Studier Helse Master

Masterutdanning i helsesykepleie

Helsesykepleiere med mastergrad kan bruke kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk i planlegging og gjennomføring av selvstendige forsknings- og utviklingsprosjekter under veiledning, og på denne måten bidra til tjenesteutvikling og innovasjon.

En helsesykepleier i positivt samspill med et lite barn
 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 4. september 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode MAKS-HELSE
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 8
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 22200
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 23249

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Masterutdanning i helsesykepleie Heltid Oslo (MAKS-HELSE)

  Studiestart 4. september 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023

  Opptakskrav

  • Norsk autorisasjon i sykepleie
  • Minimum to års praksis i en pasientrettet 100% sykepleierstilling. Deltid regnes om til heltid. Praksis regnes fra og med dato for utstedt autorisasjon
  • Karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen

  Søker må være kvalifisert iht. opptakskravene innen søknadsfrist 15. april. Søknadsfristen er absolutt. Det er derfor viktig at du laster opp all dokumentasjon innen denne fristen. Dokumentasjon som er lastet opp senere enn 15. april blir ikke tatt hensyn til.

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker og senest innen søknadsfristens utløp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Norsk autorisasjon som sykepleier / HPR-nummer
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
  • Følgende gjelder kun søkere i kvote for konstituerte helsesykepleiere: bekreftelse fra leder på stilling som konstituert helsesykepleier. 25 % av studieplassene er forbeholdt søkere som jobber som konstituerte helsesykepleiere

  Arbeidsavtaler/-kontrakter og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Pris

  Semster 1, 2 og 3 har en totalsum på kr 23249 per semester. Prisen for 4. og siste semester har en studieavgift på NOK 11449.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

  Organisering

  Du finner oversikt over ukessamlinger og praksisuker ved å klikke på lenken under:

  Se ukesoversikt for skoleåret 2023 - 2024

  Ukessamlingene varer som regel fra kl.09.00 til kl.15.15.

  Første skoledag, 4. september 2023 starter med registrering fra kl. 09.30 og oppstart kl. 10.00.

  Vi anbefaler at du leser følgende bøker for å forberede deg:

  Garsjø O. Forebyggende og helsefremmende arbeid : fra individ- til systemorientert tenkning og praksis. Gyldendal. 2018

  Misund Dahl B. (red.). Helsesykepleie – en grunnbok. 1 utgave. Fagbokforlaget. 2020

Sykepleiere med spesialisering i helsesykepleie har inngående kunnskap og forståelse for barn, unge og familiers situasjon. Spesialiseringen er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget.

Spørsmål og svar

 • Hvordan bli helsesykepleier?

  Helsesykepleie er en videreutdanning for sykepleiere

  Som autorisert sykepleier kan du videreutdanne deg til helsesykepleier, og videre jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

  Videreutdanningen i helsesykepleie er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesykepleiefaget.

 • Hva er snittet eller poenggrensene for helsesykepleie?

  Poenggrenser for helsesykepleie

  Ordinær kvote: 41,76 poeng.

  Kvote for konstituerte helsesykepleiere: 38,64 poeng.

 • Hva er opptakskravene?

  Målgruppen for studiet er sykepleiere som ønsker å jobbe helsefremmende og forebyggende med barn, unge og familier, og opptatt av fagutvikling.

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie (180 studiepoeng) fra høgskole eller universitet, og minimum to års praksis i en pasientrettet 100% sykepleierstilling. Deltid regnes om til heltid. Praksis regnes fra og med dato for utstedt autorisasjon.

  Det kreves et karaktersnitt på minimum C fra utdanningen som utgjør opptaksgrunnlaget.

  25% av studentmassen forbeholdes sykepleiere i helsesykepleierstillinger. For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. For ytterligere informasjon henvises til høgskolens forskrift om opptak.

 • Hva gjør en helsesykepleier? 

  Helsesykepleieren har en viktig samfunnsrolle

  Sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie har avansert kompetanse i å vurdere helsebehov og kan ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre skal de kunne arbeide tverrfaglig og kunnskapsbasert for å sikre best mulig ivaretakelse og oppfølging av brukere.

