Opptak

Realkompetanse

Det er hver enkelt utdanningsinstitusjon som bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier. Samme type studium kan derfor ha forskjellige krav til realkompetanse ved ulike institusjoner.

Søker må oppfylle både generelle og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Vi har delt inn denne siden i en seksjon for realkompetanse for bachelor- og årsstudier, og en for master og videreutdanninger.

 • Realkompetanse for bachelor- og årsstudier

  Generelle krav

  • Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret.
  • Søkere har ikke generell studiekompetanse
  • Søkere må dokumentere minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis. Det blir lagt vekt på type stilling, ansvarsområde og variasjon i yrkespraksis. Videre kan ulønnet arbeid og organisasjonsarbeid med relevans til studiet vektlegges.
  • Søkeren må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på et nivå som tilsvarer kravene til generell studiekompetanse. Hvis søker ikke har kunnskaper på dette nivået kan det gis dispensasjon for kravet til norsk og/eller engelsk dersom en helthetsvurdering av søknaden viser at søker har tilsvarende kompetanse.
  • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk tilsvarende kravene i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-1 og § 2-2.
  • Søker må i en egenerklæring (maks 1 side) gjøre rede for motivasjon for studiet, egen oppfatning av hva de tror studiet vil kreve av dem og hvordan de mener å kunne gjennomføre studiet.

  Tilleggskrav til sykepleier- og vernepleierstudiet

  Søkere til sykepleier- og vernepleierstudiet må dokumentere kunnskaper i matematikk på nivå med kravet til generell studiekompetanse.

  Selv om en søker får godkjent realkompetanse for et studium betyr ikke det at studieplass tildeles automatisk. Søker som får godkjent realkompetanse rangeres skjønnsmessig i forhold til øvrige søkere etter en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse.

  Hvis søker registrerer søknad om opptak til realkompetanse etter fristen 1. mars vil søker ikke ha krav på å bli saksbehandlet.

  Referanser

 • Realkompetanse for master og videreutdanninger

  Generelle krav

  Opptakskravet til master- og videreutdanninger er fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang.

  Søkere som ikke oppfyller dette kravet og som er 25 år eller eldre, kan tas opp dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for studiet, jf. lov om universiteter og høgskole § 3-6 (2). Opptakskrav for hvert enkelt studium framgår av fag- eller studieplan.

  Det er viktig at søkerne har de faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha den formelle kompetansen. For utdanning som har tre års høgskoleutdanning som opptakskrav, kan normalt bare ett år erstattes med realkompetanse.

  Opptak på grunnlag av realkompetanse til master- og videreutdanninger krever at søkerne dokumenterer kompetanse som er på samme nivå som det formelle opptakskravet. VID vitenskapelige høgskole vil vurdere kvalifikasjoner i forhold til det faget en ønsker å studere.

  Faglige krav

  Høyere utdanning: Søkere som ikke oppfyller minstekravet for opptak må ha minimum 120 studiepoeng fra høyere utdanning innenfor fagområdet som er spesifisert for hvert enkelt studium.

  Relevant praksis: Praksis som del av det formelle opptakskravet gjelder også for realkompetansesøkere.

  Krav til praksis

  Søkere må ha minimum tre års relevant fulltids arbeidserfaring utover opptakskravet. Det blir lagt vekt på type stilling, ansvarsområde og variasjon i yrkespraksis. Søkere må redegjøre for hvordan relevant arbeidserfaring kan erstatte ett års studium innen høyere utdanning.

  Kunnskaper i norsk og engelsk

  Søkerne må dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk.

  For søkere med morsmål fra land utenfor Norden må norsk dokumenteres i henhold til forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 2-1 og § 2-2. Dette kravet gjelder ikke engelskspråklige studier.

  For søkere til engelskspråklige studier og studier hvor en stor andel av pensum er engelskspråklig må det dokumenteres kunnskaper i engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-1 og § 2-2.

  Dokumentasjon

  Dokumentasjonen tar utgangspunkt i opptakskrav for studiet det søkes opptak til og skal inneholde:

  1. Utdanning må dokumenteres med vitnemål, karakterutskrift, diplom eller lignende.
  2. Tjenestebevis eller bekreftelse fra arbeidsgiver med beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvarsområder, eventuelt grad av selvstendighet i arbeidet, eventuell ledererfaring og deltagelse i fagutviklings- og forskningsarbeid mm.
  3. Redegjørelse for hvordan relevant arbeidserfaring kan erstatte ett års studium innenfor høyere utdanning.

  Rangering

  Søkere som får godkjent sin realkompetanse rangeres i forhold til øvrige søkere etter en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse.