Tre studenter ved deltidsstudiet i sykepleie som øver på hjertekompresjon på en dukke.

Sykepleie - deltid

Bachelor | Deltid | 4 år

Tre studenter ved deltidsstudiet i sykepleie som øver på hjertekompresjon på en dukke.

Lyst til å studere sykepleie, men kombinere det med en jobb ved siden av? Velg sykepleie deltid. Å være sykepleier er et allsidig og praktisk yrke fylt med meningsfulle oppgaver. Som sykepleier arbeider du med både å forebygge og behandle sykdom – i alle livets faser. Du må like å vise omsorg og være forberedt på å ta ansvar under vanskelige forhold. På VID har vi praksisnær læring med mål om å gjøre deg til en trygg og faglig dyktig sykepleier.

Deltidskull 2024 ved VID Oslo tas opp ved campus Oslo. Praksisstudier i kommunehelsetjenesten gjennomføres i Bærum kommune, og praksisstudier i spesialisthelsetjenesten gjennomføres på sykehus i Oslo og nærliggende områder der VID har praksisavtaler.

Neste opptak for Helgeland er høsten 2025.

Tilbys også som heltid

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2025
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 4 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 0
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 909
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Helgeland

  Neste opptak for Helgeland er høsten 2025.

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 12. august 2024
  Studiepoeng 180
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 4 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11149
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpassing for tidligere utdanning på bachelornivå.

Spørsmål og svar

 • Hva er sykepleie?

  Sykepleie handler om mennesker og behandlingen av dem, basert på deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk. Faget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn, og erfaringskunnskap.

 • Hvordan og hvor arbeider en sykepleier?

  Som sykepleier arbeider du med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan arbeide på sykehus, i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i forebyggende helsearbeid, innenfor psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

 • Hva lærer jeg?

  Sykepleiefaget inkluderer kunnskap om psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, biokjemi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil du trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. I praksisstudier vil du lære å anvende teoretisk og praktisk kunnskap i direkte møte med pasienter. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er grunnleggende i sykepleien.

 • Hva er praksisstudier?

  Praksis er en stor del av sykepleierutdanningen. Omtrent halvparten av utdanningen er praksisstudier eksempelvis i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, på sykehus og innenfor psykisk helse og rusomsorg.

  Les mer om praksis på Helgeland eller praksis i Sandvika/Oslo.

 • Hva blir jeg kvalifisert til?

  Sykepleiere er en etterspurt arbeidsressurs med bred og allsidig kompetanse. Dette gir mulighet for arbeid innen et vidt spekter av helsetjenesten. Tradisjonelt har sykepleiere arbeidet innen ulike deler av kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, innen ulike nivå. Bachelorutdanningen i sykepleie legger grunnlaget for videreutdanninger og masterutdanning.

 • Hvorfor studere sykepleie på Helgeland?

  Det er stor etterspørsel etter sykepleiere i hele Norge og Helgeland er intet unntak.

  Studiet er utviklet i et nært samarbeid med kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. Deltidsstudiet gir samme faglige tyngde og har samme pensum som heltidsstudier i sykepleie.

  Med en fullført grad i sykepleie vil du alltid være attraktiv i arbeidsmarkedet. Samtidig får du muligheten til å spesialisere deg senere ved f.eks. å bygge på med en videreutdanning, master eller ph.d.

  Sykepleiestudiet på Helgeland har også et helt nyutviklet valgemne som gjør at du blir enda bedre rustet til å jobbe som sykepleier i distriktene – fordi vi vet at det er stor forskjell på å bo og jobbe på Helgeland og i storbyen. Valgemnet gjør deg ekstra godt rustet til å stå i situasjoner hvor du kanskje er eneste helsepersonell i nærheten. Dette er situasjoner som er mer aktuelle på Helgeland og andre steder i distriktene.

