Nyheter

Stimuleringsmidler fra Universell*

Stimuleringsmidler fra Universell*

Bildet viser fotgjengerovergang, nedsenket fortauskant, sanntidsinformasjon, skille mellom buss og trikk. Foto: Inger Marie Lid

Bildet viser fotgjengerovergang, nedsenket fortauskant, sanntidsinformasjon, skille mellom buss og trikk. Foto: Inger Marie Lid

Universell*, et statlig senter plassert ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har som ett av sine områder å arbeide for å utvikle universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, og å bistå og stimulere relevante fagmiljø med å implementere universell utforming som en naturlig del av læringsutbyttet for studentene.

For det første skal midlene brukes til å utvikle et nytt emne på masternivå. Emnet med arbeidstittelen samfunnsplanlegging og universell utforming, er tenkt inn i en allerede eksisterende struktur med to etablerte delemner på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, i en såkalt 10+10+10-modell. Professor Inger Marie Lid har som sin primære oppgave å videreutvikle og kvalitetssikre VID Sandnes sitt masterprogram. Hun vil i samarbeid med kontakter i USA (Edward Steinfeld, State University of New York at Buffalo og Professor Rosemarie Garland-Thomsen ved Emory University) lede dette arbeidet. Delta-senteret ved barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, partnerskap for folkehelse i regi av Rogaland fylkeskommune og representant fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland, er norske samarbeidspartnere i prosessen.

For det andre skal midlene brukes til å videreutvikle og ferdigstille læremidler. Inger Marie Lid har påbegynt en bok med arbeidstittelen Equal Access: A multidimensional approach. Boken utvikles i samarbeid med det nevnte miljøet i USA.

Samfunnsplanlegging, tilgjengelighet og universelle løsninger som tema, vil også komme andre ansatte, studenter og bachelorprogrammene til gode. Implementering av læringsutbytter i bachelorprogram som pr nå ikke har universell utforming som del av sin fagplan, er særlig aktuelt å arbeide videre med.