  Kommunehelsetjenesten

  Helsesykepleieren jobber som regel i kommunehelsetjenesten, som i hovedsak er tilkknyttet helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU). Helsestasjonstilbudet når fram til nesten alle barn de første leveårene, uavhengig av foreldrenes sosiale posisjon, og medvirker til utjevning av sosial ulikhet på helseområdet. En velfungerende skolehelsetjeneste som bidrar til å fremme god psykisk og fysisk helse hos barn og unge er viktig i et folkehelseperspektiv.

  HFU er med sine gratis helsetjenester til ungdom mellom 13 og 25 år et viktig tilbud i en sårbar alder med mange fysiske og psykiske endringer.

 • Hvilke kvalifikasjoner får jeg med helsesykepleier-studiet?

  Kompetanse og kvalifikasjoner som helsesykepleier

  Studiet skal videre kvalifisere til stillinger som helsesykepleier i kommunen.

 • Hva lærer jeg på helsesykepleien?

  Læringsutbytte ved helsesykepleier-utdanningen

  Sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie har avansert kompetanse i å vurdere helsebehov og kan ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre skal de kunne arbeide tverrfaglig og kunnskapsbasert for å sikre best mulig ivaretakelse og oppfølging av brukere.

 • Hvor får jeg praksis som helsesykepleier?

  Praksisperiodene

  Ti uker av studiet (4 høstsemesteret + 6 vårsemesteret) er praksis i helsestasjon -og skolehelsetjenesten. Du kan ikke regne med å få praksisplass på hjemstedet ditt, da våre praksisplasser hovedsakelig er i Oslo og Viken-området. Det kan derfor bli nødvendig med pendling og eventuelt leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise og boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesykepleierutdanningen.

 • Viktig informasjon om studiepoeng ved helsesykepleie

  Helsesykepleierutdanningen ble ifølge ny forskrift fra -21 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-04-09-1146) utvidet fra 60 studiepoeng til 90 studiepoeng. Utdanningen er også på VID endret fra å være en deltidsutdanning til å bli en heltidsutdanning. Det betyr at du kan kalle deg helsesykepleier etter 1,5 år. Hvis du tar hele mastergraden, noe som innebærer å avslutte studiet med en masteroppgave på 30 st.p., bruker du 2 år.

  Ny studieplan ble godkjent i utdanningsutvalget 15.12.-22. Det ble også gitt godkjenning for endring av opptakskrav som innebærer minst to års praksis i 100% sykepleierstilling (evt. tilsvarende i deltidsstilling). Kvoten for sykepleiere i konstituerte helsesykepeierstillinger er økt fra 20% til 25%. For nærmere informasjon, kontakt Hilde Egge.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

 • Emneliste

  1.studieår

  MAHEL5010 Folkehelsearbeid

  MAHEL5020 Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 1

  MAHEL5030 Kunnskapsbasert praksis

  MAHEL5040 Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 2

  2.studieår

  MAHEL5400 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk

  MAHEL6200 Prosjektbeskrivelse/Forberedelse til masteroppgave

  MAHEL5500 Ledelse, tjenesteforbedring og samfunnsengasjement

  MAHEL 6900 Masteroppgave

 • Anbefalt lesing før oppstart

  Dahl (Red.). (2020b). Introduksjon til helsesykepleierfeltet. I Helsesykepleie: en grunnbok (1. utgave, s. 13–69). Fagbokforlaget.

  Garsjø (2018). Hva mener vi med forebyggende og helsefremmende arbeid? Hvorfor bør vi satse på helsefremmende og forebyggende arbeid - og hvorfor ikke? (2018). I Garsjø, Forebyggende og helsefremmende arbeid: fra individ- til systemorientert tenkning og praksis (s. 24–55). Gyldendal. https://www.nb.no/search?q=oaiid:«oai:nb.bibsys.no:999919954504802202»&mediatype=bøker

  Eriksson (Red.). (2015). Haikerens guide til salutogenese : helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv. I Lindström, Haikerens guide til salutogenese : helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv (s. 15–37). Gyldendal akademisk. https://www.nb.no/search?q=oaiid:«oai:nb.bibsys.no:991512959054702202»&mediatype=bøker

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.