Nyheter

Tildeling av tre æresdoktorgrader

Tildeling av tre æresdoktorgrader

Tildeling av tre æresdoktorgrader

Høgskolestyret har i møte 12. desember 2017 tildelt VIDs æresdoktorgrad (doctor honoris causa) til følgende personer:

  • Dr. Agnes Aboum, Kenya
  • Professor emerita Barbara Parfitt, Storbritannia
  • Professor Abye Tasse, Etiopia/Frankrike

Æresdoktorgradene vil bli markert i anledning tre ulike jubileer ved VID i 2018:

  • 175-årsjubileum for Misjonshøgskolen (etablert 1843), Stavanger, 9.–11. november 2018
  • 100-årsjubileum for sykepleierutdanningen ved Haraldsplass (etablert 1918), 3. mai 2018
  • 50-årsjubileum for sosialarbeidsutdanningen ved Diakonhjemmet (etablert 1968), 11.–12. oktober 2018

VID har anledning til å tildele æresdoktorgrad i tråd med Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), §3-2 (5): (5) En institusjon som har rett til å gi doktorgrad eller tilsvarende, kan på de samme fagområder tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten.

Gjennom tildeling av æresdoktorgrader ønsker VID å markere sine fagområder og VID som en vitenskapelig, diakonal og internasjonalt orientert institusjon.

Forut for tildelingen, har fagenhetene som jubilerer vært bedt om å nominere kandidater. Nominasjonene sier følgende om kandidatene:

Dr. Agnes Aboum (nominert av Senter for misjon og globale studier og Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, Stavanger, i anledning 175-årsjubileum for Misjonshøgskolen)

Dr. Agnes Aboum fra Kenya er en kandidat som skårer høyt på mange forventningsbarometre: Hun har lenge vært aktiv i kirkelige organisasjoner i mange deler av Afrika og hun har en doktorgrad innenfor Misjonshøgskolens faglige kjerneområde, missiologi. Hennes doktorgrad har et diakonalt perspektiv gjennom fokus på NGOers rolle i utviklingsarbeidet og hun har et tydelig fokus på ledelse og lederskap gjennom TAABCO, et konsulentfirma som driver kompetanseheving blant aktører i det sivile samfunn.

Agnes Aboum studerte ved Universitetet i Nairobi. Som følge av politisk forfølgelse reiste hun senere til Sverige hvor hun tok sin doktorgrad ved Uppsala Universitet. Hun returnerte deretter til Sudan og Zimbabwe, der hun var engasjert i KVs flyktningarbeid. I 1989 dro hun hjem til Kenya hvor hun en kort periode satt i fengsel for sitt politiske arbeid, og deretter ble hun igjen engasjert i Den anglikanske kirkes utviklingsarbeid. Aboum ble i 1999 valgt til president i KVs afrikanske avdeling, og i 2013 ble hun valgt til første kvinnelige og første afrikanske styreleder i Kirkenes Verdensråd.

Hun representerer på en glimrende måte Misjonshøgskolen og VIDs faglige profil gjennom sitt akademiske arbeid med fokus på misjon og utviklingsarbeid, samtidig som hennes virke har en praktisk tilnærming til diakoni og ledelse. Aboum har gjennom sentrale verv i flere kirkelige organisasjoner vist hvordan akademisk kunnskap kan omsettes i praktisk handling med en tydelig teologisk og diakonal tilnærming.

Professor Barbara Parfitt (nominert av Fakultet for helsefag, Bergen, i anledning 100-årsjubileum for sykepleierutdanningen ved Haraldsplass)

Professor Barbara Parfitt (…) har i hele sin karriere vært internasjonalt orienter og engasjert og hun har vært, og fortsatt er, opptatt av samarbeid, utvikling og innovasjon av gode helsetjenester til grupper og land med et svakt helsetilbud. Det faglige engasjementet hennes er dypt motivert ut fra hennes kristne tro. Spesielt framheves hennes arbeidet med å bygge opp en helt ny og moderne sykepleierutdanning Bangladesh, i samarbeid med professor Mohammed Yunus, Nobelprisvinner og leder av Grameen bank, som bygger på Social Business Model og ikke donasjoner eller nødhjelp. Denne utdanningen er som et fyrtårn i Bangladesh både når det gjeld kunnskap, holdninger og ferdigheter.

Professor Parfitt har deltatt i mange store internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med WHO og andre organisasjoner. Hun har hatt FoU-prosjekt i land som Tajikistan, Usbekistan, Sør-Afrika og Bangladesh. Hun er også en høyt skattet foredragsholder og har publisert omkring tema som globale helse, primærhelsetjeneste og kjønn og helse. Hun har vært og er opptatt av hvordan en kan løse globale og kulturelle utfordringer for å fremme best mulig helse for grupper og befolkninger. Professor Barbara Parfitt har gjennom internasjonale faglige og politiske nettverk vært med å bidra til innovasjon og kunnskapsutvikling som har tilført verden ny kunnskap og forbedra praksis.

Abye Tasse (nominert av Fakultet for sosialfag, Oslo, i anledning 50-årsjubileum for sosialarbeiderutdanningen ved Diakonhjemmet)

Professor Abye Tasse er fra Etiopia, han er fransk statsborger og innehar for tiden en stilling som rådgiver for utdannings- og forskningsministeren i Comoros og for presidenten ved University of the Comoros. i tillegg har han en forskerstilling ved senter for afrikanske studier ved the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Social de Paris, i Frankrike. Professor Tasse har innehatt en rekke prestisjetunge og viktige verv, for eksempel var han president i IASSW (International Association of Schools of Social Work) i 2004–2008. Han har særlig vært opptatt av internasjonale spørsmål og utdanning i sosialt arbeid.

Abye Tasse måtte rømme Etiopia på grunn av av sitt politiske engasjement og kom til Frankrike som asylsøker i 1979, fikk etter kort tid status som flyktning og fransk statsborgerskap tyve år senere. Like etter ankomsten til Frankrike fikk han anledning til å søke seg inn på et utdanningsprogram for flyktninger, og gjennom hardt arbeid og ulike stipendordninger og utmerkelser fullførte han utdanningen med en ph.d. der temaet for forskningen var en analyse av etiopisk migrasjon til Frankrike og USA. I begynnelsen av 2000-tallet ble han invitert tilbake til Etiopia og bygget i perioden 2004-2015 opp både faglig kompetanse og lederkompetanse for reetablering og vekst i sosialarbeiderutdanningene i Etiopia, Mauretania og på Komorene.

Abye Tasse har gjennom strategisk klokskap og bruk av eget internasjonalt nettverk av høyt kvalifiserte sosialarbeidere og sine egne ressurser og posisjoner i universitetssektoren, bygget opp både faglig kompetanse og lederkompetanse for reetablering og vekst i sosialarbeiderutdanning. Hans arbeid er et eksempel på hvordan sosialt arbeid er verdensomspennende og samtidig må utformes lokalt, og hvordan nettverk og ressurser kan kobles på utradisjonelle måter for å skape vekst.

Les VIDs retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrad