Nyheter

Rektor informerer desember 2017

Rektor informerer desember 2017

VID vokser videre

Senter for interkulturell kommunikasjon innlemmes i VID

Etter at de respektive styrene 19. og 20. oktober gjorde enstemmige vedtak om ønske om sammenslåing av Senter for interkulturell kommunikasjon med VID og svar fra Skattedirektoratet konkluderer med at sammenslåingen kan gjennomføres uten vesentlige endringer i skattevilkårene er det sendt melding om gjennomføring av fusjon til Foretaksregisteret, med sikte på gjennomføring før jul 2017.

Senter for interkulturell kommunikasjon vil organisatorisk være et eget senter under prorektor forskning på linje med Senter for diakoni og profesjonell praksis og Senter for misjon og globale studier. Det administrative arbeidet med å innlemme Senter for interkulturell kommunikasjons virksomhet og ansatte i VID er nå i full gang og VID ønsker nye medarbeidere i Senter for interkulturell kommunikasjon velkommen!

Kirkelig utdanningssenter i nord.

Kirkelig utdanningssenter i Nord i Tromsø gir ettårig praktisk-kirkelig utdanning til diakon, kateket, kantor og prest. Utdanningen legger vekt på tverrfaglighet, nordnorske forhold og praksisorientering i virksomheten.

VID har hatt formalisert samarbeid med Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin siden 1. desember 2016. Den nye samarbeidsavtalen har omfattet studieprogrammene i diakoni og praktisk-kirkelig utdanning, samt fag- og forskningsfellesskap (vedlegg 1). Avtalen viderefører og utvider et tidligere samarbeidsforhold mellom Diakonhjemmet Høgskole og Kirkelig utdanningssenter i nord om diakonutdanning. Styret ble orientert om samarbeidsavtalen og endringer i eierskap, organisatorisk tilknytning og akkreditering av faglig virksomhet i Kirkelig utdanningssenter i nord som følge av skillet mellom stat og kirke, i møte 12. desember 2016 (o-sak 26/16).

VID mottok 3. juli 2017 brev fra Kirkerådet med invitasjon til å søke om å overta Kirkelig utdanningssenter i nord (vedlegg 2). VID svarte 27. september 2017 ved å sende søknad/tilbud om å overta Kirkelig utdanningssenter i nord (vedlegg 3). Høgskolestyret ble orientert om søknaden i møte 26.10.17 (o- sak 22/17). VID er senere blitt orientert om at det kun kom inn ett tilbud og at VID dermed er eneste tilbyder.

I styremøtet 12. desember 2017 ga styret rektor fullmakt til å gå i forhandlinger med Kirkerådet om avtale om virksomhetsoverdragelse av Kirkelig utdanningssenter i nord til VID. Planen er at VID overtar Kirkelig utdanningssenter i nord etter endelig behandling i Kirkemøtet 2018, med 1. juli 2018 som mulig virkningstidspunkt.

Tilsyn med VIDs systematiske kvalitetsarbeid

Det vises til tidligere informasjon om saken i rektor informerer i mai og oktober. Det arbeides nå for fullt i høgskolen sentralt og ved de berørte studieprogrammene med å ferdigstille dokumentasjonen til NOKUT og forberede institusjonsbesøket 23. og 24. april 2018. Foreløpig er det ikke kjent hvilke grupper og personer tilsynskomiteen vil møte. Derfor er alle ledere, dekaner/prodekaner, seksjonsledere, studieledere ved de berørte studieprogrammene, samt fagansatte ved de utvalgte studietilbudene og studenttillitsvalgte bedt om å holde av disse to dagene i april for å kunne møte komiteen på relativt kort varsel.

