Studier HelseSosial Master

Master i helsefremmende tjenester til eldre

Studiets fagområde er helsetjenester, og kjerneområdene er helsefremming, innovasjon og utvikling av tjenester til eldre, samt sammenhengende tjenester. Masterstudiet er tverrfaglig og relaterer seg derfor til et bredt fag- og forskningsfelt.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  120

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MAELDREDEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 8200
   • Totalt per semester NOK 9120

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Master i helsefremmende tjenester til eldre Deltid Oslo (MAELDREDEL)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   Fullført helse- og sosialfaglig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende internasjonal utdanning. Søkere med annen utdanning av samme omfang kan tas opp etter individuell vurdering. Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Se informasjon om hvordan du kan søke om godkjenning og innpassing av tidligere utdanning her.

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Spørsmål?

   Organisering

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger og med selvstendig arbeid mellom samlingene. Deler av undervisningen og opplegget knyttet til studiet vil foregå digitalt.

   Samlingsuker studieåret 2022-2023

   Høst 2022 uke 35, 39 og 46

   Vår 2023 uke 3, 9 og 17

  Antall eldre med sammensatte helseutfordringer vil øke i årene fremover. Politiske føringer utfordrer sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, sosionomer og andre samarbeidende profesjoner på kvalitetsforbedring og nytenkning i helse- og omsorgstjenester til denne gruppen.

  Spørsmål og svar

  • Målgruppe

   Masterstudiet i helsefremmende tjenester til eldre er et tilbud til personer som har fullført bachelorgrad i helse- eller sosialfag eller tilsvarende kompetanse, jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

  • Studiets formål

   Det tverrfaglige masterprogrammet i helsefremmende tjenester til eldre svarer på aktuelle samfunnsutfordringer. Studieprogrammet vil bidra til å øke handlingskompetansen hos helse- og sosialfaglig personell innen geriatri og omsorg for eldre personer. Målet er at dagens og fremtidens helsetjenester til eldre med helseutfordringer, og i særskilt grad eldre med demens og psykiske lidelser, kan utøves på en god og nytenkende måte.

  • Hva lærer du?

   Gjennom studiet har du som student mulighet til å tilegne deg avansert kunnskap og ferdigheter som er relevant for tverrfaglig praksis og for samhandling med ulike aktører i feltet. Studiet fremmer fagetisk refleksjon som du vil kunne dra nytte av i egen tjenesteutøvelse.

  • Utdanningens oppbygning

   Masterprogrammet bygger på en 1+1-modell hvor første del er utviklet tilsvarende en videreutdanningsdel. Vi arbeider med utvikling av 60 studiepoeng videreutdanningsdel. Per i dag tilbyr vi 30 studiepoeng, se Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre.

   Alle emnene i 3. og 4. semester (2. studieår) er valgemner og kan med godkjenning erstattes av emner i relevante studieprogram ved VID eller ved VIDs partnerinstitusjoner i utlandet.

   Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.

   • MAELDRE5003 - Eldre med demens og psykiske lidelser - 10 studiepoeng.
   • MAELDRE6050 - Personsentrerte tilnærminger ved demens og psykiske lidelser - 15 studiepoeng.
   • MAELDRE6052 - Helsefremming gjennom velferdsteknologiske løsninger - 10 studiepoeng.
  • Tilrettelegging

   Relevante andre emner og/eller videreutdanninger kan etter søknad gi fritak for inntil 60 studiepoeng. Eksempler vil være utdanninger innen eldreomsorg og demens som Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre for helsepersonell i kommunene i Østfold, Bærum (Viken) og Oslo og Videreutdanning i gerontologisk sykepleie.

  • Studiemuligheter etter endt utdanning

   Studiet kvalifiserer til stipendiatstillinger knyttet til forskerutdanning. Les mer om VIDs ph.d.-studier.

  • Yrkesmuligheter etter endt utdanning

   Studiet gir deg kompetanse og yrkesmuligheter i utvikling av helsetjenester til eldre.

   Studiet kvalifiserer primært til

   • Pasient- og brukerrettet arbeid og pasient- og brukerrettet fagutviklingsarbeid innen geriatri og omsorg for eldre, særlig rettet mot personer med demens og/eller psykiske lidelser
   • Stillinger innenfor helsetjenester som krever kunnskap på høyere grads nivå og der utviklingsarbeid er del av stillingsbeskrivelsen
   • Faglige lederstillinger

   Fullendt masterløp kvalifiserer også til

   • Stillinger innenfor undervisning og forskning i helse- og sosialfag
  • Hvorfor velge dette studiet?
   • Fremtidsrettet, samfunnsrelevant og meningsfull utdanning
   • Praksisnær utdanning på høyere gradsnivå
   • Godt fag- og studiemiljø
   • Fleksible læringsformer og varierte pedagogiske metoder

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå