Studier Sosial Videreutdanning

Videreutdanning i sorgstøttearbeid

Denne videreutdanningen er rettet mot sosial-, helse-, diakoner, andre profesjonelle og likepersoner som møter mennesker i sorg. Den skal gi oppdatert og særskilt kompetanse til å møte mennesker i tap og sorgprosesser. Utdanningen tilbys både på bachelor- og masternivå.

Et fotografi av en mann som snakker og en gruppe som støtter ham.
 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode VUSORG
  • Studiepoeng 30
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 25
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 9900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 10949

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i sorgstøttearbeid Deltid Oslo (VUSORG Masternivå)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023

  Opptakskrav

  For opptak til videreutdanningen på masternivå kreves fullført bachelorutdanning med 180 studiepoeng innenfor sosialt arbeid, barnevern, sykepleie, vernepleie og ergoterapi. Søkere med profesjonsstudier i medisin, psykologi, diakoni eller teologi kvalifiserer også for opptak.

  Søkere med annen utdanning av minimum tilsvarende omfang som en bachelorgrad og relevant arbeidserfaring, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det dokumenteres minimum to års relevant yrkeserfaring etter endt utdannelse.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Den tverrfaglige videreutdanningen i Sorgstøttearbeid er organisert som et ettårig deltidsstudium og er samlingsbasert. Videreutdanningen består av tre enkeltemner på 10 studiepoeng.
  Studiet kan tas som en selvstendig videreutdanning på 30 studiepoeng. Det er opptak til videreutdanningen i høstsemesteret.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kainat Tararr, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 45 18 31, e-post: kainat.tararr@vid.no

 • Oslo (Deltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode VUSORGB
  • Studiepoeng 30
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 1
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 10
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 9900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 10949

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i sorgstøttearbeid Deltid Oslo (VUSORGB Bachelornivå)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023

  Poenggrense

  Ny utdanning

  Opptakskrav

  For opptak til videreutdanningen på bachelornivå kreves det generell studiekompetanse og tilleggskrav om minst ett års dokumentert erfaring fra sorgstøttearbeid, for eksempel frivillig arbeid, arbeid i begravelsesbransjen eller i en interesseorganisasjon innenfor sorgfeltet.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Den tverrfaglige videreutdanningen i Sorgstøttearbeid er organisert som et ettårig deltidsstudium og er samlingsbasert. Videreutdanningen består av tre enkeltemner på 10 studiepoeng. Studiet kan tas som en selvstendig videreutdanning på 30 studiepoeng.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kainat Tararr, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 45 18 31, e-post: kainat.tararr@vid.no

Dette lærer du

I denne utdanningen tar vi utgangspunkt i nyere sorgteori som beskriver sorg som individuelle prosesser hvor pendling mellom sorgsentrering og mestringssentrering vil være skiftende. Fra dette perspektivet forstås sorg ikke som noe som skal bearbeides, men som en reaksjon på livshendelser som vil prege livet etterpå.

Samlingsdatoer høst 2023 og vår 2024

 • Høst 2023 er det samling i ukene 35 og 44 fra mandag til og med onsdag for masos-417. Oppstartsdag er 28.8.23
 • Vår 2024 er det samling i ukene 5, 10 og 18 (datoer kommer) for masos406 og masos422. Masos-422 har også mindre gruppesamlinger mellom samlingsukene.

Samlingsdatoer vår 2023

 • Uke 5, 30.1-1.2
 • Uke 10, 6.3-8.3
 • Uke 18, 2.5-3.5

Les mer om emner i Studieplanen

Spørsmål og svar

 • Sorg i kontekst

  Utdanningen har en sosialpsykologisk og økologisk forankring som fordrer at sorg forståes i kontekst og ikke kun som det enkelte individs sorgprosess. Det økologiske perspektivet inkluderer oppmerksomhet på at sorg kan medføre endringer av sosial situasjon, hvilke sosiale arenaer en deltar på, endringer i helse og økonomi kan også være forbundet med store tap.

  Det vil særlig bli vektlagt perspektiver som belyser etterlatte og nærståendes sorg og hvordan sorg kan endre familierelasjoner. Barn og unges sorg er et sentralt tema i utdanningen. Det vil gjennomgående brukes eksempler på oppfølging av barn, ungdom og voksne omsorgspersoners sorg i undervisningen.