  Vårt tette samarbeid med kommuner og sykehus i regionen bidrar til et genuint studiemiljø i Sandnessjøen, med tett oppfølging av våre dyktige ansatte ved VID Helgeland. Studiesenter RKK i Sandnessjøen tilbyr gratis kveldssamlinger med god mat, faglig og sosialt påfyll for studenter, i tett samarbeid med fagmiljøene i kommuner og sykehus.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Sykepleie deltid er organisert som en samlingsbasert utdanning med inntil 10 fysiske samlingsuker det første året på 3-5 dager, og 5-6 samlingsuker på 3-5 dager i året de resterende studieårene.

  Forventninger til studieinnsats ved deltidsstudiet er et arbeidsomfang på 75 % pr. år, som utgjør forventet arbeidsinnsats på 30 timer pr uke. Vi anbefaler at søkere til studiet tar høyde for studiets arbeidsomfang.

  Mellom de fysiske samlingsukene og praksisstudier blir det to faste digitale studieaktive dager ukentlig. Hensikten er å sikre studieaktivitet og studieprogresjon. Her vil det være rom for undervisning, samarbeid med medstudenter og veiledning av faglærere. Digitale studieaktive dager inneholder undervisning, gruppearbeid med ulike studentaktive læringsmetoder hvor studentene jobber digitalt både i grupper og individuelt. Noe av undervisningen er nærværspliktig. Les mer om nærversplikt i studieplanen.

  Studiet er lagt opp slik at du kan studere ved siden av en redusert stilling i din nåværende jobb. Vi anbefaler ikke å arbeide mer enn 20-30% da studiet tilsvarer 75% av et "vanlig" fulltidsstudium. Det passer også godt for deg som ønsker et mer fleksibelt utdanningsløp i nærheten av der du bor – fordi du kanskje har familie eller andre forpliktelser. Praksisstudier gjennomføres på fulltid. Det betyr at arbeidsbelastningen under praksisstudiene er som for fulltidsstudentene.

  Det vises til studieløpet for organisering av studiet. Endringer kan forekomme.

  OSLO

  De fysiske samlingsukene vil være ved campus Oslo. Hensikten med fysiske samlingsukene er å skape tilhørighet, gi innføring i emnene gjennom forelesninger og ulike læringsmetoder, avklare forventninger og holde motivasjonen for studiet oppe. Samlingsukene og de digitale studieaktive dagene muliggjør også samarbeid med andre studenter ved campus Oslo og sykepleierstudenter på deltidsstudiet på Helgeland.

  Deltidskull 2024 ved VID Oslo tas opp ved campus Oslo. Praksisstudier i kommunehelsetjenesten gjennomføres i Bærum kommune, og praksisstudier i spesialisthelsetjenesten gjennomføres på sykehus i Oslo og nærliggende områder der VID har praksisavtaler.

  Ferdighetstrening og simuleringsøvelser vil bli gjennomført ved VIDs campus i Oslo.

  HELGELAND

  De fysiske samlingsukene vil hovedsakelig være ved Sandnessjøen videregående skole eventuelt Flusthuset.

  For at det skal være enklest mulig å komme seg til og fra samlingene i Sandnessjøen, vil starttidspunktene hver dag være tilpasset kollektivtransporten til og fra Sandnessjøen – enten du kommer med buss eller båt.

  Hensikten med fysiske samlingsukene er å skape tilhørighet, gi innføring i emnene gjennom forelesninger og ulike læringsmetoder, avklare forventninger og holde motivasjonen for studiet oppe.

  Ferdighetstrening og simuleringsøvelser vil bli gjennomført ved Sandnessjøen videregående skole.

 • Når er det samlingsuker?

  1. studieår (med forbehold om endringer)

  • Høst 2024 – uke 34, 39, 44 og 48
  • Vår 2025 – uke 3, 6, 10, 12, 15 og 19

  Mellom de fysiske samlingsukene blir det faste digitale studieaktive dager ukentlig på tirsdager og torsdager for høstkull 24.

 • Hvor kan du få økonomisk støtte?

