Et fotografi av en mann som snakker og en gruppe som støtter ham.

Sorgstøttearbeid

Videreutdanning | Deltid | 1 år

Et fotografi av en mann som snakker og en gruppe som støtter ham.

Denne videreutdanningen er rettet mot sosial- og helsefagarbeidere, diakoner og andre profesjonelle som møter mennesker i sorg. Studiet gir oppdatert og særskilt kompetanse til å møte mennesker i tap og sorgprosesser. Utdanningen tilbys både på bachelor- og masternivå.

Om studiet

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 26. august 2024
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10400
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11449
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  For opptak til videreutdanningen på masternivå kreves fullført bachelorutdanning med 180 studiepoeng innenfor sosialt arbeid, barnevern, sykepleie, vernepleie og ergoterapi. Søkere med profesjonsstudier i medisin, psykologi, diakoni eller teologi kvalifiserer også for opptak.

  Søkere med annen utdanning av minimum tilsvarende omfang som en bachelorgrad og relevant arbeidserfaring, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det dokumenteres minimum to års relevant yrkeserfaring etter endt utdannelse.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

 • Søknadstart 1. februar 2024
  Søknadsfrist 1. juni 2024
  Oppstart 26. august 2024
  Studiepoeng 30
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1 år
  Undervisningsspråk Norsk
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 9900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 10949
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  For opptak til videreutdanningen på bachelornivå kreves det generell studiekompetanse og tilleggskrav om minst ett års dokumentert erfaring fra sorgstøttearbeid, for eksempel frivillig arbeid, arbeid i begravelsesbransjen eller i en interesseorganisasjon innenfor sorgfeltet.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Sorg i kontekst

  Utdanningen har en sosialpsykologisk og økologisk forankring som fordrer at sorg forståes i kontekst og ikke kun som det enkelte individs sorgprosess. Det økologiske perspektivet inkluderer oppmerksomhet på at sorg kan medføre endringer av sosial situasjon, hvilke sosiale arenaer en deltar på, endringer i helse og økonomi kan også være forbundet med store tap.

  Det vil særlig bli vektlagt perspektiver som belyser etterlatte og nærståendes sorg og hvordan sorg kan endre familierelasjoner. Barn og unges sorg er et sentralt tema i utdanningen. Det vil gjennomgående brukes eksempler på oppfølging av barn, ungdom og voksne omsorgspersoners sorg i undervisningen.

  I tillegg tematiseres hvordan en kan forstå sorg i ulike kulturelle perspektiv, herunder ulike livssyn. Det vil bli gitt undervisning som belyser hvordan sorgprosesser uttrykkes, forståes og møtes på ulike måter. Det vil særlig bli lagt vekt på hvordan ideelle aktører, interesse og brukerorganisasjoner kan ha en hensiktsmessig rolle i sorgarbeid. På masternivå tematiseres sorgforstyrrelse som en diagnose.

  Målsettingen er å gi utvidet innsikt i hvordan å møte mennesker i sorg på måter som kan forebygge at sorg blir sykdom, ikke å gi studentene kompetanse til å behandle sorg terapeutisk. En del av dette er eksempelvis å kunne identifisere mennesker som kan ha nytte av terapi.

 • Læringsutbytte Masternivå VUSORG

  Kandidatene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at de etter endt utdanning:

  • Har utdypet kunnskap om hvordan sorg og tap kan medføre endringer i livet
  • Har spesialisert innsikt i ulike sorgteorier
  • Har avansert kunnskap om barn, unge og voksnes sorgreaksjoner og sorgprosesser
  • Kan gjennom økologisk tilnærming gjøre analyser av hvordan gi sorgstøtte til mennesker i ulike livssituasjoner
  • Har kunnskap om og kan kritisk vurdere hvordan brukerorganisasjoner, ideelle og religiøse tiltak og offentlige tjenester utfyller hverandre som sorgstøttetilbud i Norge
  • Kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig over ulike sorgteoriers relevans i møte med mennesker i ulike sorgprosesser.
  • Har spesialiserte ferdigheter i drive sorgstøttearbeid med individer, familier og i sorggrupper
  • Kan reflektere kritisk over hvordan egen erfaring fra tap kan være en ressurs i møte med andre i sorgprosesser
  • Kan redegjøre for nyere sorgteori
  • Kan reflektere kritisk og utøve sorgstøttearbeid med individer og i grupper
  • Har spesialisert kunnskap og ferdigheter om det å møte mennesker i sorg
 • Læringsutbytte Bachelornivå VUSORGB