  I tillegg tematiseres hvordan en kan forstå sorg i ulike kulturelle perspektiv, herunder ulike livssyn. Det vil bli gitt undervisning som belyser hvordan sorgprosesser uttrykkes, forståes og møtes på ulike måter. Det vil særlig bli lagt vekt på hvordan ideelle aktører, interesse og brukerorganisasjoner kan ha en hensiktsmessig rolle i sorgarbeid. På masternivå tematiseres sorgforstyrrelse som en diagnose.

  Målsettingen er å gi utvidet innsikt i hvordan å møte mennesker i sorg på måter som kan forebygge at sorg blir sykdom, ikke å gi studentene kompetanse til å behandle sorg terapeutisk. En del av dette er eksempelvis å kunne identifisere mennesker som kan ha nytte av terapi.

 • Læringsutbytte Masternivå VUSORG

  Kandidatene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at de etter endt utdanning: Har utdypet kunnskap om hvordan sorg og tap kan medføre endringer i livet Har spesialisert innsikt i ulike sorgteorier Har avansert kunnskap om barn, unge og voksnes sorgreaksjoner og sorgprosesser Kan gjennom økologisk tilnærming gjøre analyser av hvordan gi sorgstøtte til mennesker i ulike livssituasjoner Har kunnskap om og kan kritisk vurdere hvordan brukerorganisasjoner, ideelle og religiøse tiltak og offentlige tjenester utfyller hverandre som sorgstøttetilbud i Norge Kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig over ulike sorgteoriers relevans i møte med mennesker i ulike sorgprosesser. Har spesialiserte ferdigheter i drive sorgstøttearbeid med individer, familier og i sorggrupper Kan reflektere kritisk over hvordan egen erfaring fra tap kan være en ressurs i møte med andre i sorgprosesser

 • Læringsutbytte Bachelornivå VUSORGB

  Har kunnskap om hvordan sorg og tap kan medføre endringer i livet Kan gjøre rede for ulike sorgteorier Har kunnskap om barn, unge og voksnes sorgreaksjoner og sorgprosesser Kan ved hjelp av teori begrunne hvordan å gi sorgstøtte til mennesker i ulike livssituasjoner Har kunnskap om hvordan brukerorganisasjoner, ideelle og religiøse tiltak og offentlige tjenester utfyller hverandre som sorgstøttetilbud i Norge Kan beskrive ulike sorgteorier og gi eksempler på hvordan de kan være til nytte i møte med mennesker i ulike sorgprosesser Har ferdigheter i å drive sorgstøttearbeid med individer, familier og i sorggrupper Kan reflektere over hvordan egen erfaring fra tap kan være en ressurs og begrensning i møte med andre i sorgprosesser

 • Hvorfor velge studiet?

  Få spesialisert kunnskap i nyere sorgteori og ferdigheter om det å møte mennesker i sorg Tett oppfølging fra lærere Godt studiemiljø Fleksibelt studieløp, samlingsbasert, deltid

 • Emner

  Sorgstøttearbeid

  Emnet gir en innføring i ulike teoretiske modeller for sorgstøttearbeid og setter disse inn i en historisk kontekst. Studentene vil også få en innføring i faglig sorgstøttearbeid i møte med barn, ungdom og voksne, samt kunnskap om komplisert sorg og sorg som en ny diagnose. Emnet har et tverrfaglig utgangspunkt og det blir også tematisert hvordan tredje sektor er sentrale i deler av sorgarbeidet i det moderne Norge.

  Sorggruppeledelse

  Emnet omhandler nyere kunnskap om gruppeteori og hvordan fasilitere ulike former for grupper. Emnet vil omhandle både grupper som organiseres og ledes av profesjonelle, men også grupper som ledes av frivillige, deriblant likepersoner. I emnet vil studentene bli kjent med nyere internasjonal forskning om sorggruppearbeid, inkludert digitale gruppetilbud. Emnets innhold vil være relevant for forståelse og gjennomføring av flere typer samtalegrupper, men vil tematisk legge vekt på sorggrupper. Undervisningsopplegget vil legge til rette for at studentene trener på ferdigheter som er sentrale i sorggruppeledelse.

  Tap og mening

  Emnet omhandler det å leve videre etter betydelige tap. Det bygger på en forståelse av at tap, meningsløshet og meningsdannelse inngår i tilværelsen til alle mennesker. I særlig grad vil det bygge på eksistensielle innganger fra psykologi og filosofi. Eksistensiell psykologi tematiserer erfaringer av meningsløshet og mening som en del av menneskers grunnvilkår, og er opptatt av menneskers forhold til døden. Mening og meningsskaping vil også bli belyst fra et religionspsykologisk perspektiv der betydningen av livssyn og ritualisering etter tap vil bli drøftet.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.