Nyheter

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter i 2018

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter i 2018

Totalt skal et beløp kr 900 000 fordeles på ulike prosjekt for den aktuelle perioden.

Hvem kan søke?

Midler til samarbeidsprosjekter kan søkes på av ledere og ansatte ved praksissted og på høgskolen. Prioriterte områder for samarbeidsmidler:

  • Prosjekter med fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudiene
  • Prosjekter på tvers av sykehus, kommunehelsetjenesten og høgskole som har et samhandlingsperspektiv
  • Prosjekter som prøver ut modeller for kombinerte stillinger, samt forslag til implementering av kombinerte stillinger i ordinær drift både på praksissted og ved utdanningsinstitusjonen.
  • Prosjekter relatert til eldre, og som styrker høgskolens FoU-aktivitet inn mot praksisstedets behov
  • Prosjekter relatert til kliniske studier med særlig fokus på kvalitetssikring og kunnskapsbasert praksis

Aktuelle prosjekter kan være

  • Utvikling og dokumentasjon av prosedyrer og/eller praksismodeller
  • Ulike hospiteringsordninger
  • Utvikling av kunnskapsbasert praksis
  • Tiltak som bidrar til bedre integrering av teori og praksis

Kriterier for innhold i søknaden

En fullstendig søknad må inneholde prosjektbeskrivelse, milepælsplan og budsjett.

Søknadsfrist

17. januar 2018.

Full utlysning, søknadsskjema, milepælsplan og rapportskjema:

Hvorfor søke?

Hensikten med midlene er å fremme og stimulere til gode samarbeidsprosjekter mellom Fakultet for helsefag, Oslo og praksissteder der høgskolens studenter gjennomfører kliniske studier, samt å stimulere til utviklingstiltak.

Det innebærer fellesprosjekter med sikte på å videreutvikle både kvaliteten på helsetjenestetilbudet og kvaliteten på utdanningstilbudet til høgskolens studenter. Det tas sikte på en jevn fordeling av støtten som tildeles søknader fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Kontaktperson

Bitte Flinder, praksiskoordinator