Virksomhetsplan, handlingsplaner og budsjett 2018

Virksomhetsplan og handlingsplaner 2018 og 2019

I tråd med styrets føringer er det utarbeidet en 2-årig virksomhetsplan. Virksomhetsplanen fokuserer utvikling av høgskolen med vekt på profil, utdanningskvalitet og videre utvikling av organisasjonen. Styret vedtok virksomhetsplan for den kommende 2 årsperioden og uttrykte stor tilfredshet med måten planen er utformet på og følger opp vedtatt strategi. Planen synliggjør og ivaretar ønsket satsing og utvikling av høgskolen. Styret påla høgskolen å ha et særlig fokus på utviklingstrekk/ trender i samfunn og arbeidsliv med betydning for VIDs virksomhet og hvordan VID kan svare på disse.

Handlingsplanene for de ulike enhetene i høgskolen, som skal konkretisere og følge opp vedtatt virksomhetsplan, ferdigstilles nå og tas i bruk som styrende for arbeidet i 2018.

Les virksomhetsplanen: 17/01512-1 Virksomhetsplan 2018 og 2019.

Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2019–2022

Styret vedtok i møte 12. desember 20 17 forslaget til budsjett 2018 og langtidsbudsjett for 2019–2022.

Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av føringer fra styret, blant annet at egenkapitalen ved utgangen av langtidsbudsjettperioden ikke skal være lavere enn 10 prosent av inntektene og at den i løpet av langtidsbudsjettperioden ikke skal være lavere enn 7,5 prosent. Det foreliggende budsjettforslaget viser at det styres mot et mindre underskudd og et tidligere overskudd enn tidligere antatt.

Styret utrykte stor tilfredshet med økonomistyringen og understreket særlig at risikoanalyser og – vurderinger er gode og betryggende. Det ble framhevet at budsjettnotatet formidler en forsiktig optimisme og en satsing knyttet til den profilen som er valgt for høgskolen. På denne bakgrunn er styret bekvemme med å vedta et underskuddsbudsjett også for 2018.

Campusutvikling og infrastruktur i VID

Det er nå inngått intensjonsavtale mellom VID og Haraldsplass diakonale stiftelse om etablering av campus VID Bergen på Haraldsplass fra 2020. Det er vi svært glade for og vi tror dette blir en unik og attraktiv fellescampus med Haraldsplass sykehus, Bergen Kommune og andre samarbeidspartnere i samme hus! Vi blir lokalisert midt i og mellom Helsecampus Årstadvoll og helsecluster Haukeland. Arbeidet med romprogrammering i Bergen fortsetter nå med fullt trykk.

Ved VID Oslo arbeider brukergrupper med romprogrammering som del av en utredning av muligheter og forutsetninger for samlokalisering av studiestedene Diakonhjemmet og Fredensborg (Høyskolen Diakonova) ved studiested Diakonhjemmet, også før en eventuell utbygging på området.

I Rogaland fortsetter samtalene med eier i Stavanger og med utleier i Sandnes om utvikling av framtidig campus der.

Etablering av Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis

Styret behandlet 12. desember 2017 forslag om å etablere set senter for læring i profesjonsutdanning og praksis i VID.

Forslaget er et svar på nasjonale føringer om økt fokus på kvalitet i utdanningene ved universiteter og høgskoler og en videreføring av VIDs mangeårige satsing på høy utdanningskvalitet og utviklingen av denne. Dette er reflektert i strategiplanen for 2018-28. Senteret er tenkt organisert som et nettverk, tilstede ved alle studiestedene VID Bergen. Senteret skal tilføres noe ledelses- og administrative ressurser og samle alle ressurser høgskolen har knyttet til utdanning og læring. Senteret organiseres under prorektor forskning. Utvikling av pedagogisk kompetanse hos ansatte skal være en hovedprioritet.

Styret vedtok å etablere senteret og uttrykte honnør til satsingen og at VID så raskt svarer på kvalitetsmeldingens føringer for utvikling av kvalitet i universitets- og høgskoleutdanningene. Styret støtter prosjektorganisering av senteret framfor omorganisering.

Studentvalgte styremedlemmer understreket behovet for krav til pedagogisk utdanning for ansatte i høgskolen. Styret ba om at det utredes hvordan kravene til pedagogisk kompetanse og vitenskapelig ansattes plikt til å oppdatere og utvikle denne kompetansen kan tydeliggjøres i høgskolen.