  Kandidatene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at de etter endt utdanning:

  • Har kunnskap om hvordan sorg og tap kan medføre endringer i livet
  • Kan gjøre rede for ulike sorgteorier
  • Har kunnskap om barn, unge og voksnes sorgreaksjoner og sorgprosesser
  • Kan ved hjelp av teori begrunne hvordan å gi sorgstøtte til mennesker i ulike livssituasjoner
  • Har kunnskap om hvordan brukerorganisasjoner, ideelle og religiøse tiltak og offentlige tjenester utfyller hverandre som sorgstøttetilbud i Norge
  • Kan beskrive ulike sorgteorier og gi eksempler på hvordan de kan være til nytte i møte med mennesker i ulike sorgprosesser
  • Har ferdigheter i å drive sorgstøttearbeid med individer, familier og i sorggrupper
  • Kan reflektere over hvordan egen erfaring fra tap kan være en ressurs og begrensning i møte med andre i sorgprosesser
  • Kan redegjøre for etablert kunnskap om sorgstøttearbeid
  • Kan utøve sorgstøttearbeid med individer og i grupper
  • Har relevant kunnskap og ferdigheter om det å møte mennesker i sorg
 • Hvorfor velge studiet?
  • Få spesialisert kunnskap i nyere sorgteori og ferdigheter om det å møte mennesker i sorg
  • Tett oppfølging fra lærere
  • Godt studiemiljø
  • Fleksibelt studieløp, samlingsbasert, deltid
 • Emner

  Sorgstøttearbeid

  Emnet gir en innføring i ulike teoretiske modeller for sorgstøttearbeid og setter disse inn i en historisk kontekst. Studentene vil også få en innføring i faglig sorgstøttearbeid i møte med barn, ungdom og voksne, samt kunnskap om komplisert sorg og sorg som en ny diagnose. Emnet har et tverrfaglig utgangspunkt og det blir også tematisert hvordan tredje sektor er sentrale i deler av sorgarbeidet i det moderne Norge.

  Sorggruppeledelse

  Emnet omhandler nyere kunnskap om gruppeteori og hvordan fasilitere ulike former for grupper. Emnet vil omhandle både grupper som organiseres og ledes av profesjonelle, men også grupper som ledes av frivillige, deriblant likepersoner. I emnet vil studentene bli kjent med nyere internasjonal forskning om sorggruppearbeid, inkludert digitale gruppetilbud. Emnets innhold vil være relevant for forståelse og gjennomføring av flere typer samtalegrupper, men vil tematisk legge vekt på sorggrupper. Undervisningsopplegget vil legge til rette for at studentene trener på ferdigheter som er sentrale i sorggruppeledelse.

  Tap og mening

  Emnet omhandler det å leve videre etter betydelige tap. Det bygger på en forståelse av at tap, meningsløshet og meningsdannelse inngår i tilværelsen til alle mennesker. I særlig grad vil det bygge på eksistensielle innganger fra psykologi og filosofi. Eksistensiell psykologi tematiserer erfaringer av meningsløshet og mening som en del av menneskers grunnvilkår, og er opptatt av menneskers forhold til døden. Mening og meningsskaping vil også bli belyst fra et religionspsykologisk perspektiv der betydningen av livssyn og ritualisering etter tap vil bli drøftet.

