Forskning

Organisering av forskning

Forskning ved VID er organisert gjennom fakultetene, forskningssentre, forskningsgrupper, forskningsutvalg og forskningsadministrasjon.

Strategi for forskning

VIDs strategi for perioden 2018–2028 finner du på VIDs strategiside. Strategiplanen gir også mange føringer for VIDs forskningsinnsats i neste tiårsperiode.

Det vil i 2017 bli utviklet en eget forskningsstrategi med utgangspunkt i den overordnede strategien for VID.

Forskningsadministrasjonen

Prorektor for forskning leder en strategisk og sentralisert administrativ støtteenhet som bistår fagenheter, forskningsgrupper og ph.d.-programmene ved Senter for diakoni og profesjonell praksis og Senter for misjon og globale studier.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget ved VID er et høgskoleovergripende organ som samler alle fagenheter og utvalgte seksjoner fra avdeling for fagstøtte. Les mer om forskningsutvalget.

Forskningssentre

Gjennom Senter for diakoni og profesjonell praksis og Senter for misjon og globale studier ønsker VID å profilere VID samlede fagområder. Sentrene er i tillegg hjem for våre to ph.d.-programmer i henholdsvis Diakoni, verdier og profesjonell praksis og Teolog og religion.

Forskningsgrupper

VID har vedtatt at høgskolens forskningsgrupper utgjør hovedorganiseringen av forskningen. Gruppene er i hovedsak tverrfaglige, tematiske og langsiktige, og dekker bredden av VIDs fagområder. Gruppene ledes av en forskningsgruppeleder, oppnevnt av prorektor for forskning i samråd med aktuell dekan/prodekan/senterleder.

FoU-ledere

FoU-arbeid og kompetanseutvikling ved fakultetene ledes av dekan/prodekan, med FoU-leder som daglig ansvarlig.

Tid til forskning og utvikling (FoU)

VIDs forskere får tildelt tid til FoU-virksomhet basert på egne retningslinjer. Tildelingen av FoU-tid skal bidra til at VID lykkes med å skape resultater som er på nivå med og av tilsvarende omfang som sammenlignbare utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Forskningsetikk

Ved VID skal all forskning holde høy standard når det gjelder bevissthet om forskerrollen og etterlevelse av de forskningsetiske normer som gjelder i forskersamfunnet. På egne sider finner du nyttig informasjon om forskningsetikk, ressurser til egen forskning og informasjon om Forskningsetisk utvalg ved VID. VID vil i løpet av 2017 gjennomgå organiseringen av det forskningsetiske arbeidet i tråd med ny lov som vedtas våren 2017.