  Studenter ved VID som er enslige mødre kan søke om studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse. Stipendene er på opptil 50 000 kroner for heltidsstudenter, kr 40 000 for deltidsstudenter og 25 000 kroner for studenter ved master – og videreutdanninger per studieår.

  Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Maks utbetaling pr år er kr 15.000.

  Flere kommuner tilrettelegger for støtte- og stipendordninger til sykepleierstudentene, finansiert med allerede avsatte midler eller via årets søknad om kompetanse- og innovasjonsmidler fra Statsforvalteren. Ta kontakt med din kommune/ arbeidsgiver angående jobb og/eller stipendtilbud.

 • Kan jeg søke på grunnlag av relevant arbeidserfaring?

  Det er mulig å søke sykepleie uten generell studiekompetanse. Da søker du på grunnlag av realkompetanse. For å kvalifisere til sykepleie trenger du likevel norsk (393 timer) og matematikk (224 timer) på nivå med generell studiekompetanse. I tillegg må du ha gjennomsnittskarakteren 3 i begge fagene. Hvis du har gått yrkesfag uten påbygging, mangler du sannsynligvis begge fagene. Du må også ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. Les mer om å søke på grunnlag av realkompetanse: https://www.vid.no/opptak/realkompetanse/

 • Kan jeg overflytte til VID fra en annen høgskole? 

  Det er mulig å søke om overflytting til andre og tredje år ved VIDs bachelor i sykepleie, men for å få dette innvilget må studieløpet ved ditt lærested samsvare med studieløpet ved VID i stor grad. Vi har dessverre ikke kapasitet til å forhåndsvurdere dette, men du kan sammenligne ditt studieprogram med VIDs studieprogram ved å se på vår studieplan nederst på denne siden. For at overflytting skal være aktuelt, må det også være ledige plasser på kullet det søkes til. Les mer: https://www.vid.no/opptak/overflytting/

Bachelor i sykepleie – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Norge har stort behov for flere sykepleiere. På VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet i Oslo og Betanien og Haraldsplass i Bergen) utdannes 400 dyktige sykepleiere i året. Som sykepleier utgjør du en viktig forskjell for mennesker i sårbare situasjoner.

Spørsmål og svar

 • Hva er sykepleie?

  Sykepleie handler om mennesker og behandlingen av dem, basert på deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk. Faget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn, og erfaringskunnskap.

 • Hvordan og hvor arbeider en sykepleier?

  Som sykepleier arbeider du med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan arbeide på sykehus, i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i forebyggende helsearbeid, innenfor psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

 • Hva lærer jeg?

  Sykepleiefaget inkluderer kunnskap om psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, biokjemi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil du trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. I praksisstudier vil du lære å anvende teoretisk og praktisk kunnskap i direkte møte med pasienter. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er grunnleggende i sykepleien.

 • Hva er praksisstudier?

  Praksis er en stor del av sykepleierutdanningen. Omtrent halvparten av utdanningen er praksisstudier eksempelvis i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, på sykehus og innenfor psykisk helse og rusomsorg.

  Les mer om praksis på Helgeland eller praksis i Sandvika/Oslo.

 • Hva blir jeg kvalifisert til?

  Sykepleiere er en etterspurt arbeidsressurs med bred og allsidig kompetanse. Dette gir mulighet for arbeid innen et vidt spekter av helsetjenesten. Tradisjonelt har sykepleiere arbeidet innen ulike deler av kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, innen ulike nivå. Bachelorutdanningen i sykepleie legger grunnlaget for videreutdanninger og masterutdanning.

 • Hvorfor studere sykepleie på Helgeland?

  Det er stor etterspørsel etter sykepleiere i hele Norge og Helgeland er intet unntak.

  Studiet er utviklet i et nært samarbeid med kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. Deltidsstudiet gir samme faglige tyngde og har samme pensum som heltidsstudier i sykepleie.

  Med en fullført grad i sykepleie vil du alltid være attraktiv i arbeidsmarkedet. Samtidig får du muligheten til å spesialisere deg senere ved f.eks. å bygge på med en videreutdanning, master eller ph.d.