 • Studiets organisering og samlingsuker

  Studieåret 2024/2025

  Høsten 2024

  Samling i uke 35 (man-tirs-ons) og uke 44 (man-tirs) for emnet Sorgstøttearbeid (Masos417)

  Våren 2025

  Samling i ukene 5 og 10 for emnet Tap og mening (Masos406). Totalt 5 dager. Datoer kommer.

  Samling i ukene 10 og 18 for emnet Sorggruppeledelse’ (Masos422). Totalt 3 dager . Datoer kommer.
  I tillegg deles kullet i mindre grupper som skal møtes til 6 gruppesamlinger av 2 timer, enten fysisk eller på nett. Gruppene finner selv tider og møteform i samråd med sin gruppeveileder.

Ønsker du kompetanse til å møte mennesker i tap og sorg?

Spørsmål og svar

 • Sorg i kontekst

  Utdanningen har en sosialpsykologisk og økologisk forankring som fordrer at sorg forståes i kontekst og ikke kun som det enkelte individs sorgprosess. Det økologiske perspektivet inkluderer oppmerksomhet på at sorg kan medføre endringer av sosial situasjon, hvilke sosiale arenaer en deltar på, endringer i helse og økonomi kan også være forbundet med store tap.

  Det vil særlig bli vektlagt perspektiver som belyser etterlatte og nærståendes sorg og hvordan sorg kan endre familierelasjoner. Barn og unges sorg er et sentralt tema i utdanningen. Det vil gjennomgående brukes eksempler på oppfølging av barn, ungdom og voksne omsorgspersoners sorg i undervisningen.

  I tillegg tematiseres hvordan en kan forstå sorg i ulike kulturelle perspektiv, herunder ulike livssyn. Det vil bli gitt undervisning som belyser hvordan sorgprosesser uttrykkes, forståes og møtes på ulike måter. Det vil særlig bli lagt vekt på hvordan ideelle aktører, interesse og brukerorganisasjoner kan ha en hensiktsmessig rolle i sorgarbeid. På masternivå tematiseres sorgforstyrrelse som en diagnose.

  Målsettingen er å gi utvidet innsikt i hvordan å møte mennesker i sorg på måter som kan forebygge at sorg blir sykdom, ikke å gi studentene kompetanse til å behandle sorg terapeutisk. En del av dette er eksempelvis å kunne identifisere mennesker som kan ha nytte av terapi.

 • Læringsutbytte Masternivå VUSORG

  Kandidatene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at de etter endt utdanning:

  • Har utdypet kunnskap om hvordan sorg og tap kan medføre endringer i livet
  • Har spesialisert innsikt i ulike sorgteorier
  • Har avansert kunnskap om barn, unge og voksnes sorgreaksjoner og sorgprosesser
  • Kan gjennom økologisk tilnærming gjøre analyser av hvordan gi sorgstøtte til mennesker i ulike livssituasjoner
  • Har kunnskap om og kan kritisk vurdere hvordan brukerorganisasjoner, ideelle og religiøse tiltak og offentlige tjenester utfyller hverandre som sorgstøttetilbud i Norge
  • Kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig over ulike sorgteoriers relevans i møte med mennesker i ulike sorgprosesser.
  • Har spesialiserte ferdigheter i drive sorgstøttearbeid med individer, familier og i sorggrupper
  • Kan reflektere kritisk over hvordan egen erfaring fra tap kan være en ressurs i møte med andre i sorgprosesser
  • Kan redegjøre for nyere sorgteori
  • Kan reflektere kritisk og utøve sorgstøttearbeid med individer og i grupper
  • Har spesialisert kunnskap og ferdigheter om det å møte mennesker i sorg
 • Læringsutbytte Bachelornivå VUSORGB

  Kandidatene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør at de etter endt utdanning:

