En dame i hvit kjole blir holdt i hendene av en mann

Geriatrisk sykepleie

Videreutdanning | Deltid | 2 år

En dame i hvit kjole blir holdt i hendene av en mann

En videreutdanning for sykepleiere som ønsker sterkere geriatrisk vurderings- og prioriteringskompetanse, og som kan drive kvalitetsutvikling og fagutvikling for å imøtekomme fremtidens utfordringer.

Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Oppstart 2. september 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9609
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført 3-årig bachelor (180 studiepoeng) i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100 % stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.

  For søkere med utenlandsk utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Det er en forutsetning med gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. For ytterligere informasjon henvises det til høgskolens forskrift om opptak.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon som sykepleier
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  Arbeidsavtaler og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiet henvender seg til søkere med interesse for fagfeltet, som har 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.

 • Studiets formål

  Studiet har som mål å utdanne reflekterte sykepleiere som med høy yrkesetisk standard kan vurdere helsebehov, samt iverksette, organisere og evaluere sykepleie- og omsorgstjenester i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studiet bidrar videre til økt faglig innsikt og utvikler studentenes evne til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet gir 60 studiepoeng og er samlingsbasert. Studiet tas på deltid over to år (fire semester) og har en forventet studiebelastning på gjennomsnittlig 20 timer i uken. Det er tre ukesamlinger per semester. I tillegg har studiet obligatoriske praksisuker, oppdatert informasjon om dette kommer. Praksis er tilknyttet både kommune- og spesialisthelsetjenester, og gjennomføres utenom samlingsukene. Studenter som ikke bor i Bergen og omegn oppfordres til selv å skaffe praksisplasser.

  Samlingsuker for høsten 2024: Uke 36, 43 og 48

  Samlingsuker for våren 2025: Uke 6, 13 og 20

 • Behov for utdanningen

  Befolkningsprognosene viser at gruppen over 80 år, de aller eldste, øker fordi vi lever lengre. De fleste i denne gruppen er aleneboende og ved høy alder ses progredierende funksjonstap, akutt geriatrisk sykdom og forverring av helseplager. Det er dessuten en særlig økning i kroniske lidelser og demens, noe som tilsier at behovene for varierte sykepleie- og omsorgstjenester vil øke.

  Geriatrisk sykepleie er et spesialisert område innen sykepleiefaget som skal bidra til å styrke helsetjenestene til eldre. Fagområdet omfatter identifisering, vurdering, omsorg og behandling, samt koordinering og oppfølging av helsehjelp til eldre pasienter.

 • Pedagogikk og læring

  Høgskolen legger opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og studieformer.

  Undervisningen er forskningsbasert og tar utgangspunkt i teoretisk og praktisk kunnskap. Studiet er tilrettelagt voksenpedagogiske prinsipper med høy grad av egenaktivitet og ansvar for egen læring.

  Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse søkes integrert i studentenes praksis. Studiet er samlingsbasert med arbeidskrav mellom ukesamlingene.

  Studiet er basert på varierte arbeids- og undervisningsformer:

  • Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse
  • Gruppearbeid
  • Seminarer/BIP/COIL
  • Selvstudier
  • Systematisk klinisk pasientundersøkelse og vurdering
  • Ferdighetstrening og simulering på ferdighetssenter
  • Faglige og pedagogiske digitale verktøy
  • Praksisstudier med tilknyttede arbeidskrav
  • Veiledning
  • Ressursforelesninger
 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiet henvender seg til søkere med interesse for fagfeltet, som har 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.

 • Studiets formål

  Studiet har som mål å utdanne reflekterte sykepleiere som med høy yrkesetisk standard kan vurdere helsebehov, samt iverksette, organisere og evaluere sykepleie- og omsorgstjenester i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studiet bidrar videre til økt faglig innsikt og utvikler studentenes evne til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Studiet gir 60 studiepoeng og er samlingsbasert. Studiet tas på deltid over to år (fire semester) og har en forventet studiebelastning på gjennomsnittlig 20 timer i uken. Det er tre ukesamlinger per semester. I tillegg har studiet obligatoriske praksisuker, oppdatert informasjon om dette kommer. Praksis er tilknyttet både kommune- og spesialisthelsetjenester, og gjennomføres utenom samlingsukene. Studenter som ikke bor i Bergen og omegn oppfordres til selv å skaffe praksisplasser.

  Samlingsuker for høsten 2024: Uke 36, 43 og 48

  Samlingsuker for våren 2025: Uke 6, 13 og 20

 • Behov for utdanningen

  Befolkningsprognosene viser at gruppen over 80 år, de aller eldste, øker fordi vi lever lengre. De fleste i denne gruppen er aleneboende og ved høy alder ses progredierende funksjonstap, akutt geriatrisk sykdom og forverring av helseplager. Det er dessuten en særlig økning i kroniske lidelser og demens, noe som tilsier at behovene for varierte sykepleie- og omsorgstjenester vil øke.

  Geriatrisk sykepleie er et spesialisert område innen sykepleiefaget som skal bidra til å styrke helsetjenestene til eldre. Fagområdet omfatter identifisering, vurdering, omsorg og behandling, samt koordinering og oppfølging av helsehjelp til eldre pasienter.

 • Pedagogikk og læring

  Høgskolen legger opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og studieformer.

  Undervisningen er forskningsbasert og tar utgangspunkt i teoretisk og praktisk kunnskap. Studiet er tilrettelagt voksenpedagogiske prinsipper med høy grad av egenaktivitet og ansvar for egen læring.

  Arbeids- og undervisningsformene skal legge til rette for at kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse søkes integrert i studentenes praksis. Studiet er samlingsbasert med arbeidskrav mellom ukesamlingene.

  Studiet er basert på varierte arbeids- og undervisningsformer:

  • Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse
  • Gruppearbeid
  • Seminarer/BIP/COIL
  • Selvstudier
  • Systematisk klinisk pasientundersøkelse og vurdering
  • Ferdighetstrening og simulering på ferdighetssenter
  • Faglige og pedagogiske digitale verktøy
  • Praksisstudier med tilknyttede arbeidskrav
  • Veiledning
  • Ressursforelesninger
 • Påbygg til mastergrad

  Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie.

Kristin Ferstad

Programansvarlig

Kristin Ferstad

høgskolelektor

kristin.ferstad@vid.no

Emneliste

 • Geriatrisk sykepleie
 • Akuttgeriatrisk sykepleie
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Geriatrisk sykepleie - fag og profesjon
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Kvalitetsutviklingsarbeid i praksis