  Sykepleiestudiet på Helgeland har også et helt nyutviklet valgemne som gjør at du blir enda bedre rustet til å jobbe som sykepleier i distriktene – fordi vi vet at det er stor forskjell på å bo og jobbe på Helgeland og i storbyen. Valgemnet gjør deg ekstra godt rustet til å stå i situasjoner hvor du kanskje er eneste helsepersonell i nærheten. Dette er situasjoner som er mer aktuelle på Helgeland og andre steder i distriktene.

  Vårt tette samarbeid med kommuner og sykehus i regionen bidrar til et genuint studiemiljø i Sandnessjøen, med tett oppfølging av våre dyktige ansatte ved VID Helgeland. Studiesenter RKK i Sandnessjøen tilbyr gratis kveldssamlinger med god mat, faglig og sosialt påfyll for studenter, i tett samarbeid med fagmiljøene i kommuner og sykehus.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Sykepleie deltid er organisert som en samlingsbasert utdanning med inntil 10 fysiske samlingsuker det første året på 3-5 dager, og 5-6 samlingsuker på 3-5 dager i året de resterende studieårene.

  Forventninger til studieinnsats ved deltidsstudiet er et arbeidsomfang på 75 % pr. år, som utgjør forventet arbeidsinnsats på 30 timer pr uke. Vi anbefaler at søkere til studiet tar høyde for studiets arbeidsomfang.

  Mellom de fysiske samlingsukene og praksisstudier blir det to faste digitale studieaktive dager ukentlig. Hensikten er å sikre studieaktivitet og studieprogresjon. Her vil det være rom for undervisning, samarbeid med medstudenter og veiledning av faglærere. Digitale studieaktive dager inneholder undervisning, gruppearbeid med ulike studentaktive læringsmetoder hvor studentene jobber digitalt både i grupper og individuelt. Noe av undervisningen er nærværspliktig. Les mer om nærversplikt i studieplanen.

  Studiet er lagt opp slik at du kan studere ved siden av en redusert stilling i din nåværende jobb. Vi anbefaler ikke å arbeide mer enn 20-30% da studiet tilsvarer 75% av et "vanlig" fulltidsstudium. Det passer også godt for deg som ønsker et mer fleksibelt utdanningsløp i nærheten av der du bor – fordi du kanskje har familie eller andre forpliktelser. Praksisstudier gjennomføres på fulltid. Det betyr at arbeidsbelastningen under praksisstudiene er som for fulltidsstudentene.

  Det vises til studieløpet for organisering av studiet. Endringer kan forekomme.

  OSLO

  De fysiske samlingsukene vil være ved campus Oslo. Hensikten med fysiske samlingsukene er å skape tilhørighet, gi innføring i emnene gjennom forelesninger og ulike læringsmetoder, avklare forventninger og holde motivasjonen for studiet oppe. Samlingsukene og de digitale studieaktive dagene muliggjør også samarbeid med andre studenter ved campus Oslo og sykepleierstudenter på deltidsstudiet på Helgeland.

  Deltidskull 2024 ved VID Oslo tas opp ved campus Oslo. Praksisstudier i kommunehelsetjenesten gjennomføres i Bærum kommune, og praksisstudier i spesialisthelsetjenesten gjennomføres på sykehus i Oslo og nærliggende områder der VID har praksisavtaler.

  Ferdighetstrening og simuleringsøvelser vil bli gjennomført ved VIDs campus i Oslo.

  HELGELAND

  De fysiske samlingsukene vil hovedsakelig være ved Sandnessjøen videregående skole eventuelt Flusthuset.

  For at det skal være enklest mulig å komme seg til og fra samlingene i Sandnessjøen, vil starttidspunktene hver dag være tilpasset kollektivtransporten til og fra Sandnessjøen – enten du kommer med buss eller båt.

