Enkeltemne

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi tar for seg viktige begreper og utviklingstrender knyttet til temaet. Og viser til bruk av ny teknologi innen helse, omsorg og sosialtjenester. Det innebærer teknologiske løsninger som individer kan bruke for å øke egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet.

Fremvekst av velferdsteknologi

De senere årene har velferdsteknologi blitt viet stadig mer oppmerksomhet. Emnet tematiserer fremveksten av velferdsteknologi og tar opp muligheter og begrensninger for tjenestemottakere, pårørende og tjenesteutførere ved innføring av ulike typer teknologier.

Ulike målgrupper

Velferdsteknologi skal gi en bred og nyansert innføring i ulike målgrupper og aldersgrupper. Blant annet barn og unge med nedsatt funksjon, personer med demens eller personer med psykisk sykdom.

Ulike velferdsteknologiske løsninger

Norsk og internasjonal forskning på området vil bli presentert i emnet. Ulike former for velferdsteknologiske løsninger vil bli presentert, med vekt på hvilke implikasjoner dette har for tjenesteorganisering, utøvelsen av faglighet og endringer i relasjoner, ansvar og oppgaver i forhold til tjenestemottakere, pårørende og ansatte.

Andre temaer som tas opp er konteksten for fremveksten av denne type løsninger, trender nasjonalt og internasjonalt, samt sentrale problemstillinger knyttet blant annet til design og brukerinvolvering. Gjennomgående i emnet reflekteres det over verdimessige aspekter og etiske dilemma, som verdighet, retten til privatliv, mobilitet, trygghet og sikkerhet. Gjeldende lovgivning på området blir også gjennomgått.

Organisering

Undervisningen i emnet er organisert i to samlingsuker:

  • Uke 39: 25.–28. september 2017
  • Uke 46: 14.–17. november 2017

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelsen til velferdsteknologi

Videre studier

Videreutdanningen kan innpasses som et valgemne på 10 studiepoeng i mastergradsprogrammet medborgerskap og samhandling.

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. april 2017

Studiested

Sandnes

Type enkeltemne

samlingsbasert

Pris

Kr 4730. Inkludert semesteravgift kr 460 og kopiavgift kr 270.

Dette enkeltemne tilhører

Master i medborgerskap og samhandling

Opptakskrav

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag, som yter helse-, rehabiliterings- eller pedagogiske tjenester til personer innenfor kommunal, statlig eller privat virksomhet. Eventuelt pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang.

Kjersti Helene Haarr

Har du spørsmål?

Kjersti Helene Haarr
Sandnes
+4751972258
kjersti.haarr@vid.no