  • Har kunnskap om hvordan sorg og tap kan medføre endringer i livet
  • Kan gjøre rede for ulike sorgteorier
  • Har kunnskap om barn, unge og voksnes sorgreaksjoner og sorgprosesser
  • Kan ved hjelp av teori begrunne hvordan å gi sorgstøtte til mennesker i ulike livssituasjoner
  • Har kunnskap om hvordan brukerorganisasjoner, ideelle og religiøse tiltak og offentlige tjenester utfyller hverandre som sorgstøttetilbud i Norge
  • Kan beskrive ulike sorgteorier og gi eksempler på hvordan de kan være til nytte i møte med mennesker i ulike sorgprosesser
  • Har ferdigheter i å drive sorgstøttearbeid med individer, familier og i sorggrupper
  • Kan reflektere over hvordan egen erfaring fra tap kan være en ressurs og begrensning i møte med andre i sorgprosesser
  • Kan redegjøre for etablert kunnskap om sorgstøttearbeid
  • Kan utøve sorgstøttearbeid med individer og i grupper
  • Har relevant kunnskap og ferdigheter om det å møte mennesker i sorg
 • Hvorfor velge studiet?
  • Få spesialisert kunnskap i nyere sorgteori og ferdigheter om det å møte mennesker i sorg
  • Tett oppfølging fra lærere
  • Godt studiemiljø
  • Fleksibelt studieløp, samlingsbasert, deltid
 • Emner

  Sorgstøttearbeid

  Emnet gir en innføring i ulike teoretiske modeller for sorgstøttearbeid og setter disse inn i en historisk kontekst. Studentene vil også få en innføring i faglig sorgstøttearbeid i møte med barn, ungdom og voksne, samt kunnskap om komplisert sorg og sorg som en ny diagnose. Emnet har et tverrfaglig utgangspunkt og det blir også tematisert hvordan tredje sektor er sentrale i deler av sorgarbeidet i det moderne Norge.

  Sorggruppeledelse

  Emnet omhandler nyere kunnskap om gruppeteori og hvordan fasilitere ulike former for grupper. Emnet vil omhandle både grupper som organiseres og ledes av profesjonelle, men også grupper som ledes av frivillige, deriblant likepersoner. I emnet vil studentene bli kjent med nyere internasjonal forskning om sorggruppearbeid, inkludert digitale gruppetilbud. Emnets innhold vil være relevant for forståelse og gjennomføring av flere typer samtalegrupper, men vil tematisk legge vekt på sorggrupper. Undervisningsopplegget vil legge til rette for at studentene trener på ferdigheter som er sentrale i sorggruppeledelse.

  Tap og mening

  Emnet omhandler det å leve videre etter betydelige tap. Det bygger på en forståelse av at tap, meningsløshet og meningsdannelse inngår i tilværelsen til alle mennesker. I særlig grad vil det bygge på eksistensielle innganger fra psykologi og filosofi. Eksistensiell psykologi tematiserer erfaringer av meningsløshet og mening som en del av menneskers grunnvilkår, og er opptatt av menneskers forhold til døden. Mening og meningsskaping vil også bli belyst fra et religionspsykologisk perspektiv der betydningen av livssyn og ritualisering etter tap vil bli drøftet.

 • Studiets organisering og samlingsuker

  Studieåret 2024/2025

  Høsten 2024

  Samling i uke 35 (man-tirs-ons) og uke 44 (man-tirs) for emnet Sorgstøttearbeid (Masos417)

  Våren 2025

  Samling i ukene 5 og 10 for emnet Tap og mening (Masos406). Totalt 5 dager. Datoer kommer.

  Samling i ukene 10 og 18 for emnet Sorggruppeledelse’ (Masos422). Totalt 3 dager . Datoer kommer.
  I tillegg deles kullet i mindre grupper som skal møtes til 6 gruppesamlinger av 2 timer, enten fysisk eller på nett. Gruppene finner selv tider og møteform i samråd med sin gruppeveileder.

Knut Andersen

Programansvarlig

Knut Andersen

høgskolelektor

andersen.knut@vid.no

Ellen Luckman

Rådgiver

Ellen Luckman

rådgiver

ellen.luckman@vid.no

Emneliste

 • Sorgstøttearbeid
 • Sorggruppeledelse
 • Tap og Mening