Nyheter

Høgskolen har bevilget 500 000 til forfatterbetaling ved OA-publisering i 2018

Høgskolen har bevilget 500 000 til forfatterbetaling ved OA-publisering i 2018

Open Access-publisering gjør tidsskrifter og bøker åpent tilgjengelige for alle på nettet. Tilgangen er ikke regulert av abonnementsordninger, eller andre betalingsordninger. Utgifter knyttet til Open Access-publisering må ofte dekkes av forfatter eller institusjonen forfatteren er ansatt ved.

I likhet med EU og norske myndigheter har VID over flere år arbeidet målrettet for at forskningsresultater skal være fritt tilgjengelige.

Ved høgskolen har vi nå etablert en ny felles Open Access-politikk.

I løpet av et par år vil prorektor for forskning ta initiativ til å undersøke status for åpen tilgang i høgskolen, og for å svare på Kunnskapsdepartementets Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Forskningspublikasjoner skal nå, i størst mulig grad, importeres fra Cristin til høgskolens institusjonelle arkiv VID:Open, ta kontakt med cristin@vid.no dersom du har spørsmål.

Det akademiske publiseringssystemet må endres, slik kan de ledende vitenskapelige tidsskriftene kan leses fritt av alle. Ved VID støtter vi opp om Open Access 2020-prosessen som har som mål å endre akademisk publisering. UH-institusjonene og myndighetene må bidra til at finansieringen av tidsskriftene skjer ved en publiseringsavgift og ikke gjennom dyre abonnementer. Det brukes nå store summer på abonnementer, disse kan flyttes slik at de gjør akademisk publisering bærekraftig og åpen.

Publiseringsfond for VIDs forskere

Det åpnet for søknader. Last ned søknadsskjema.

Kontakt openaccess@vid.no dersom du har spørsmål.

Utdrag av retningslinjene

Last ned retningslinjer for Open Access.

  • Støtte til publisering av artikler skal kun gis for tidsskrifter som er godkjente publiseringskanaler i Database for høyere utdanning (DBH). Fortrinnsvis i anerkjente internasjonale tidsskrifter (nivå 2).
  • Omsøkt beløp for artikler på nivå 2 er maksimalt kr 20 000, på nivå 1 maksimalt kr 10 000.
  • Omsøkt beløp for bøker vil bli vurdert i forhold til antall VID-forfatterandeler.
  • Støtte gis først når artikkelen/boken er akseptert for publisering og støtte gis ikke for tilleggsavgifter (farger, sider, og så videre).
  • Det kan også gis støtte til OA-publisering av bøker/antologier på godkjente forlag.
  • Det er primært korresponderende forfatter/corresponding author som kan søke om støtte. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet til VID gjennom ansettelse, og tilskudd gis i forhold til forfatterandel og hvor stor andel av publiseringspoengene som tilfaller VID.
  • Ved internasjonal publisering i nivå 2-tidsskrifter åpnes det for at medforfatter ansatt ved VID kan søke om tilskudd i forhold til forfatterandel.
  • For artikler gis støtte kun til publisering i rene Open Access-tidsskrifter. Det vil si at OA-publisering i hybridtidsskrifter ikke dekkes av ordningen.
  • Eventuelle avslag på søknad kan ankes til prorektor. Prorektors avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.
  • Retningslinjene kan endres uten varsel, uten tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet.

Søknader om støtte skal drøftes med FoU-leder eller senterleder før søknaden fremsendes til Bibliotek, læringssenter og historisk arkiv ved seksjonsleder, på e-post: openaccess@vid.no.