  Hensikten med fysiske samlingsukene er å skape tilhørighet, gi innføring i emnene gjennom forelesninger og ulike læringsmetoder, avklare forventninger og holde motivasjonen for studiet oppe.

  Ferdighetstrening og simuleringsøvelser vil bli gjennomført ved Sandnessjøen videregående skole.

 • Når er det samlingsuker?

  1. studieår (med forbehold om endringer)

  • Høst 2024 – uke 34, 39, 44 og 48
  • Vår 2025 – uke 3, 6, 10, 12, 15 og 19

  Mellom de fysiske samlingsukene blir det faste digitale studieaktive dager ukentlig på tirsdager og torsdager for høstkull 24.

 • Hvor kan du få økonomisk støtte?

  Studenter ved VID som er enslige mødre kan søke om studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse. Stipendene er på opptil 50 000 kroner for heltidsstudenter, kr 40 000 for deltidsstudenter og 25 000 kroner for studenter ved master – og videreutdanninger per studieår.

  Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipendet vil maks dekke 50% av egne utgifter (dekker ikke utgifter du får dekket av andre) til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Maks utbetaling pr år er kr 15.000.

  Flere kommuner tilrettelegger for støtte- og stipendordninger til sykepleierstudentene, finansiert med allerede avsatte midler eller via årets søknad om kompetanse- og innovasjonsmidler fra Statsforvalteren. Ta kontakt med din kommune/ arbeidsgiver angående jobb og/eller stipendtilbud.

 • Kan jeg søke på grunnlag av relevant arbeidserfaring?

  Det er mulig å søke sykepleie uten generell studiekompetanse. Da søker du på grunnlag av realkompetanse. For å kvalifisere til sykepleie trenger du likevel norsk (393 timer) og matematikk (224 timer) på nivå med generell studiekompetanse. I tillegg må du ha gjennomsnittskarakteren 3 i begge fagene. Hvis du har gått yrkesfag uten påbygging, mangler du sannsynligvis begge fagene. Du må også ha minimum fem års relevant arbeidserfaring. Les mer om å søke på grunnlag av realkompetanse: https://www.vid.no/opptak/realkompetanse/

 • Kan jeg overflytte til VID fra en annen høgskole? 

  Det er mulig å søke om overflytting til andre og tredje år ved VIDs bachelor i sykepleie, men for å få dette innvilget må studieløpet ved ditt lærested samsvare med studieløpet ved VID i stor grad. Vi har dessverre ikke kapasitet til å forhåndsvurdere dette, men du kan sammenligne ditt studieprogram med VIDs studieprogram ved å se på vår studieplan nederst på denne siden. For at overflytting skal være aktuelt, må det også være ledige plasser på kullet det søkes til. Les mer: https://www.vid.no/opptak/overflytting/

Bjørg Toril Stranden Langmo

Studieleder

Bjørg Toril Stranden Langmo

høgskolelektor, studieleder

bjorg.langmo@vid.no

Bjørg Toril Stranden Langmo

Studieleder

Bjørg Toril Stranden Langmo

høgskolelektor, studieleder

bjorg.langmo@vid.no

Emneliste

 • BASPDEL1015 Grunnleggende sykepleie, fag og profesjon
 • BASPDEL1025 Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • BASPDEL1035 Sykdomslære
 • BASPDEL1045 Grunnleggende sykepleie i klinisk praksis
 • BASPDEL2010 Sykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke
 • BASPDEL2020 Sykepleie til akutt, kritisk, kronisk syke i klinisk praksis del 1
 • BASPDEL2030 Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke i klinisk praksis del
 • BASPDEL2050 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis (bachelornivå, fellespensum)
 • BASPDEL3020 Sykepleie til hjemmeboende pasienter
 • BASPDEL2040 Folkehelse i et lokalt og globalt perspektiv
 • BASPDEL3010 Sykepleiefaglig ledelse og innovasjon i et samfunn i endring
 • BASPDEL3040 Sykepleiefaglig fordypning: Bacheloroppgave
 • BASPDEL3030 Sykepleie i samhandling med mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet