styrke kapasitet og kompetanse knyttet til IT-tjenester, noe som anses å komme VID til gode.

Forskriftsendringer

Høgskolestyret har i septembermøtet behandlet 2 saker knyttet til forskriftsendringer.

Endring i forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole

Endringene er i hovedsak begrunnet i endringer i uh-loven gjeldende fra høsten 2018 og innebærer at:

  • tap av studierett ved manglende oppmøte første studiedag i første semester og tap av studierett ved manglende innlevering av politiattest innen fastsatt frist forskriftsfestes
  • krav om skriftlig sensorveiledning ved alle eksamener, samt en formulering fra uhl om at sensorveiledning skal være tilgjengelig for alle kandidater etter at karakterer er fastsatt, tas inn i forskriften
  • krav om at det, ved klage på karakteren, skal foretas ytterligere en vurdering før karakter fastsettes dersom karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer tas inn i forskriften

Opphevelse av gjenværende paragrafer i forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova og forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova

Ved sammenslåing av Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole 1. januar 2018 ble forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole gjort gjeldende også for studenter som ble tatt opp ved Høyskolen Diakonova før 1. januar 2018.

Det var imidlertid behov for å videreføre enkelte paragrafer i forskrift om studier og eksamen ved Høyskolen Diakonova og forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova for studenter og søkere ved studiested Diakonova vårsemesteret 2018 og opptaket vår/sommer 2018. Disse paragrafene er nå opphevet.

International Advisery Board (IAB) besøker VID 29. og 30. Oktober 2018

https://www.vid.no/om-oss/international-advisory-board/

VIDs IAB besøker høgskolens campus i Oslo mandag 29. og tirsdag 30. oktober.

Medlemmene i IAB vil ha møter med ansatte og studenter, ledere og høgskolestyret i VID.

50 års-jubileum og utnevning av æresdoktor ved Fakultet for sosialfag

11. og 12. oktober 2018 feirer VID 50 års jubileum for oppstart av sosionomutdanning cved Diakonhjemmet. Det er laget et flott jubileumsprogram med jubileumsfest og kreering av æresdoktor Abaye Tasse torsdagskvelden og fagdag fredagen. se detaljer om programmet her. Ansatte og studenter oppfordres til å melde seg på!