Nyheter

Her er VIDs fremragende forskningsmiljøer

Her er VIDs fremragende forskningsmiljøer

Fra venstre Bård Mæland, Tove Giske, Ruth Bartlett, Inger Marie Lid, Oddgeir Synnes og Ellen Vea Rosnes

Fra venstre Bård Mæland, Tove Giske, Ruth Bartlett, Inger Marie Lid, Oddgeir Synnes og Ellen Vea Rosnes

Disse er:

De tre søkegruppene vil mota et driftstilskudd over fire år på 1 million kroner. I tillegg er prosjektene tildelt til sammen 4 phd-stipendiater og 2 postdoktorstillinger.

Begeistret rektor

Konstituert rektor Bård Mæland er veldig glad for interessen rundt denne interne satsningen, og ser frem til å se resultatene av satsningen:

- På bakgrunn av ni gode forslag til prosjekter, har vi hatt en krevende oppgave med å velge ut de tre prosjektene som vil få ekstra ressurser for å utvikle forskningsmiljøer av særlig høy kvalitet. Prosjektene vi har valgt ut, er prosjekter som vurderes som svært interessante og strategiske med tanke på VIDs faglige profil. De er samtidig prosjekter som har sterke søkergrupper og prosjektledere, har et stort metodisk spenn, og som reflekterer bredden av fagområder ved VID. Jeg tror dette også prosjektene vil være inspirerende for kolleger på VID. Nå er det bare å sette i gang, så håper jeg denne satsningen kan skape gode resultater og sette VID-forskning på kartet både i Norge og internasjonalt!

Totalt ni søknader

Det er tre internasjonale professorer som har gjennomført den eksterne fagfellevurderingen av søknadene:

  • Johannes Eurich, University of Heidelberg, Tyskland
  • Anita Molzahn, University of Alberta, Canada
  • Rosemarie Garland-Thomson, Emory University, USA

Alle tre er medlemmer av VIDs International Advisory Board.

Totalt ni søknader kom inn ved den første fristen. Etter en første fagfellevurdering, gikk 5 av disse videre til en ny vurdering av de samme fagfellene, på bakgrunn av fullt utviklede prosjektskisser. Til slutt traff konstituert rektor Bård Mæland og dekan Elisabeth Brodtkorb en beslutning om hvem som skulle få en tildeling, etter at Forskningsutvalget hadde drøftet søknadene på bakgrunn av den endelige fagfellevurderingen.

Lyste ut ressurser til fagmiljøer

VID har lyst ut ressurser til fagmiljøer som i perioden 2020-2023 har potensial til å utvikle fremragende forskningsmiljøer. Utlysningen baserte seg på VIDs hovedstrategi (2018 – 2028) og forskningsstrategi (2019 – 2023):

"Strategi 2018-2028 forutsetter at VID «strekker seg» og utvikler enkelte fremragende miljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Det er ønskelig å identifisere forskningsmiljøer ved VID innenfor VIDs prioriterte temaområder, og innenfor eller på tvers av de ulike forskningsgruppene, som bør styrkes ressursmessig (driftsmidler, stipendiater, prosjektledelse, forskningsstøtte) på bakgrunn av et særskilt potensial for å posisjonere seg nasjonalt og internasjonalt, og på sikt gi grunnlag for søknader om å opprette sentre for fremragende forskning/utdanning (SSF/SFU). En tildeling av ekstra ressurser skal være konkurransebasert, og skal skje basert på kriterier som er kjent. Det vil være en forventning om at slike satsinger resulterer i tilslag på søknader om ekstern finansiering, styrket internasjonalt samarbeid og nettverksbygging, og skaper forskningsresultater og publikasjoner som høster anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt"