Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i helsesykepleie

En videreutdanning til helsesykepleier skal bidra til at du har en dypere forståelse av utfordringer i folkehelsearbeidet generelt, og helsestasjons-og skolehelsetjenesten spesielt og hvordan disse kan ivaretas.


 • Studiested

  Oslo

  Studieform

  Deltid

  Studiestart

  14. august 2023

  Søknadsfrist

  15. april 2023

  Støttes av Lånekassen

  Ja

  Studiepoeng

  60

  Søk opptak, fakta og organisering

  • Oslo (Deltid)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 14. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode HELSE
   • Studiepoeng 60
   • Studieform Deltid
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser 50
   • Undervisningsspråk Norsk

   Priser

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 22200
   • Totalt per semester NOK 23120

   Programansvarlig

   Søk opptak

   Videreutdanning i helsesykepleie Deltid Oslo (HELSE)

   Studiestart 14. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Opptakskrav

   • Norsk autorisasjon i sykepleie
   • Minst ett års pasientrettet praksis i en sykepleierstilling. Praksis regnes fra og med dato for utstedt autorisasjon
   • Karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen

   Søker må være kvalifisert iht. opptakskravene innen søknadsfrist 15. april. Søknadsfristen er absolutt. Det er derfor viktig at du laster opp all dokumentasjon innen denne fristen. Dokumentasjon som er lastet opp senere enn 15. april blir ikke tatt hensyn til.

   Dokumentasjonskrav

   Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker og senest innen søknadsfristens utløp:

   • Vitnemål fra bachelorgrad
   • Norsk autorisasjon som sykepleier / HPR-nummer
   • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
   • Følgende gjelder kun søkere i kvote for konstituerte helsesykepleiere: bekreftelse fra leder på stilling som konstituert helsesykepleier. 20 % av studieplassene er forbeholdt søkere som jobber som konstituerte helsesykepleiere

   Arbeidsavtaler/-kontrakter og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Spørsmål?

   Send en e-post til opptak@vid.no

   Organisering

   Se ukesoversikt for skoleåret 2022-2023 kull 22

   Vi anbefaler at du leser følgende bøker for å forberede deg:

   Garsjø O. Forebyggende og helsefremmende arbeid : fra individ- til systemorientert tenkning og praksis. Gyldendal. 2018

   Misund Dahl B. (red.). Helsesykepleie – en grunnbok. 1 utgave. Fagbokforlaget. 2020

  Sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie har inngående kunnskap og forståelse for barn, unge og familiers situasjon. Videreutdanningen er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget.

  Spørsmål og svar

  • Hvordan bli helsesykepleier?

   Helsesykepleie er en videreutdanning for sykepleiere

   Som autorisert sykepleier kan du videreutdanne deg til helsesykepleier, og videre jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

   Videreutdanningen i helsesykepleie er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget.

  • Hva er snittet eller poenggrensene for helsesykepleie?

   Poenggrenser for helsesykepleie

   Ordinær kvote: 41,76 poeng.

   Kvote for konstituerte helsesykepleiere: 38,64 poeng.

  • Hva gjør en helsesykepleier? 

   Helsesykepleieren har en viktig samfunnsrolle

   Sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie har avansert kompetanse i å vurdere helsebehov og kan ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre skal de kunne arbeide tverrfaglig og kunnskapsbasert for å sikre best mulig ivaretakelse og oppfølging av brukere.

   Kommunehelsetjenesten

   Helsesykepleieren jobber som regel i kommunehelsetjenesten, som i hovedsak er tilkknyttet helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU). Helsestasjonstilbudet når fram til nesten alle barn de første leveårene, uavhengig av foreldrenes sosiale posisjon, og medvirker til utjevning av sosial ulikhet på helseområdet. En velfungerende skolehelsetjeneste som bidrar til å fremme god psykisk og fysisk helse hos barn og unge er viktig i et folkehelseperspektiv.

   HFU er med sine gratis helsetjenester til ungdom mellom 13 og 25 år et viktig tilbud i en sårbar alder med mange fysiske og psykiske endringer.

  • Hvilke kvalifikasjoner får jeg med helsesykepleier-studiet?

   Kompetanse og kvalifikasjoner som helsesykepleier

   Studiet skal videre kvalifisere til stillinger som helsesykepleier i kommunen.

  • Hva lærer jeg på helsesykepleien?

   Læringsutbytte ved helsesykepleier-utdanningen

   Sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie har avansert kompetanse i å vurdere helsebehov og kan ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre skal de kunne arbeide tverrfaglig og kunnskapsbasert for å sikre best mulig ivaretakelse og oppfølging av brukere.

  • Hvor får jeg praksis som helsesykepleier?

   Praksisperiodene

   Ti uker av studiet (4 vårsemestret + 6 høstsemesteret) er praksis i helsestasjon -og skolehelsetjenesten. Du kan ikke regne med å få praksisplass på hjemstedet ditt, da våre praksisplasser hovedsakelig er i Oslo og Viken-området. Det kan derfor bli nødvendig med pendling og evt. leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesykepleierutdanningen.

  • Kan jeg ta påbygg etter endt utdanning?

   Påbygg til master i klinisk sykepleie

   Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie.

  • Viktig informasjon om studiepoeng ved helsesykepleie

   Helsesykepleierutdanningen blir ifølge ny forskrift fra -21 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-04-09-1146) utvidet fra 60 studiepoeng til 90 studiepoeng. Utdanningen vil også gå fra å være en deltidsutdanning til å bli en heltidsutdanning. Det betyr at du kan kalle deg helsesykepleier etter 1,5 år. Hvis du tar hele mastergraden, bruker du 2 år.

   Studieplanen vil dermed ha endret sin nåværende struktur, og det gjøres oppmerksom på at studenter som velger å gå ut i permisjon fra kull -22, må være forberedt på noe utfordrende tilrettelegging for å fullføre etter gammel studieplan. Studieplanen skal til godkjenning i utdanningsutvalget i løpet av høsten, og vil bli lagt ut på web-siden så snart den er godkjent. Dette kan medføre endringer i opptakskravene. Endringer vil bli publisert på nettsiden når de har blitt vedtatt. For nærmere informasjon, kontakt Hilde Egge.

  • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

   At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

  Ressurser

  Har du bestemt deg? Søk opptak nå