Nyheter

Tredje samling i KOMBA er gjennomført!

Tredje samling i KOMBA er gjennomført!

Prosjektteamet og veiledere i KOMBA: Bergit Haugland, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Nina Baastad, Anne Brit Hatleskog og Øystein Lund Johannessen.

Prosjektteamet og veiledere i KOMBA: Bergit Haugland, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Nina Baastad, Anne Brit Hatleskog og Øystein Lund Johannessen.

Opplæringsprogrammet KOMBA

KOMBA står for minoritetskompetanse i barnevernet, og er et opplæringsprogram for ansatte i det kommunale barnevernet, i den statlige fosterhjemstjenesten og ved barnevernsinstitusjoner. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) har prosjektansvar for KOMBA. Øystein Lund Johannessen er prosjektleder. Prosjektet har et tett samarbeid med fakultet for sosialfag.

Opplæringsprogrammet KOMBA består av tre samlinger, nettleksjoner og en ressursbank, samt det som vi har kalt læringssirkler. Mellom samlingene har deltakerne jobbet med læringssirkler. I læringssirklene har deltakerne jobbet med fagstoffet inn mot den hverdagen de står i, og med de temaene de er spesielt interessert i. På denne måten har de kunnet arbeide med temaer og problemstillinger som er aktuelle i forhold til egen arbeidssituasjon innenfor temaet minoritetskompetanse i barnevernet.

Tredje KOMBA-samling

Fredag 16. april hadde alle KOMBA-deltakerne deltatt på tredje og siste KOMBA-samling. Ettersom gruppene er store, har deltakerne i KOMBA blitt delt i tre grupper og samlingene ble kjørt tre ganger på rad. Første samling ble gjennomført i september og i fjor høst var det mulig å ha fysisk samling i Asker. Smittesituasjonen utviklet seg slik etter hvert at samling to og tre måtte gjennomført på Zoom.

Hver samling har belyst ulike tema relatert til barnevernets møter og arbeid med minoriteter. Den tredje samlingen har hatt sårbarhet og myndiggjøring i minoritetsperspektiv som overordna tema.

Første dag av denne siste samlingen hadde våre samarbeidspartnere fra UIS forelesninger og ledet gruppearbeid. Ingunn Studsrød, professor ved institutt for sosialfag, hadde som tema «Vold i minoritetsfamilier. Undersøkelse – brukerperspektiv». Kristina Johansen, doktorgradskandidat ved UiS, hadde forelesning og gruppearbeid med tema «Resiliens, anerkjennelse og myndiggjøring».

Andre dag av tredje samling hadde Tor Slettebø og Vilde Reichelt sine forelesninger. Tor Slettebø er professor ved fakultet for sosialfag ved VID. Vilde Reichelt er har videreutdanning i familieterapi fra VID og er nå ansatt ved PMV senteret ved Kirkens bymisjon. Deres forelesning hadde tema «Samarbeid om barnevernstiltak».

Siste del av programmet omhandlet læringssirklene som deltakerne har jobbet med i løpet av opplæringsprogrammet. Bergit Haugland, høgskolelektor ved fakultet for sosialfag ved VID og Nina Baastad, barnevernspedagog med spesialkompetanse i arbeid med barn, ungdom og deres familier, har veiledet gruppene igjennom hele prosjektet. Bergit og Nina oppsummerte arbeidet som hadde vært gjort i løpet av året, diskuterte temaene som hadde blitt jobbet med og noen av læringssirkel gruppene presenterte hva de hva de hadde arbeidet med i løpet av prosjekttiden.

KOMBA nettside

KOMBA-prosjektet har en egen nettside www.komba.no. Der finner dere nettleksjoner, ressursbank og mer informasjon om prosjektet.

Øystein Lund Johannessen (prosjektleder), Hugrun Osk Gudjonsdottir (prosjektmedarbeider), Ingunn Studsrød og Kristina Johansen (forelesere dag 1).

Tor Slettebø og Vilde Reichelt hadde forelesning på andre dag av samlingene. Der hadde de Samarbeid om barnevernstiltak som overordna tema.