Retningslinjer for å forebygge, motvirke og håndtere mobbing og diskriminering i studiemiljøet i VID

Høgskolestyret har tidligere vedtatt retningslinjer for håndtering av uønsket seksuell oppmerksomhet og etiske retningslinjer for veiledere. Det er vedtatt prosedyre for håndtering av mobbesaker i arbeidsmiljøet.

I møtet 12.12.17 vedtok styret tilsvarende retningslinjer for studentene/læringsmiljøet for å forebygge, motvirke og håndtere mobbing og diskriminering. Les retningslinjene.

VID slutter seg ellers til styret i Universitets- og høgskolerådet sin uttalelse og oppfølging av diskusjonene om mobbing og trakassering i sektoren. Institusjonene og ledere i sektoren må ha en klar og uttalt nulltoleranse mot mobbing og trakassering, overgrep og diskriminering. Mobbing, trakassering og diskriminering er et lederansvar. Påvist trakassering vil sanksjoneres av arbeidsgiver/institusjon. Dette må gjøres kjent for alle ansatte og studenter.

Universitets- og høgskolerådet mener det er viktig å samordne innsatsen ved institusjonene når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring, og tar på seg en slik rolle. Det skal settes ned en arbeidsgruppe med et mandat som vil omfatte både ansatte og studenter, arbeidsmiljø og læringsmiljø, og tydeliggjøring av hva et godt og forsvarlig læringsmiljø er.

VID-dagene 3. og 4. januar 2018

Høgskolens ledelse ser fram til nok en gang å samle alle ansatte til felles VID-dager på starten av det nye året. Det er laget et spennende program som vi håper vil oppfattes nyttig og inspirerende. Og ikke minst er det stas å kunne ta imot og ønske velkommen nye medarbeidere og kollegaer fra Diakonova og SIK som fra årsskiftet er ansatte i VID.

Takk for 2017!

Da gjenstår det å takke for nok et spennende og arbeidskrevende år i VID! Det må kunne sies at nå har organisasjonen satt seg og at den nye skuta har fått god fart og riktig retning. Det er utrolig gledelig å se resultater av fusjonen, som for eksempel kompetanseprogrammet og at høgskolen får uttelling gjennom en hel rekke disputaser og ansatte som har fått opprykk til førstekompetanse! Det er også en stor økning i søknader om ekstern finansiering og høgskolen har fått uttelling gjennom tilslag på forsknings- og utviklingsprosjekter, oppdragsutdanninger, med mer. Både faglige og administrative støttetjenester utvikles hele tiden. Her er det mange som er med og løfter i fellesskap for at dette blir mulig. Vi gleder oss med og over dere alle!

En ekstra takk til alle som har tatt på seg viktige verv og funksjoner på vegne av andre, som tillitsvalgte, verneombud, studentrepresentanter og ansatterepresentanter i utvalg og komiteer, og som ledere! Dere gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet og høgskolen. Vi er alle avhengige av innsatsen dere legger ned!

Takk til alle ansatte og studenter for engasjement og arbeidsinnsats! Takk for måten dere markedsfører VID gjennom stor faglig innsats, bevissthet om kvalitet i alle funksjoner og omtale av høgskolen utenfor campus og i andre sammenhenger. Et godt renomme er viktig for rekrutteringen av ansatte og studenter.

Takk for samarbeidet på alle arenaer og takk for nok et godt år som VID vitenskapelige høgskole!

Som i fjor gis også årets julegave til ansatte til den gresk-ortodokse kirken i Antiokia sitt diakonale arbeid gjennom organisasjonen GOPA-DERD i Syria, landets største uavhengige hjelpeorganisasjon som hjelper mennesker uansett etnisk og religiøs tilhørighet.

Nå skal vi snart trappe ned, ta ferie, hvile og få andre impulser!

Jeg ønsker hver og en av dere en riktig god julehøytid og et godt nytt år!