Nyheter

Samarbeidsprosjekter mellom VID vitenskapelig høgskole, Fakultet for helsefag, Oslo

Samarbeidsprosjekter mellom VID vitenskapelig høgskole, Fakultet for helsefag, Oslo

Totalt skal et beløp kr 1.400.000 fordeles på ulike prosjekt for den aktuelle perioden.

Hensikten med midlene er å fremme og stimulere til felles prosjekter mellom bachelorprogrammet i VID høgskole og praksisfeltet, eller annen samhandling med masterprogram og/eller videreutdanninger. Prosjektet skal omhandle innovasjon og kvalitetsutvikling. For 2021 ønsker VID at kombinerte stillinger blir prioritert.

Det innebærer fellesprosjekter med sikte på å videreutvikle både kvaliteten på helsetjenestetilbudet og kvaliteten på utdanningstilbudet til høgskolens studenter. Det tas sikte på en jevn fordeling av støtten som tildeles søknader fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Hvem kan søke?

Ansatte i praksisfeltet og ved høgskolen.

Prioriterte områder for samarbeidsmidler i 2021

  • Prosjekter som prøver ut ulike praksismodeller, samt forslag til hvordan implementere kombinerte stillinger i ordinær drift både på praksisfelt og ved utdanningsinstitusjonen
  • Prosjekter med fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudiene
  • Prosjekter på tvers av sykehus, kommunehelsetjenesten og høgskole som har et samhandlingsperspektiv
  • Prosjekter relatert til eldre og som styrker høgskolens FoU-aktivitet inn mot praksisfeltets behov
  • Prosjekter relatert til kliniske studier med særlig fokus på kvalitetssikring og kunnskapsbasert praksis

Aktuelle prosjekter kan være

  • Utvikling og dokumentasjon av prosedyrer og/eller praksismodeller
  • Ulike hospiteringsordninger
  • Utvikling av kunnskapsbasert praksis
  • Tiltak som bidrar til bedre integrering av teori og praksis

En fullstendig søknad må inneholde prosjektbeskrivelse, milepælsplan og budsjett.

Søknadsfrist

Torsdag 16 desember 2020.

Hvordan søke?

Søknader skal skrives på eget søknadsskjema.

En fullstendig søknad må inneholde prosjektbeskrivelse, milepælsplan og budsjett.

Søknadene sendes elektronisk som Word-dokument til post@vid.no

Søknaden kan også sendes i signert papirutgave til:

VID vitenskapelige høgskole
Fakultet for helsefag
Postboks 184 Vinderen
0319 Oslo

Mangler bilde

Marta Grongstad