To kvinner sitter på et bibliotek og diskuterer mens de studerer

Barnevern

Master | Heltid | 2 år

To kvinner sitter på et bibliotek og diskuterer mens de studerer

Er du barnevernspedagog og ønsker mer kunnskap om barnevernsfeltet og hvordan man ivaretar barn og unge i vanskelige livssituasjoner? Master i barnevern bygger videre på bachelor i barnevern og skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt. Studiet fyller kompetansekravet for arbeid i barnevernet fra 2031.

Tilbys også som deltidsstudium

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 19. august 2024
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11949
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Bachelorgrad i barnevern med 180 studiepoeng.

  Søkere med annen tilsvarende utdanning, på tilsvarende nivå, kan tas opp etter individuell vurdering.

  Ved rangering av søkere gjelder VIDs utfyllende bestemmelser for opptak. Les bestemmelsene.

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på masternivå, les mer om rutinen for dette her.

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du på studiet?

  Masterstudiet har en sammensatt profil. Det bygger på en sosialøkologisk forståelse om at mennesker inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som påvirker hverandre. Studiet bygger også på en forståelse av at problematikken i barnevernet ofte kjennetegnes av komplekse problemer, slik at det er nødvendig å involvere flere personer og tjenester for å ivareta en helhet rundt barnets omsorgssituasjon. I masterstudiet legges det vekt på arbeid med å bygge kritisk faglig analytisk kompetanse og kompetanse i å gjøre grundige skjønnsmessige vurderinger og gi gode faglige begrunnelser. Arbeidet bygger på en kunnskapsforståelse der både forskning, erfaring og brukernes kunnskap trekkes inn. Studiet vektlegger en praksisnær tilnærming. Gjennom bruk av blant annet studentenes arbeidserfaringer, case, praksisrelevant forskning gir undervisningen studentene et relevant og oppdatert kompetansegrunnlag.

  Følgende områder er sentrale på master i barnevern:

  • Barnevernsfaglig arbeid, vurdering og skjønnsutøvelse
  • Innovasjon og kunnskapsbasert praksis
  • Rettsanvendelse i barnevernet
 • Hvem er studiet for?

  Master i barnevern retter seg mot barnevernspedagoger som arbeider i ulike deler av barnevernsfeltet som barnevernstjeneste, institusjonsarbeid og kan også være relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse, kriminalomsorg og for arbeid i barnehage og skole.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

  Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

  Vår - uke 5, 10, 17

  Studiesamlinger for studieåret 2024-2025 er følgende

  Høst - uke 34, 39, 46

  Vår - uke 5, 10, 15

  Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

  Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

  Utdanningen har noen felles emner med masterutdanning i barnevernsarbeid

 • Innpass av tidligere utdanning

  Studenter som har tatt annen relevant utdanning på masternivå, for eksempel videreutdanning, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

 • Arbeid- og undervisningsformer

  Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav og student- og lærerstyrte seminar.

  Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom samlingene vil det inngå arbeid med digitale leksjoner og digitale samlinger. For å utvikle kompetanse i vurdering og beslutninger, benyttes læringsformer som fremmer kritisk analytiske ferdigheter for eksempel casebasert metodikk og gruppediskusjoner. I studiet legges det stor vekt på utvikling av skriftlige ferdigheter. Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet både fra lærere og medstudenter

  Studiet har en praksisnær profil. Gjennom bruk av blant annet studentenes arbeidserfaringer, case, praksisrelevant forskning og gjesteforelesere fra ulike deler av praksisfeltet, gir undervisningen studentene et relevant og oppdatert kompetansegrunnlag.

  Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven. Det kan også velges emner fra andre masterutdanninger og videreutdanninger.

Les mer

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du på studiet?

  Masterstudiet har en sammensatt profil. Det bygger på en sosialøkologisk forståelse om at mennesker inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som påvirker hverandre. Studiet bygger også på en forståelse av at problematikken i barnevernet ofte kjennetegnes av komplekse problemer, slik at det er nødvendig å involvere flere personer og tjenester for å ivareta en helhet rundt barnets omsorgssituasjon. I masterstudiet legges det vekt på arbeid med å bygge kritisk faglig analytisk kompetanse og kompetanse i å gjøre grundige skjønnsmessige vurderinger og gi gode faglige begrunnelser. Arbeidet bygger på en kunnskapsforståelse der både forskning, erfaring og brukernes kunnskap trekkes inn. Studiet vektlegger en praksisnær tilnærming. Gjennom bruk av blant annet studentenes arbeidserfaringer, case, praksisrelevant forskning gir undervisningen studentene et relevant og oppdatert kompetansegrunnlag.

  Følgende områder er sentrale på master i barnevern:

  • Barnevernsfaglig arbeid, vurdering og skjønnsutøvelse
  • Innovasjon og kunnskapsbasert praksis
  • Rettsanvendelse i barnevernet
 • Hvem er studiet for?

  Master i barnevern retter seg mot barnevernspedagoger som arbeider i ulike deler av barnevernsfeltet som barnevernstjeneste, institusjonsarbeid og kan også være relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse, kriminalomsorg og for arbeid i barnehage og skole.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

  Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

  Vår - uke 5, 10, 17

  Studiesamlinger for studieåret 2024-2025 er følgende

  Høst - uke 34, 39, 46

  Vår - uke 5, 10, 15

  Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

  Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

  Utdanningen har noen felles emner med masterutdanning i barnevernsarbeid

 • Innpass av tidligere utdanning

  Studenter som har tatt annen relevant utdanning på masternivå, for eksempel videreutdanning, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

 • Arbeid- og undervisningsformer

  Undervisningen er lagt opp med varierte og studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det vil være forelesninger, selvstudium, arbeidskrav og student- og lærerstyrte seminar.

  Undervisningen er samlingsbasert og i periodene mellom samlingene vil det inngå arbeid med digitale leksjoner og digitale samlinger. For å utvikle kompetanse i vurdering og beslutninger, benyttes læringsformer som fremmer kritisk analytiske ferdigheter for eksempel casebasert metodikk og gruppediskusjoner. I studiet legges det stor vekt på utvikling av skriftlige ferdigheter. Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet både fra lærere og medstudenter

  Studiet har en praksisnær profil. Gjennom bruk av blant annet studentenes arbeidserfaringer, case, praksisrelevant forskning og gjesteforelesere fra ulike deler av praksisfeltet, gir undervisningen studentene et relevant og oppdatert kompetansegrunnlag.

  Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven. Det kan også velges emner fra andre masterutdanninger og videreutdanninger.

Elisabeth Brodtkorb

Programansvarlig

Elisabeth Brodtkorb

førsteamanuensis

elisabeth.brodtkorb@vid.no

Elise Fylling

Opptak

Elise Fylling

rådgiver, opptak

elise.fylling@vid.no

Emneliste

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Familieveiledning
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Endringsarbeid i barnevernet
 • Utredninger og omsorgsvurderinger i barnevernet
 • Ettervern
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Barn, unge og straffegjennomføring
 • Seksualitet, seksuell helse og barnevern
 • Masteroppgave